Site içi Arama
Ara

Antrepodaki Ambalajı Sağlam ve Orijinal Kaptaki Eksikliğe Uygulanan Ağır Cezai Müeyyide

Antrepodaki Ambalajı Sağlam ve Orijinal Kaptaki Eksikliğe Uygulanan Ağır Cezai Müeyyide

Bu makale, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi'nin 186. sayısında yayınlanmıştır

Özet

Özet beyan eksikliği ve takibatı söz konusu olmadan antrepo rejimine tabi tutularak antrepoya konulup antrepo beyannamesi verilmiş eşyanın orijinal kap içindeki miktarındaki eksikliği için 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun m. 236'nın 1. fıkrasında yer alan gümrük vergisi yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezasının Gümrük İdaresince doğrudan uygulanmak istenmesi durumunun tartışılması makalemizin konusunu teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük antreposu, antrepo işleticisi, beyan sahibi, özet beyan, özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı, boşaltma listesi, gümrüklenmiş değer.

  1. Giriş

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun “vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar” başlıklı İkinci Bölümündeki 23. maddenin 1. fıkrasında; “Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir" hükmü yer almaktadır.

Buna göre antrepo rejimine tabi tutulmuş bir eşyanın veya gümrük idaresince izin verilen yerlerde bulunan eşyanın işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilmeden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması bu eşyanın değiştirilmesi veya sayımlarda noksan çıkması halinde eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası alınacağı düzenlenmiştir.

Antrepolardan veya eşya konulmasına izin verilen yerlerden eşya belli şartlar altında çıkabilir. Örneğin antrepo rejimine tabi eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi verildiğinde beyanname ile ilgili işlemlerin tamamlanması gerekir. Bunun ardından eşya “çıkabilir statüye” gelir.  Gümrük İdaresi izni ile eşya antrepodan elleçleme amacıyla da çıkarılabilir.

İşlemlere tabi tutmaksızın veya bu işlemler tamamlanmaksızın eşyanın antrepodan çıkarılması halinde maddede yazılı ceza uygulanmaktadır. Aynı şekilde eşyanın değiştirilmesi bu cezayı gerektiren bir fiil durumundadır.

Değiştirme işlemi de son tahlilde eşyanın antrepodan izinsiz çıkarılması fiilini içermektedir. Bundan başka antrepo rejimine tabi tutulmuş bir eşyanın eksik çıkması halinde maddede belirtilen eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası alınacaktır.

  1. Antrepo Rejimine Tabi Tutularak Antrepo Beyannamesi Verildikten Sonra Tespit Edilen Miktar Farklılıklarında Antrepo Rejimi Hükümlerine Göre İşlem Yapılması Yönünde Gümrükler Genel Müdürlüğünün Tasarruflu Yazıları

Konteyner taşımacılığı dahil özet beyan eksiklik fazlalık tespitinin giriş kapısında yapılabileceği, beyanname verilmesinden sonra ilgili rejim hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2016 tarihli 19781236 sayılı tasarruflu yazısı bulunmaktadır.

Bu yazıda; “..Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyada gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulduktan sonraki aşamada tespit edilen eksiklik/fazlalıklar için özet beyan takibatı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Özet beyan işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2012/2 sayılı genelgenin "Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığı Durumunda Yapılacak İşlemler" başlıklı 3 üncü bölümünün "a) Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığının Tespit ve Takip Edileceği Gümrük İdaresi" başlıklı kısmı; "Özet beyan eksiklik/fazlalığının konusunu Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için giriş gümrük idaresine verilen özet beyan oluşturmaktadır. Dolayısıyla, özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatı, giriş gümrük idarelerince yapılacak ve takibat eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce başlatılacaktır.

Bu çerçevede, eşya ile ilgili olarak özet beyan aşamasında, özet beyan ile eşyanın taşıttan ilk olarak boşaltıldığı yer olan giriş gümrük idaresinde yukarıda belirtilen esaslar kapsamında düzenlenen boşaltma listesinin karşılaştırılması neticesinde tespit edilen farklılıklar için özet beyan takibatına gidilmesi, bir rejim beyanında bulunularak buna ilişkin gümrük beyannamesi verildikten sonraki aşamada tespit edilen miktar farklılıkları için ise ilgili rejim hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir..” hususlarına yer verilmektedir.

Yine aynı konuda yani antrepo beyannamesi verilmesinden sonra ilgili rejim hükümlerinin uygulanması gerektiği hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü 25.08.2017 tarihli 27475636 sayılı tasarruflu yazı çıkarmıştır. Bu yazıda ise özetle; “..tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap 31.10.2016 tarihli, 19781236 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, eşya ile ilgili olarak özet beyan aşamasında, özet beyan ile eşyanın taşıttan ilk olarak boşaltıldığı yer olan giriş gümrük idaresinde yukarıda belirtilen esaslar kapsamında düzenlenen boşaltma listesinin karşılaştırılması neticesinde tespit edilen farklılıklar için özet beyan takibatına gidilmesi, bir rejim beyanında bulunularak buna ilişkin gümrük beyannamesi verildikten sonraki aşamada tespit edilen miktar farklılıkları için ise ilgili rejim hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir..” denilmektedir.

Her iki yazıya göre; özet beyan eksiklik/fazlalığının konusunu Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için giriş gümrük idaresine verilen özet beyan oluşturmaktadır. Özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatı, giriş gümrük idarelerince yapılacak ve takibat eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce başlatılacaktır. Yani gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutularak eşya için antrepo beyannamesi verilmiş ise artık özet beyan takibatı yapılamaz.

Bir antrepo rejimi beyanında bulunularak buna ilişkin antrepo gümrük beyannamesi verildikten sonraki aşamada tespit edilen miktar farklılıkları için ilgili rejim hükümleri olan antrepo rejimi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir. İşte bu noktada Gümrük İdareleri antrepoda bulunan eşyada ortaya çıkan eksiklik için m. 236/1 hükmünde yer alan eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası uygulaması yoluna gitmektedirler. Buna göre antrepoda kayden bulunan miktar ile fiilen bulunan miktar arasındaki fark cezalandırılmaktadır.

Gümrük İdaresi bu cezayı antrepo işleticisine, eşyanın sahibine/ dolaylı temsilcisine ve olayda dahilini gördüğü diğer taraflara kesmekte iken zımnen eşyanın antrepodan izinsiz çıkarıldığı varsayımı içindedir.

  1. Özet Beyanı Verilerek Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulma Aşamaları

4458 Sayılı Gümrük Kanunu m. 35/A uyarınca Türkiye gümrük bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir. Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir.

Yine Kanun'un 39. maddesinde; “.. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir.” hükmü yer almaktadır.

Gümrük Yönetmeliği'nin 69. maddesinde; taşıtların sahipleri, kaptanları ya da acenteleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan ya da özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belgelerdeki kayıtların, eşyanın araçtan boşaltılması sırasında düzenlenen boşaltma listeleriyle karşılaştırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin 74.  maddesi gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması ile ilgilidir. Buna göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya, gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır.

Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı ise Yönetmelik'in 75. maddesinde yer almaktadır. Bu madde hükmüne göre özet beyan ile boşaltma listeleri karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda farklılık görülürse buna ilişkin tutanak düzenlenerek bu tutanak üzerinden özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilir.

Boşaltma listesinde kayıtlı olmadığı halde özet beyanda kayıtlı bulunan eşya özet beyan eksiğidir. Boşaltma listesinde kayıtlı olduğu halde özet beyanda kayıtlı olmayan eşya da özet beyan fazlasıdır.

Özet beyanda kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan eşya için özet beyanı veren kişiye bildirimde bulunulur. Özet beyan eksiklik veya fazlalıkları ile ilgili takibat, elektronik ortamda kayda alınır.

Özet Beyan Uygulaması ile ilgili 24.01.2012 tarihli 2012/2 Sayılı Genelge'de ,4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği'nin özet beyana ilişkin hükümleri çerçevesinde usul ve esaslar belirlenmiştir.Genelgenin "Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığının Tespiti Durumunda Yapılacak İşlemler" başlıklı bölümünde: “.. Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması sonucunda özet beyan eksiklik veya fazlalığının tespit edilmesi halinde, taşıtın isleticisi, kullanıcısı veya temsilcisi, geçici depolama yeri işletme memuru ve karşılaştırmayı yapan gümrük memuru tarafından imzalanmak suretiyle bir tutanak düzenlenecek ve bu tutanak üzerinden özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına geçilecektir..” hükümleri yer almaktadır.

Gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu Gümrük Kanunu'nun 46. maddesinde yer almaktadır. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir.

Yine Kanun'un 58. maddesi uyarınca bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

Gümrük antrepo rejimi; İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşyanın, bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler.

Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir.

Kanun'un 96. maddesine göre Antrepo işleticisi; Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan, Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten, İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan sorumludur.

Kanun'un 98. maddesine göre ise Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz. Dikkat edilirse 98. maddenin bu hükmünün, Kanun'un 236. maddesinde yer aldığı görülecektir. Bu durumda m. 236/1 hükmündeki cezalar uygulanacaktır.

  1. Özet Beyan Eksikliği ve Takibatı Söz Konusu Olmadan Antrepo Rejimine Tabi Tutularak Antrepoya Konulup Antrepo Beyannamesi Verilmiş Ambalajı Sağlam ve Orjinal Kap İçindeki Eşyanın Miktarındaki Eksiklik

Uygulamada bazen ambalajı sağlam ve orijinal kaplar içinde bulunan eşyada kap içine konulması gereken eşyanın yurt dışından gönderilmemiş olması söz konusu olabilmektedir.

Bu durumda eşya için verilen özet beyan boşaltma listesi ile karşılaştırıldığında orijinal kaplar beyana ve kayda nazaran kap olarak tam olduğundan özet beyan eksikliği ve takibatı yapılmamaktadır.

Eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutularak antrepo rejimi uyarınca antrepo beyannamesi verilmektedir.

Eşya antrepoya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ve diğer yetkililer gözetiminde alınmaktadır. Buna göre YGM eşyanın kaç kap olduğunu saymaktadır ve bunu tespit tutanağına kaydetmektedir. Ancak YGM lerin antrepoya alınan eşyayı tartma yetkisi yoktur. Bu anlamda ambalajı sağlam ve Orijinal bir kaptaki miktar eksikliklerini kg bazında YGM in fark etme imkanı ve yetkisi bulunmamaktadır. YGM'lerin sadece kap sayısına bakmakta yetkisi bulunmakta, ancak eşyanın brüt ağırlığına bakma yetkisi bulunmamaktadır.

Antrepoya ambalajı sağlam ve orijinal olarak alınan eşya gümrük idaresince muayene edildiğinde orijinal ve sağlam kap içinde olması gereken miktar eksikliği durumunda gümrük idaresi kayda göre eksik çıkan bu eşyanın antrepodan çıkarıldığı varsayımı ile davranarak Kanunun 236. maddesine göre eksik eşya için gümrük vergisi yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı para cezası uygulamaktadır

Gerekçe olarak da Gümrükler Genel Müdürlüğünce çıkarılmış olan 31.10.2016 tarihli, 19781236 sayılı ve 25.08.2017 tarihli 27475636 sayılı tasarruflu yazılar gösterilmektedir.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin bu iki Talimat yazısı uyarınca antrepo beyannamesi verilmiş bir eşya için ilgili rejim hükümlerine göre işlem yapılmasından yola çıkarak Kanunun 236. maddesinin 1. fıkrasındakl ceza uygulanmaktadır.

Yurt dışından yani mahreç ülkeden sevk edilmemiş olan ve ambalajı sağlam ve Orijinal kaplar içinde eksik miktarda olan eşyanın sahibi tarafından Gümrük İdaresince muayene ve tespit yapılmadan önce İdareye küşat dilekçesi vererek ambalajı sağlam ve Orijinal kap içinde eksik eşya olduğunu tutanak ile tevsik etmesi halinde gümrük idaresi m. 236/1 hükmünü uygulamak istemektedir. Oysa ki eşya yurt dışından eksik gönderilmiştir. Eşya sahibi küşat dilekçesi ile eşyadaki eksikliğin ambalajı sağlam ve orijinal kapta oluştuğunu tutanak ile ispat etmektedir.

Buna rağmen Gümrük İdarelerimiz hiç gelmemiş olan eşyayı gelmiş gibi kabul ederek eksik çıkan eşya için eşya sahibine ve/veya antrepo işleticisine gümrük vergisi yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı para cezası uygulamaktadır.

Eşya sahibince Gümrük İdaresine sunulan mahreç ülkede sevk edici tarafından düzenlenen ve Yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdikli mahreç yazılar geçerli kabul edilmemektedir. Bu tür eşya için miktar düzeltmesi, yani redrese yapılmasına gümrük idaresince izin verilmemektedir.

Bu tür olay bazında mükellefin iyi niyetli olduğu durumlarda Gümrük İdarelerimizin konuyu sadece antrepoda kayden bulunan miktar ile fiilen bulunan miktar arasındaki farkı esas alarak ağır cezai hükümleri uygulamada çok iyi araştırma yapması uygun olacaktır.

Gümrük İdaresi küşat dilekçesi olmaksızın antrepoda bulunan ambalajı sağlam ve Orijinal kap içinde bulunan eşyadaki eksikliği bizzat muayene ve tespit sırasında tespit edebilir.

Bu durumda ise eşya sahibince bu eşyanın yurt dışından sevk edilmemiş olduğunu ileri sürmesi halinde Gümrük İdaresinin ambalajı sağlam ve Orijinal kap içinde bulunan eşyadaki eksiklik için ağır cezaları kesmeden önce yapacağı önemli bir araştırma bulunmaktadır.

Öncelikle İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 10.05.2017 tarihli 24562532 sayılı Talimat yazısında değinildiği gibi antrepoda eksik eşya çıkmasında ya da izinsiz eşya çıkarılması gibi durumlarda en az bir Gümrük Müdür Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak bir Komisyon marifetiyle vuku bulan olayda antrepo işleticisi, sahibi, antrepo çalışanları, YGM, YGM yanında çalışan Müşavir Yardımcıları var ise Gümrük Müşaviri dahil olmak üzere olay muhataplarının tamamı açısından gerekli değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere her antrepoda kamera sistemi bulunmaktadır. Gümrük İdarelerinin denetimi altındaki antrepolarda 24 saat aralıksız çekim yapan video görüntülerini hem anlık hem de sonradan görme ve inceleme yetkileri vardır.

Eşya sahibince eşyanın yurt dışından gönderilmemiş olduğunu ileri sürmesi halinde ambalajı sağlam ve Orijinal kap içinde bulunan eşyadaki eksikliğin gerçekten yurt dışından kaynaklandığını araştırma sırasında Gümrük İdaresi antrepoya eşyanın alındığı tarihten sağlam ve orjinal kap içinde eksikliğin tespit edildiği ana kadarki antrepodaki kamera kayıtlarını inceleyebilir.

Şayet dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı görülür ise bu durumda mevzuat hükümleri böyle diyor diye eksik çıkan eşyaya m. 236/1'deki ağır cezaların uygulanması hakkaniyete uymayacağı gibi mükellef itirazı ile karşılaşma ve mahkemeleşme durumu söz konusu olabilecektir.

Öte yandan; Şayet antrepodan eşya çıkarılması durumu bir ihbar neticesi ortaya çıkarılmış ise Gümrük İdaresi m. 236/1 hükmündeki cezaları hiç tereddüt etmeden uygulamalıdır.

  1. Sonuç

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 236. Maddesinin 1. fıkrasında; antrepo rejimine tabi tutulmuş bir eşyanın veya gümrük idaresince izin verilen yerlerde bulunan eşyanın işlemlerine başlanmadan veya bu işlemler bitirilmeden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması, bu eşyanın değiştirilmesi veya sayımlarda noksan çıkması halinde eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası alınacağı düzenlenmiştir.

Buna göre antrepo rejimine tabi tutulmuş bir eşyanın eksik çıkması halinde eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası alınmaktadır.

Antrepo rejimine tabi tutularak antrepo beyannamesi verildikten sonra tespit edilen miktar farklılıklarında Antrepo Rejimi hükümlerine göre işlem yapılması yönünde Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün iki tane tasarruflu yazısı bulunmaktadır. Bu tasarruflu yazılar uyarınca gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan eşya için antrepo beyannamesi verilmiş ise artık özet beyan takibatı yapılamaz. Bir antrepo rejimi beyanında bulunularak buna ilişkin antrepo beyannamesi verildikten sonraki aşamada tespit edilen miktar farklılıkları için ilgili rejim hükümleri olan antrepo rejimi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Gümrük İdareleri antrepoda bulunan eşyada ortaya çıkan eksiklik için 236/1 nci maddede yer alan eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı tutarında para cezası uygulaması yoluna gitmektedirler.

Buna göre antrepoda kayden bulunan miktar ile fiilen bulunan miktar arasındaki fark cezalandırılmaktadır.

Gümrük İdaresi bu cezayı antrepo işleticisi, sahibi, antrepo çalışanları, YGM, YGM yanında çalışan Müşavir Yardımcıları var ise Gümrük Müşaviri diğer taraflara kesmekte iken zımmen eşyanın antrepodan izinsiz çıkarıldığı varsayımı içinde hareket etmektedir.

Uygulamada bazen ambalajı sağlam ve orijinal kaplar içinde bulunan eşyada kap içine konulması gereken eşyanın yurt dışından gönderilmemiş olması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda eşya için verilen özet beyan boşaltma listesi ile karşılaştırıldığında orijinal kaplar beyana ve kayda nazaran kap olarak tam olduğundan özet beyan eksikliği ve takibatı yapılmamaktadır.

Uygulamada yurt dışından sevk edilmemiş olan ve ambalajı sağlam ve orijinal kaplar içinde eksik miktarda olan eşyanın sahibi tarafından Gümrük İdaresince muayene ve tespit yapılmadan önce İdareye küşat dilekçesi vererek ambalajı sağlam ve orijinal kap içinde eksik eşya olduğunu Tutanak ile tevsik etmesi halinde Gümrük İdaresi m. 236/1 hükümlerini uygulamak istemektedir. Oysa ki, eşya yurt dışından eksik gönderilmiştir.

Eşya sahibi küşat dilekçesi ile eşyadaki eksikliğin ambalajı sağlam ve orijinal kapta oluştuğunu Tutanak ile İdareye tevsik etmekte ise de Gümrük İdarelerimiz hiç gelmemiş olan eşyayı gelmiş gibi kabul ederek eksik çıkan eşya için eşya sahibine ve/veya antrepo işleticisine gümrük vergisi yanı sıra gümrüklenmiş değerin iki katı para cezası uygulamaktadır. Bu tür eşya için miktar düzeltmesi (redrese) yapılmasına gümrük idaresince izin verilmemekte ve cezai işlem yapılmaktadır.

Mükellefin iyi niyetli olduğu durumlarda gümrük idarelerimizin konuyu sadece antrepoda kayden bulunan miktar ile fiilen bulunan miktar arasındaki farkı esas alarak ağır cezai hükümleri uygulamada çok iyi araştırma yapması uygun olacaktır.

Gümrük İdaresinin ambalajı sağlam ve Orijinal kap içinde bulunan eşyadaki eksiklik için ağır cezaları kesmeden önce yapacağı gerekli tüm inceleme ve araştırmayı yapması gerekmektedir. Ayrıca olay bazında eksikliğin ortaya çıkmasında sorumlu olduğunu düşündüğü muhatapların tamamı açısından gerekli değerlendirmenin çok titizlikle yapılması önem arz etmektedir.

Gümrük İdaresi ambalajı sağlam ve orijinal kap içinde bulunan eşyadaki eksikliğin gerçekten yurt dışından kaynaklandığını araştırması sırasında antrepoya eşyanın alındığı tarihten ambalajı sağlam ve orjınal kapın içinde eksikliğin tespit edildiği ana kadarki antrepodaki kamera kayıtlarını inceleyebilir, dışarıdan bir müdahale olmadığını görür ve eşyanın yurt dışından yüklenmediğini ilişkin mahreç ülke yazısını da alarak durumu değerlendirip m. 236/1 hükmündeki ağır cezayı kesmeyebilir.

Kaldı ki uygulanan idari yaptırım ile fiil arasında orantısızlık bulunduğunu düşünmekteyiz.

Gümrük İdarelerimizin Gümrük Kanunu m. 236/1 hükmündeki ağır cezai müeyyideleri uygular iken zımnen eşyanın antrepodan izinsiz çıkarıldığı varsayımı ile hareket etmemelerinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

-  4458 Sayılı Gümrük Kanunu

-  4458 Sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği

-  Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2016 tarihli 19781236 sayılı tasarruflu yazısı

-  Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.08.2017 tarihli 27475636 sayılı tasarruflu yazısı

-  İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 10.05.2017 tarihli 24562532 sayılı Talimat yazısıDiğer Makale Yazıları
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
İsminin “Fon” Olarak Çağrıldığına Aldanmayın!
İsminin “Fon” Olarak Çağrıldığına Aldanmayın!
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği İle İlgili 24'Nolu Kutusu
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği İle İlgili 24'Nolu Kutusu
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı
Mükelleflerden Alınan İGV’in ve EMY’ün Geri Verilme Şartları İle İGV’in Yeniden Tahsili
Mükelleflerden Alınan İGV’in ve EMY’ün Geri Verilme Şartları İle İGV’in Yeniden Tahsili
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Temassız Dış Ticaret
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Temassız Dış Ticaret
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
İthalatçılar İçin Çevre Katkı Payından (ÇKP) Sonra Şimdi de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması Başlıyor
İthalatçılar İçin Çevre Katkı Payından (ÇKP) Sonra Şimdi de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması Başlıyor
Gümrük Müşavirlerinin Korkulu Rüyası: Müteselsil Sorumluluk
Gümrük Müşavirlerinin Korkulu Rüyası: Müteselsil Sorumluluk
Yük Teslim Süreçlerinde Tartışmalara Yol Açan Belge: ORDİNO
Yük Teslim Süreçlerinde Tartışmalara Yol Açan Belge: ORDİNO
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
Gümrük İdarelerinde Beyan Edilen İskontoların Dikkate Alınmayarak Ceza Uygulanması
Gümrük İdarelerinde Beyan Edilen İskontoların Dikkate Alınmayarak Ceza Uygulanması
Usulsüzlük Cezasını Hafife Almayın
Usulsüzlük Cezasını Hafife Almayın
İthalatta Gözetime Tabi Eşyada Fazladan Ödenen Vergilerin Geri Verilmemesi İçin Kanun Maddesi Değiştirildi
İthalatta Gözetime Tabi Eşyada Fazladan Ödenen Vergilerin Geri Verilmemesi İçin Kanun Maddesi Değiştirildi
Gümrük İdarelerince Bazı ABD Menşeili Eşyanın İthalatında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Uygulanması
Gümrük İdarelerince Bazı ABD Menşeili Eşyanın İthalatında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Uygulanması

7/24 İletişim Hattı