Site içi Arama
Ara

Mükelleflerden Alınan İGV’in ve EMY’ün Geri Verilme Şartları İle İGV’in Yeniden Tahsili

Mükelleflerden Alınan İGV’in ve EMY’ün Geri Verilme Şartları İle İGV’in Yeniden Tahsili

Özet

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğini oluşturan 1/95 sayılı OKK ile üçüncü ülkelere uygulanan ortak gümrük tarifesinden (OGT) bir sapma olarak tüm üçüncü ülkeler menşeli eşyaların ithalinde alınan İlave Gümrük Vergisi ile Ülkemiz tarafından trafik sapmasının dış ticaretimiz üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla belirli ülke menşeli eşyaların ithalinde alınan Ek Mali Yükümlülüğün geri verilme şartları ile İGV’in yeniden tahsili bu makalemizde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İGV, EMY, geri verme ve kaldırma,menşe şahadetnamesi, ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı, tercihli menşe, tercihsiz menşe.

1. Giriş

Öncelikle İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük ile ilgili olarak yayınlanan Karar, Tebliğ v.b.  hakkında kısa bilgiler vermekte yarar var.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliğinde gümrük vergisi dışında İthalat vergileri tanımına giren eş etkili vergiler ile mali yüklerin neler olduğu ismen ve tek tek sayılmamaktadır.

Bunu ancak Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde görebilmekteyiz.

27.08.2011 tarihinde 28038 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine bağlı 1 Nolu Ekte Uzlaşmaya konu olabilecek Gümrük Vergileri tek tek sayılmaktadır.

Buna göre;  Uzlaşma Yönetmeliği 1 No.lu Ek

                                               

Gümrük Vergileri

Gümrük Vergisi

İlave Gümrük Vergisi

Tek ve Maktu Vergi

Dampinge Karşı Vergi

Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi

Ek Mali Yükümlülük

Toplu Konut Fonu

Tütün Fonu

Ek Fon

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Çevre Katkı Payı

Telafi Edici Vergi(İhracat)

TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için

Gümrük Kanununda İthalat Vergileri tanımı altında toplanan gümrük vergisi, diğer eş etkili vergiler ve mali yükler Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Gümrük Vergileri statüsünde sayılmaktadır.

 İGV ticaret politikası önlemi olarak sayılmamaktadır.

Ancak Ek mali yükümlülüğün kapsamına ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 25.07.2018 tarihli, 76319 sayılı ve 14.08.2018 tarihli, 82438 sayılı yazılarda özetle; ek mali yükümlülük uygulamasının gümrük vergisi niteliğinde değerlendirilmediği ifade edilmektedir.

İthalat 2017/4 Sayılı Tebliğ ile İGV uygulanmasına ilşikin Usul ve Esaslar belirlenmiştir.

2017/4 Sayılı Tebliğ ise 02.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile değişikliğe uğramıştır.

En son 24.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile de 2017/4 Sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Ülkemiz tarafından yukarıda bahsedilen trafik sapmasının dış ticaretimiz üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla belirli ülke menşeli eşyalara 14.12.2017 tarih 10926 sayılı karar ile Telafi Edici Vergi Niteliğinde EMY uygulaması getirilmiştir.

22.06.2018 tarih 11799 sayılı karar ile kapsamı genişletilerek mevcut halini almıştır.

Menşe esaslı olarak uygulanan 11799 sayılı Karar kapsamında yer alan eşyaların AB üzerinden A.TR ile sevki halinde beyana konu edilen eşyaların önlem uygulanan menşeli olmadığının beyan ve ispatı 25.05.2018 tarihli uygulama tebliğiyle yürürlüğe koyulmuştur.

Ancak 24.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile 2017/10926 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan EMY tahsili hakkındaki kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

2. 24.05.2019 Tarihinde Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde çok önem arz eden değişiklikler yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Ayrıca bu Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)” ile “2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamında ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı menşe ispatı olarak kullanılmayacaktır.

Tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı uygulamasına “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”da yer aldığı şekliyle devam edilecektir.

3. Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 14 ncü Maddesi

Gümrük Yönetmeliğinin “Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri” ni düzenleyen Geçici 14 üncü maddesinde aynen;

 “24/05/2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ ile İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4)’de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

 Hükmünü amirdir.

4. Gümrük Yönetmeliğinin 38 nci maddesi

Gümrük Yönetmeliğinin 38 nci maddesi “Menşe şahadetnamesi aranılacak haller” başlığını taşımaktadır.

Madde de;  "(1) 205 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.

(2) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde, yükümlülerin tahakkukun kesinleşmesinden önce yazılı olarak müracaat etmeleri şartıyla, ithalat vergilerine isabet eden tutar tahsil edilerek emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. Tahakkukun kesinleşmesinden sonra yapılan ek süre talepleri kabul edilmez.

(3) Süresi içerisinde ibraz edilen menşe şahadetnamesinin kabul edilmesi halinde emanete alınmış olan tutar veya alınmış olan teminat iade edilir. Kabul edilmeyen menşe şahadetnamelerinden doğan ithalat vergileri ise Hazineye irat kaydedilir..”

Hükümleri yer almaktadır.

Görüleceği üzere Maddenin 3’ncü fıkrasına göre; Süresi içerisinde ibraz edilen menşe şahadetnamesinin kabul edilmesi halinde emanete alınmış olan tutar veya alınmış olan teminat iade edilmektedir.

5. Gümrükler Genel Müdürlüğünün Konuya İlişkin 26.08.2019 Tarihli Talimat Yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü yukarıdaki maddelerde yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde ilave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/3 üncü maddesi gereğince iadesi şartlarını tek tek ayrıntılı olarak tespit ederek uygulanması için Tüm Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bu Talimat yazısı ile bildirmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu yazısında aşağıda 6 nci maddede anlatacağımız 29.03.2019 tarihli Talimat yazısına da ilgi tutmuştur.

İGV ve EMY geri verilmesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/3’e göre iade şartları aşağıda yer almaktadır.

1. A.TR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olması ancak eşyanın menşeine dair bir belgenin mevcut olmaması durumunda;


a. Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi gerekmektedir.


b. İlgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, mezkur Tebliğler gereğince gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi gerekmektedir.

2. A.TR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olmaması ve süresi içinde “sonradan verilmiştir” ibareli bir A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi durumunda;


a. Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın beyanname ekinde mevcut olması halinde tahsil edilen EMY veya İGV’nin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 211/2 nci maddesinde belirtilen sürede başvurulması üzerine geri verilmesi gerekmektedir.


Ancak eşyanın İGV BKK’ları 3/1 inci maddesi gereğince Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsamdaki eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsiki mümkün bulunmamaktadır.


b. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamı düzenlenen “ihracatçı beyanı”nın Tebliğlerde de belirtildiği üzere A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ibrazı gerektiğinden, eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi olmaksızın serbest dolaşıma girişi sırasında ihracatçı beyanının beyanname ekinde mevcut olması halinde ise tahsil edilen EMY veya İGV’nin geri verilmemesi gerekmektedir.

c. Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair bir belgenin beyanname ekinde mevcut olmaması durumunda ise;

i. İlgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, mezkur Tebliğler gereğince gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi gerekmektedir.

ii. Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi gerekmeketdir.

Ancak eşyanın İGV BKK’ları 3/1 inci maddesi gereğince Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsamdaki eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile tevsiki mümkün bulunmamaktadır.

6.  EMY ve İGV Uygulamasında Tedarikçi Beyanı ve İhracatçı Beyanının Sonradan Verilmesi Mümkün Bulunmamaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 29.03.2019 tarihinde çıkardığı Talimat yazısı ile halen olmayan yürürlükte olmayan  2017/4  Sayılı Karar ile 2017/10926 Sayılı Karara göre İGV ve EMY uygulamasında ibraz edilen belgelerin eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğini ve sonradan ibraz edilen İhracatçı Beyanı ve Tedarikçi Beyanı ile mükelleflerce yapılan İGV ve EMY lerin geri verme talebinde bulunulmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Yazıda özetle; “..Son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazı ve dilekçelerden, ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulamalarında kullanılan ihracatçı beyanı ve tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra ibraz edilerek geri verme başvurusuna konu edilip edilemeyeceğine ilişkin tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

  2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ilave gümrük vergisine tabi eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde eşyanın Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu; 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında, ek mali yükümlülük Kararlarında yer alan eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, Kararlarda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren ihracatçı beyanının, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmamakta; gümrük beyannamesi ekinde menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde ise ihracatçı beyanı aranmamaktadır.

Bu minvalde bahse konu Tebliğlerde ihracatçı beyanının sonradan verilmesine ilişkin bir hükme yer verilmediğinden söz konusu belgenin eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 70 inci maddesi hükümleri çerçevesinde tedarikçi beyanının yalnızca, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf bir ülkeye yeniden ihraç edilmesi amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebine istinaden Türkiye’den Topluluğa veya Topluluk’tan Türkiye’ye ihracatın yapılmasının ardından düzenlenmesi mümkün bulunmakta olup, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülüğün söz konusu olduğu işlemlerde ise tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulamaları kapsamında gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı ile başvurularak geri verme talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır..” denilmiştir.

7. İGMD Tarafından GGM’ne Yazılan 05.04.2019 Tarihli ve 06.07.2018 Tarihli  Yazılar

İGMD yazmış olduğu 06.07.2018 tarihli tedarikçi beyanı ile geri verme başvurusu konulu yazısında Uzun Dönem Tedarikçi Beyanlarının eşyanın varışından önce düzenlendiği ve fakat sonradan ithalatçıya ulaştığı durumda menşe belgesi olarak değerlendirilmemekte  ve vergilerin geri verilmemekte olduğunu, bu konuya çözüm getirilmesini GGM’den talep etmiştir.

Yine 05.04.2019 tarihli ve İhracatçı Beyanı aslının sunulma zorunluluğu konulu yazısında sonradan ibraz edilen tedarikçi ve ihracatçı beyanlarının A.TR belgesi ile birlikte ibraz edilmesi halinde geri verme talebinin kabul edilmesinin gerek 2006/10895 sayılı Kararın 27 nci maddesi ve gerekse Gümrük Kanununun 214 ncu maddesi hükmü çerçevesinde belirtilmekte olduğunun düşünüldüğü ve bu konuda çözüm talep ettiklerini GGM’den talep etmiştir.

Öte yandan ; 2006/10895 sayılı Kararın 27 nci maddesi “İthalat sırasında dolaşım belgelerinin ibraz edilememesi” başlığını taşımakta ve maddede;

“.. (1) Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken A.TR Dolaşım Belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiilen ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun dolaşım belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde,

a) İbraz olunan dolaşım belgesi, ihracatçı ülke gümrük idarelerince fiili ihraç sırasında düzenlenip vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesi veya,

b) İbraz olunan A.TR Dolaşım Belgesi ihracatçı üye ülkeden eşyanın fiili ihracatından sonra verilmiş ve "Sonradan Verilmiştir" kaydını taşıyan dolaşım belgelerinden ise,

her iki halde de ibraz olunan dolaşım belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve eki belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve eşyanın süresi içerisinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olduğunun tespiti kaydıyla Gümrük Kanunu hükümleri gereğince gümrük vergisi tutarı yükümlüye iade edilir...”  hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan Gümrük Kanununun 214 ncü maddesinde ise ; “.. Gümrük vergileri 211, 212 ve 213 üncü maddelerde belirtilen haller dışında, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır.

Bu maddede belirlenen geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması üzerine yapılır.

Ancak, mücbir sebebin tespiti halinde, bu sürenin aşılmasına Müsteşarlıkça izin verilir..” hükümleri yer almaktadır.

8. GGM’ün İGMD Tarafından Yazılan İki Yazıya  Vermiş Olduğu 09.09.2019 Tarihli Cevabı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İGMD tarafından yazılmış olan yukarıda değinilen iki yazı ile ilgili olarak İGV ve EMY uygulamaları konulu cevabı yazısında  özetle; “..24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB'den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, mezkûr Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile "İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)" ile "2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

Dolayısıyla yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamında ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı menşe ispatı olarak kullanılmayacak olup tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı uygulamasına "2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”da yer aldığı şekliyle devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi konusu ile ilgili olarak tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 26.08.2019 tarih ve 46658088 sayılı yazımız ile; mezkûr Tebliğler uyarınca gerek ihracatçı beyanının, gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV'nin geri verilmemesi gerektiği yönünde talimat verilmiştir..” şeklinde bildirimde bulunulmuştur.

9. Geçmişe Yönelik Geri Verme ve Teminat Çözüm İşlemlerinde Menşe Belgeleri Yönünden Ortaya Çıkabilecek Durumlar


24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde değişiklik yapılarak ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsami eşya için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB'den A.TR Dolaşim Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlencn risk kriterleri uyarnca saptanan durumlar saklı
kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmıştir.


Bununla birlikte  Gümrükler Gencl Müdürlüğünün 27/05/2019 tarih ve 44730247 sayılı yazılarında;

 " Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlülüklere tabi (ilave gümrük vergisine (iGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususu BİLGE nin Tarife Modülü kullanılarak görülebileceği ve söz  konusu modüle beyanname tescilinden önce
yükümlü tarafindan yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirleneceği belirtilmiştir.
Bu itibarla, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek eşya için beyanname tescilinden önce menşe şahadetnamesinin istenip istenmeyeceğinin belirleneceği ve yükümlünün bu bilgiye sahip olacağindan dolayı beyanname tescilinden sonra sistem tarafindan menşe şahadetnamesi aranılması durumunda beyanname ekinde sö konusu belgenin ibrazı gerektiği."  belirtilmiştir.


Ayni zamanda anılan Yönetmeliğin 205/3. maddesinde: "Serbest dolașıma girişte Ticaret politikası  önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei menșe șahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe șahadetnamesi, esanın serbest  dolaşıma  girişine ilişkin  beyanname ekinde ibraz edilir. " hükmüne amirdir.


Öte yandan  Gümrükler Genel Müdürlügünün  yukarıda 6 nci maddede değinilen  29.03.2019 tarihli 43036522 sayılı yazılarında belirtildiği üzere: "...ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük  uygulamalar kapsamında gerek ihracatçı beyanının  gerekse tedarikçi beyanının  esyanın serbest dolașıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı
ile başvurularak geri verme talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır: " denilmiştir.
Bu sebeple yukarida açıklanan mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak işlemler ve geçmişe yönelik geri verme ve teminat çözümlerine ilişkin olarak;

Gümrük Yönetmeliğinin 38/ 2nci maddesi  göre yapılan işlemlerde;
Söz konusu belgeler beyannamenin serbest dolaşıma girişi aşamasinda beyanname ekinde sunulacak veya muayene kontrol aşamasında sunulmak istenilmesi halinde dilekçe ekinde İdareye  ibraz edilecektir.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına (YYS) sahip firmalarınin
YEȘIL HAT" üzerinden hafta sonları ve mesai saatleri dışında yaptıkları işlemlerde beyannamelerin 44 nolu hanesine yukarida anılan maddeye göre işlem yapıldığının  belirtilmesi gerekmektedir.


Diğer taraftan;  Gümrük Kanunun 214 ncü maddesine göre Geri Verme İşlemlerinde yükümlülerin dilekçe ekinde sundukları Menşe Belgesi, İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı ve  Fatura Beyanı gibi belge ve beyanların sonradan sunulması halinde Gümrük Yönetmeliği'nin 205/3 maddesine istinaden kabul edilmemektedir.


Bununla birlikte 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasna Dair Yönetmeligin 6. maddesi ile eklenen Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri başlıklı Geçici 14. maddesinde: “..24/5/2019 tarihli ve 30783 sayil Resmi Gazete'de yayımlanarak Mali Yükimlüliük Tahsili Hakkinda Kararın Uygulanmasna Dair Teblig ile İthalatta Alınan llave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkinda Tebliğ (ithalat:2017/4) 'de yer alan belgelerle ilgili olarak gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların  işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır..” denilmektedir.


Bu durumda  yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin geriye yönelik olarak Gümrük İdarelerince tarama yapıldığında  hatalı olarak geri verildiği anlaşılan İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülükler Gümrük Kanunu 217nci  maddesi hükmü gereğince,  noksan alınan gümrük vergilerinin de (Vergi, IGV ve EMY) Gümrük Kanununun 193 ncü ve 197 nci maddelerine göre alınması hususu söz konusu olabilecektir.

10. İGV ve Bu Vergiye Bağlı Vergilerin Yeniden Tahsili Konusunda GGM’ün Talimat Yazısı.

İGV ve Bu Vergiye Bağlı Vergilerin Yeniden Tahsili Konusunda GGM 26.08.2019 tarihli Talimat yazısı yazarak; 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile yürürlüğe konulan   ilave gümrük vergisi ve bu vergiye bağlı vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması taleplerinin kabulü yönünde karar verilmiş olduğunun tespiti durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 217 nci maddesi çerçevesinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile 216 ncı madde uyarınca ödenmiş faizlerin yeniden tahsili yoluna gidilmesi talimatını vermiştir.

Talimat yazıda özetle; “.. 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın, 2017/9781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 3 üncü maddesi ile eklenen Geçici 1 inci maddesi;

(1) 31/12/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 14/2/2017 tarihine kadar (14/2/2017 dâhil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harcın hesaplanmasında yükümlünün talebi üzerine 14/12/2015 tarihli ve 2015/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hükümleri uygulanır.

(2)Birinci fıkrada yer alan hükümler çerçevesinde yapılan başvurularda 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın lehte hükümleri uygulanır.

(3)Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; birinci fıkra kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.” hükmünü amirdir.

Konu ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.06.2019 tarih ve 45181273 sayılı yazıda; 2017/9781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 3’üncü maddesi ile 2016/9611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara eklenen geçici maddenin, 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisi uygulaması için geçerli olmayacağının değerlendirildiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, konunun Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantınız Gümrük Müdürlüklerince titizlikle incelenerek, 2017/9781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 3 üncü maddesine istinaden yapılan, 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile yürürlüğe konulan ilave gümrük vergisi ve bu vergiye bağlı vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması taleplerinin kabulü yönünde karar verilmiş olduğunun tespiti durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 217 nci maddesi çerçevesinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile 216 ncı madde uyarınca ödenmiş faizlerin yeniden tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir...” hususlarına yer verilmektedir.

11. Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci Maddesine Göre Nakit Teminatı Olarak Alınan İGV’in Yeniden Tahsil Edilmesi

İGV Gümrük Yönetmeliğinin 38 nci maddesinde yer alan Ticaret Politikası Önlemi olarak kabul edilmediğinden dolayı 38 nci madde İGV’ne konu eşyada uygulanamamaktadır.

Başka bir değişle 38 nci madde hükümleri uyarınca Sonradan İbraz işlemine  tercihli işlem yapılmaz.

Bu konuda Bakanlık Denetim Elemanları teftişlerde Cevaplı Raporlar yazmaktadır.

Denetim Raporlarına göre; İGV kapsamında İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı veya Menşe Şahadetnamesi belgelerinin sonradan ibrazı düzenlenmediğinden bu belgelere dayanarak iadesi istenilen nakit teminatların da iade edilmemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda iade edilmemesi gerektiği halde iade edilen nakit teminata alınan İGV’lerinin 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 217 nci maddesine istinaden yeniden tahsili edilmesi gerekmektedir.

12. Sonuç ve Değerlendirme

Gümrük Kanununda İthalat Vergileri tanımı altında toplanan gümrük vergisi, diğer eş etkili vergiler ve mali yükler  Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Gümrük Vergileri statüsünde sayılmaktadır.

 İGV ticaret politikası önlemi olarak sayılmamaktadır.

Ancak Ek mali yükümlülüğün kapsamına ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 25.07.2018 tarihli, 76319 sayılı ve 14.08.2018 tarihli, 82438 sayılı yazılarda özetle; ek mali yükümlülük uygulamasının gümrük vergisi niteliğinde değerlendirilmediği ifade edilmektedir.

İthalat 2017/4 Sayılı Tebliğ ile İGV uygulanmasına ilşikin Usul ve Esaslar belirlenmiştir.

2017/4 Sayılı  Tebliğ ise 02.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile değişikliğe uğramıştır.

En son 24.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile de 2017/4 Sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Ülkemiz tarafından yukarıda bahsedilen trafik sapmasının dış ticaretimiz üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla belirli ülke menşeli eşyalara 14.12.2017 tarih 10926 sayılı karar ile Telafi Edici Vergi Niteliğinde EMY uygulaması getirilmiştir.

22.06.2018 tarih 11799 sayılı karar ile kapsamı genişletilerek mevcut halini almıştır.

Menşe esaslı olarak uygulanan 11799 sayılı Karar kapsamında yer alan eşyaların AB üzerinden A.TR ile sevki halinde beyana konu edilen eşyaların önlem uygulanan menşeli olmadığının beyan ve ispatı 25.05.2018 tarihli  uygulama tebliğiyle yürürlüğe koyulmuştur.

Ancak 24.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile 2017/10926 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan EMY tahsili hakkındaki kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde çok önem arz eden değişiklikler yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Ayrıca bu Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğler ile “İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)” ile “2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamında ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı menşe ispatı olarak kullanılmayacaktır.

Tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı uygulamasına “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”da yer aldığı şekliyle devam edilecektir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü yukarıdaki maddelerde yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde ilave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi veya Gümrük Yönetmeliğinin 38/3 üncü maddesi gereğince iadesi şartlarını tek tek ayrıntılı olarak tespit ederek uygulanması için Tüm Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bu Talimat yazısı ile bildirmiştir.

Talimat yazı çok detaylı olarak kaleme alınmış olduğundan menşe ispat belgeleri kısaltılarak Genel Müdürlüğün yazısı daha anlaşılır hale gelmesi adına tarafımızdan aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Kısaltmalar;

Menşe Şahadetnamesi              ;  

İhracatçı Beyanı                         ;   İB

Tedarikçi Beyanı                        ;   TB

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı ;   UDTB

Serbest Dolaşıma Giriş             ;   SDG

1) SDG Sırasında A.TR mevcut ancak eşyanın Menşeine dair bir
belgenin mevcut olmaması durumunda;


a) 38/2 ye göre işlem yapılır ise (MŞ sonradan getirileceğine dair yazılı
başvuru olur ve süresinde ibraz edilirse) 38/3 e göre IGV ve EMY iade
edilir.

b) İB ve TB veya UDTB sonradan ibraz edilirse tahsil edilen IGV ve EMY
geri verilmez. (İB ve TB veya UDTB SDG Sirasında ibraz edilmesi
gerekir)

2) SDG Sırasınsa A.TR mevcut olmaması ve süresi içinde "sonradan
verilmiştir" ibareli
A.TR ibrazı durumunda;


a) SDG Sirasında MŞ ve TB veya UDTB beyanname ekinde mevcut ise 3
yil içinde başvurulursa IGV ve EMY geri verilir.


Ancak eşya 2006/10895 sayılı BKK’na giren bir eşya ise TB veya UDTB
ibrazi gerekir.


MŞ ibrazı kabul olunmaz.


b) Yürürlükten kaldırlan 2017/4 sayılı Tebliğ ve 2017/10926 sayılı BKK
ile yürürlüğe giren TEBLİĞLER kapsamında düzenlenmiş İB SDG
sırasinda beyanname ekinde mevcut olsa bile tahsil edilen EMY ve IGV
geri verilmez.


c) SDG sırasında menşeye dair bir belge beyanname ekinde mevcut
olmamasi durumunda;

İ) İB ve TB veya UDTB eşyanin SDG sırasinda ibraz edilmesi
gerektiğinden şayet IB ve TB veya UDiB sonradan ibraz edilir ise bu
belgeler kabul edilmez ve tahsil edilen İGV ve EMY geri verilmez.


ii) MŞ'in 38/2’ye gôre sonradan getirilecegine dair yazılı talepte bulunup
süresinde ibraz edilmesi durumunda 38/3’e göre IGV ve EMY iade edilir.

Ancak eşya 2006/10895 sayıli BKK’na giren bir eşya ise TB veya UDTB
ibrazi gerekir.


MŞ ibrazı kabul olunmaz.

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu  Talimat yazısı ile geri verme ve iade şartlarına açıklık getirmiştir.

Dış ticaret firmaları bu Talimat yazıda açıklanan şartları yerine getirdiği takdirde gereksiz vergi ödemelerinin veya ödenen vergilerin geri alınamaması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşılmaları söz konusu olmayacaktır.

Vergilerin geri alınması konusunda ana unsur  A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamesinin ithalat beyannamesi tescili aşamasında ibraz edilmesidir.

Yada Gümrük Yönetmeliğinin 38 nci maddesi uyarınca  süresi içerisinde sonradan getirilmesidir.

Buna göre Tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı gerektirir eşya ithalinin söz konusu olduğu durumlarda vergilerin ATR Dolaşım Belgesi sunulduğu aşamada geri alınabilmesi için; Tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanının beyannamenin tescili aşamasında temin edilmelidir.

İthalat beyannamesi tescili aşamasında menşe şahadetnamesinin bulunmadığı durumlarda  ise ithalatçı ve dış ticaret firmalarının Yönetmelikte gecen 6 ay içerisinde söz konusu belgeyi getireceğine dair taahhüt içeren yazılı başvuruda bulunmaları ve vergileri teminata bağlamaları uygun olacaktır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 29.03.2019 tarihli yazısıyla;  ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük uygulamaları kapsamında gerek ihracatçı beyanının gerekse tedarikçi beyanının eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen tedarikçi beyanı veya ihracatçı beyanı ile başvurularak geri verme talebinde bulunulmasının mümkün bulunmadığını bildirmiştir.

Ayrıca gene Gümrükler Genel Müdürlüğü İGMD tarafından iki yazı ile çözüm getirilmesi istenen konular ile ilgili olarak yazmış olduğu 09.09.2019 tarihli yazısında; ilave gümrük vergisinin (İGV) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi konusu ile ilgili olarak tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 26.08.2019 tarih ve 46658088 sayılı yazı ile  mezkûr Tebliğler uyarınca gerek ihracatçı beyanının, gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV'nin geri verilmemesi gerektiği yönünde talimat verilmiş olduğunu bildirmiştir.

Diğer taraftan; İGV ve Bu Vergiye Bağlı Vergilerin Yeniden Tahsili Konusunda GGM 26.08.2019 tarihli Talimat yazısı yazarak; 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejim Kararına Ek Karar ile yürürlüğe konulan   ilave gümrük vergisi ve bu vergiye bağlı vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması taleplerinin kabulü yönünde karar verilmiş olduğunun tespiti durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 217 nci maddesi çerçevesinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile 216 ncı madde uyarınca ödenmiş faizlerin yeniden tahsili yoluna gidilmesi talimatını vermiştir.

Öte yandan; İGV Gümrük Yönetmeliğinin 38 nci maddesinde yer alan Ticaret Politikası Önlemi olarak kabul edilmediğinden dolayı 38 nci madde İGV’ne konu eşyada uygulanamamaktadır.

Başka bir değişle 38 nci madde hükümleri uyarınca Sonradan İbraz işlemine  tercihli işlem yapılmaz.

Bu konuda Bakanlık Denetim Elemanları teftişlerde Cevaplı Raporlar yazmaktadır.

Denetim Raporlarına göre; İGV kapsamında İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı veya Menşe Şahadetnamesi belgelerinin sonradan ibrazı düzenlenmediğinden bu belgelere dayanarak iadesi istenilen nakit teminatların da iade edilmemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda iade edilmemesi gerektiği halde iade edilen nakit teminatı alınan İGV’lerinin 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 217 nci maddesine istinaden yeniden tahsili edilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça

- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

- Gümrük Yönetmeliği

- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

- 24.05.2019 tarihli Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2006/10895 Sayılı Karar

- GGM’ün 26.08.2019 Tarihli Talimat Yazısı

- GGM’ün 29.03.2019 Tarihli Talimat Yazısı

- GGM ‘ün 09.09.2019 Tarihli Yazısı

- İGMD’in 05.04.2019 ve 06.07.2018 Tarihli Yazıları

- İGV ve EMY ile İlgili Karar ve Tebliğler

Bu makalemiz Lebib Yalkın Mevzuat Dergisinin 191 nci sayısında yayınlanmıştır.


Diğer Makale Yazıları
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
Antrepodaki Ambalajı Sağlam ve Orijinal Kaptaki Eksikliğe Uygulanan Ağır Cezai Müeyyide
Antrepodaki Ambalajı Sağlam ve Orijinal Kaptaki Eksikliğe Uygulanan Ağır Cezai Müeyyide
İsminin “Fon” Olarak Çağrıldığına Aldanmayın!
İsminin “Fon” Olarak Çağrıldığına Aldanmayın!
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği İle İlgili 24'Nolu Kutusu
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği İle İlgili 24'Nolu Kutusu
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Temassız Dış Ticaret
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Temassız Dış Ticaret
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
İthalatçılar İçin Çevre Katkı Payından (ÇKP) Sonra Şimdi de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması Başlıyor
İthalatçılar İçin Çevre Katkı Payından (ÇKP) Sonra Şimdi de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması Başlıyor
Gümrük Müşavirlerinin Korkulu Rüyası: Müteselsil Sorumluluk
Gümrük Müşavirlerinin Korkulu Rüyası: Müteselsil Sorumluluk
Yük Teslim Süreçlerinde Tartışmalara Yol Açan Belge: ORDİNO
Yük Teslim Süreçlerinde Tartışmalara Yol Açan Belge: ORDİNO
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
Gümrük İdarelerinde Beyan Edilen İskontoların Dikkate Alınmayarak Ceza Uygulanması
Gümrük İdarelerinde Beyan Edilen İskontoların Dikkate Alınmayarak Ceza Uygulanması
Usulsüzlük Cezasını Hafife Almayın
Usulsüzlük Cezasını Hafife Almayın
İthalatta Gözetime Tabi Eşyada Fazladan Ödenen Vergilerin Geri Verilmemesi İçin Kanun Maddesi Değiştirildi
İthalatta Gözetime Tabi Eşyada Fazladan Ödenen Vergilerin Geri Verilmemesi İçin Kanun Maddesi Değiştirildi
Gümrük İdarelerince Bazı ABD Menşeili Eşyanın İthalatında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Uygulanması
Gümrük İdarelerince Bazı ABD Menşeili Eşyanın İthalatında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Uygulanması

7/24 İletişim Hattı