Site içi Arama
Ara

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Özet

Avrupa Birliğinde halen yürürlükte olan Topluluk Gümrük Kodu uygulamalarına uyum sağlamak üzere Ticaret Bakanlığımızca “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı” hazırlanmış ve Bakanlığın web sitesindeki mevzuat taslakları adresinde yayınlanmıştı.

Birlik Koduna uyum seviyesinin arttırılabilmesini teminen, yeni Gümrük Kanunu Taslağına ilişkin çalışmalar sürdürülmekte iken bu defa 07.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7190 Sayılı 24.10.2019 kabul tarihli Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu makalemizde Gümrük Kanunu Taslağı kanunlaşmadan Kanunun bazı maddelerinde yapılan bu değişikliklerin gerekçesi ve ne olduğu konusu işlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birlik gümrük kodu, gümrük rejimleri,teminat, CİF değer, gümrüklenmiş değer, pişmanlıkla beyan, usulsüzlük cezası, uzlaşma.

1.  Giriş

Topluluk Gümrük Kodunu yeniden düzenleyen ve “Birlik Gümrük Kodu” (BGK) olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü, bazı maddeleri 1 Mayıs 2016 tarihi itibariyle uygulanmak üzere 30 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığımızca gerek Avrupa Birliği uygulamalarına uyum sağlamak ve yeni ve basitleştirilmiş uygulamaları hayata geçirmek, gerekse de 1/95 sayılı Ortaklı Konseyi Kararında yer alan Avrupa Birliğinin gümrük konusundaki kanun, yönetmelik ve tasarruflarına uyum sağlanması yükümlülüğü gereğince Birlik Gümrük Kodu ile uyumlu yeni Gümrük Kanunu çalışmalarına başlanılmıştı. Bu çerçevede, Birlik Gümrük Kodu hükümlerinin ulusal mevzuatımıza yansıtıldığı yeni bir Gümrük Kanunu hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni Gümrük Kanunu Taslağı hazırlanmıştı. Ticaret Bakanlığımız tarafından sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere gümrükle işi olan kesimler ile öncelikli olarak paylaşılmış ve görüşler talep edilmişti.

Birlik Gümrük Kodu ile gümrük işlemlerinin standartlaştırılması, basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması, tüm gümrük işlem ve süreçlerinin tamamen elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması, tüm üye ülkelerin elektronik sistemlerinin uyumlaştırılması, güvenilir firmalara (yetkilendirilmiş yükümlü) önemli kolaylıklar getirilmesi ve teminata konu gümrük işlemlerinin genişletilmesi amaçlanmaktadır.

AB' de Birlik Kodu değişikliklerinin tamamen uygulanması 2020 yılına kadar aşamalı olacaktır. Ülkemiz için de 2020 yılına kadar geçiş süresi tanınmıştır.

Birlik Koduna uyum seviyesinin arttırılabilmesini teminen, yeni Gümrük Kanunu Taslağına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Önümüzdeki sene Gümrük Kanunu Taslağının yasalaşması beklenilmektedir.

Gümrük Kanunu Taslağı kanunlaşmadan duyulan gerek üzerine 07.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7190 sayılı, 24.10.2019 kabul tarihli Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

2.  Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM'ye Sunulması

Uzun süredir Gümrük Kanununda değişiklik yapılması gündemdeydi. Avrupa Birliği tarafında yeni Gümrük Kodunun yürürlüğe girmesi ve yeni kanun tasarısı hakkında görüş talep edilmesi bu beklentiyi hep canlı tutuyordu. 23 Eylül günü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunuldu.

Teklifin ana gerekçesi “Gümrük Kanunu’ndaki para cezalarının günümüz ekonomik koşullarına göre değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılması” olarak belirtilmekteydi.

Kanun Teklifinin Genel Gerekçesine baktığımız zaman; Öncelikle Gümrük Kanunu’ndaki para cezalarının günümüz ekonomik koşullarına göre değerlendirilmesine yönelik olarak Kanunun ilgili maddeleri, usul hükümleri, ceza miktarları ve pişmanlık hükümleri açışından yeniden düzenlendiği, Savunma Sanayii Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlanması nedeniyle 4458 sayılı Kanun'da muafiyetten yararlanmanın düzenlendiği, Anayasa Mahkemesi Kararı ile 216/1'nci maddesinin 1'nci fıkrasındaki cümlenin hukuki boşluğu doldurmak için yeniden düzenlendiği, Gümrük Müşavir ve Yardımcıları için yaptırımların yeniden düzenlendiği, 6136 Sayılı Yasada Kolluk kuvveti olan Muhafaza teşkilatı için genel kolluk kuvvetine tanınan yetkilerin düzenlendiği anlaşılmaktadır.

3.  Gümrük Kanunu'nun Değiştirilen Maddeleri

Gümrük Kanunu Taslağı kanunlaşmadan Kanun'un bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Değiştirilen maddelere baktığımızda; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 52'nci maddesi değiştirilmiş, 86'nci maddesine fıkra eklenmiş, 167'nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Başkanlığı,” ibaresi eklenmiş, 177'nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi değiştirilmiş, 179'uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü paragrafı ile ikinci fıkrası değiştirilmiş, 180'inci maddesine fıkra eklenmiş, 202'nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş, 216'ncı maddesi değiştirilmiş, 227'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş, 231'inci maddesine fıkralar eklenmiş, 234'üncü maddesinin ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasında yer alan “onbeş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiş, 235'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiş, fıkraya (c) bendi eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiş ve maddeye fıkra eklenmiş, 236'nci maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiş, 238'inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, 241'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş, 244'üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları değiştirilmiş, Kanunun geçici 6'nci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi değiştirilmiş olduğunu görmekteyiz.

4.  Değişiklik Yapılan Maddeler ve Değişiklik Gerekçesi

 7190 Sayılı Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinde Yeni Kanun Taslağının kanunlaşması beklenilmeksizin değiştirilmesi gündemde olan maddelerde değişikliğe gidilmiştir.

Şimdi değişiklik yapılan madde hükümlerini ve değişiklik gerekçesinin ne olduğunu aşağıdaki mukayeseli Tabloda görelim.

   

7190 SAYILI KANUNLA 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNDA YAPILAN MADDELERDEKİ

DEĞİŞİKLİĞİ GÖSTEREN MUKAYESELİ TABLO

(7190 s. Kanun madde numarası ile birlikte)

MEVCUT MADDELER

DEĞİŞİKLİK SONRASI MADDELER


MADDE-1

Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya

Uygulanacak Hükümler

MADDE 52- Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşyaya 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır.

 

MADDE-1

Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya

Uygulanacak Hükümler

MADDE 52- Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşyaya 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır.(DEĞİŞİKLİK)

 

Değişiklik Amacı: Eşyanın varış gümrük idaresindeki geçici depolama yerinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için kalabileceği sürenin hesaplanmasında yaşanan tereddütlerin önlenmesi.

MADDE-2

Transit Rejimi

MADDE 86-

1. Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür.

2.Asıl sorumlunun birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan tedbirlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür

MADDE-2

Transit Rejimi

MADDE 86-

1. Asıl sorumlu, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan önlemlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmak ve transit rejimine ilişkin hükümlere uymakla yükümlüdür.

2.Asıl sorumlunun birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri saklı kalmak üzere, transit rejimine göre taşındığını bilerek eşyayı kabul eden taşıyıcı veya alıcı da, eşyayı öngörülen süre içerisinde ve gümrük idareleri tarafından eşyanın ayniyetinin tespiti amacıyla alınan tedbirlere uymak suretiyle, varış gümrük idaresine sağlam ve noksansız olarak sunmakla yükümlüdür.

3.183 ve 184'üncü maddeler kapsamında bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, asıl sorumlu transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumludur.5607 sayılı Kanun uyarınca gümrük idaresince işlem yapıldığı hallerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin bulup bulunmadığı hususu dikkate alınır.(EKLENDİ)

MADDE-3

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

MADDE 167- Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır (2) NBF konusu efektifin ihracat bedeli olarak alışının yapılabilmesi için;

3. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi.

MADDE-3

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna

MADDE 167- Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır (2) NBF konusu efektifin ihracat bedeli olarak alışının yapılabilmesi için;

 3. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,Savunma Sanayii Başkanlığı ,Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün münhasıran asli görevleri ve Müsteşarlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak ithal edecekleri her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesi.(EKLENDİ)

Değişiklik Gerekçesi: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Milli Savunma Bakanlığından Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlanması nedeniyle yaşanılabilecek tereddütlerin giderilmesi için ayrıca eklenmiştir.

MADDE-4

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

MADDE 177-

1.Bu Kanunun;

235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrasında belirtilen eşya ve 237'inci maddesinin 3'üncü ve 6'nci fıkralarında belirtilen eşya,

178'inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

MADDE-4

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

MADDE 177-

1.Bu Kanunun;

235 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentl

eri, üçüncü fıkrası ve beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen eşya ile üçüncü fıkrasında belirtilen eşya ve 237'inci maddesinin 3'üncü ve 6'nci fıkralarında belirtilen eşya,(EKLENDİ)

178'inci madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

Değişiklik Gerekçesi: Kanunun 235'inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendinde eşyanın tasfiye edileceği belirtildiğinden 177'inci maddede bu hususun yer almasının sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE-5

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

MADDE 179-

1. 178'inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılacak, (c) bendine göre perakende satılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle 178'inci maddenin (b) bendine göre yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.

Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1’i oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır.

2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasında belirtilen eşya için, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

               

MADDE-5

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

MADDE 179-

1. 178'inci maddenin (a) bendine göre ihaleye çıkarılacak, (c) bendine göre perakende satılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle 178'inci maddenin (b) bendine göre yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi yapılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.

Ancak, yukarıdaki taleplerin kabulü, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1’

i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde CIF değerinin %3’ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır.Başvurunun ,eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışın gerçekleşmesinden önce yapılması halinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 10’u oranında bir tutarın ödenmesine bağlıdır.Bunun dışında başvurular kabul edilmez. (DEĞİŞİKLİK)

2. 177 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (d), (ı),(l) ve (m) bentleri ile ikinci fıkrasında belirtilen eşya için, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (EKLENDİ)

Değişiklik Gerekçesi:Tasfiyelik hale gelen eşyanın has sahibince alınarak gümrük işlemlerine devam etmesini sağlayan düzenlemenin kapsam

ı genişletilmiş ve daha önce bir kez yararlanılabilen bu uygulamadan saha fazla yararlanma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında ise, mülkiyeti kamuya geçen eşya için eşya sahiplerine tanınan kolaylıktan yararlanılmayacağı yolunda düzenleme yapılarak uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE-6

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

MADDE 180-

1. 177'nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden sırasıyla;

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar,

b) Gümrük vergileri,

c) Satış için yapılmış masraflar,

d) Para cezaları,

ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para ile 177'nci maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden bu fıkradaki usule göre yapılacak dağıtımdan sonra kalan para Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.

2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen taşıtlar için taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün giderler düşüldükten sonra, aynı Kanunun 16 ncı maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı sahipleri adına emanet hesabına alınır. Bu tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade kararı verilmesi halinde sahibine ödenir. Eşyanın sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez, müsadere kararı verilmesi halinde satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.

3. Tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri, eşya için gümrük beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir.

4. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete alınır. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine ödenir.

5. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz ve buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir

MADDE-6

Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler

MADDE 180-

1. 177'nci maddenin birinci fıkrasının (b), (e), (f), (g) ve (k) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eşyanın satış bedelinden sırasıyla;

a) Hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar,

b) Gümrük vergileri,

c) Satış için yapılmış masraflar,

d) Para cezaları,

ayrılarak hak sahiplerine dağıtılır. Bu bedellerin dağıtımından sonra artan para olursa, eşya sahipleri adına emanet hesabına alınır. Emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde alınmayan para ile 177'nci maddenin birinci fıkrasının diğer bentlerinde belirtilen eşyanın satış bedelinden bu fıkradaki usule göre yapılacak dağıtımdan sonra kalan para Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.

2. 177 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve satış suretiyle tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedelleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen taşıtlar için taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli olan bütün giderler düşüldükten sonra, aynı Kanunun 16 ncı maddesindeki eşya ve taşıtlarda ise tamamı sahipleri adına emanet hesabına alınır. Bu tutarlar, eşya ile ilgili dava sonucunda iade kararı verilmesi halinde sahibine ödenir. Eşyanın sahibine iade edilmesine karar verilmesi halinde tasfiye edilen eşyanın gümrük vergileri iade edilmez, müsadere kararı verilmesi halinde satış bedeli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmesine irat kaydedilir.

3. Tasfiye edilen eşya ve taşıtın satış bedelinden alınacak gümrük vergileri, eşya için gümrük beyannamesi verilmiş ise beyannamenin tescil edildiği tarihte, kaçak eşya için kaçak eşya tespit tutanağının düzenlendiği tarihte, söz konusu tarihler bilinmiyorsa tespit ve tahakkuk belgesinin düzenlendiği tarihteki vergi oranlarına göre belirlenir.

4. Üzerlerinde satılamaz, devredilemez, haciz, rehin, ipotek gibi şerhler bulunan taşıtların tasfiyesinde, bu şerhler ayrıca bir işleme gerek olmaksızın, tasfiye kararı alındığı tarihten itibaren kalkmış sayılarak varsa tescil kayıtları buna göre düzeltilir ve tasfiyesi tamamlanarak birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kalan para emanete alınır. Dava sonucunda taşıtın sahibine iadesine karar verilmesi halinde, şerhlere konu bedel ilgilisine ödendikten sonra kalan tutar ikinci fıkra hükmü uyarınca sahibine ödenir.

5. Bu Kanun kapsamında yapılacak tasfiye işlemlerinde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz ve buna ilişkin

usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

6.Bu madde kapsamında emanete alınan tutarların iadesi için ,sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği,diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılan başvurular kabul edilir. (EKLENDİ)

  

Değişiklik Gerekçesi: 5607 sayılı Kanun ve 4458 sayılı Kanun uyarınca tasfiyelik hale gelen ve yapılan tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süre belirlenmektedir.

MADDE-7

Teminat

MADDE 202-

1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat söz konusu vergiler tutarının % 20 fazlasıyla yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir.

MADDE-7

Teminat

MADDE 202-

1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesini gerekli görmeleri halinde, bu teminat söz konusu

vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir. (DEĞİŞİKLİK)

Değişiklik Gerekçesi: Teminat mektubu temininde maliyeti düşürücü bir unsur olarak

sektörün desteklenmesi ve teminat tutarının hesaplanmasında ve takibinde yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE-8

Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

MADDE 216- Ancak, geri verme kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, üç aylık sürenin bitiminden itibaren faiz ödenir. Bu faiz, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun tecil faizine ilişkin hükümlerine göre hesaplanır.

MADDE-8

Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

MADDE 216-

1.Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde,geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden,aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir. (DEĞİŞİKLİK)

2.Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması halinde,ilgilinin talebi üzerine,tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir.(DEĞİŞİKLİK)

Değişiklik Gerekçesi:Anayasa Mahkemesi ilgili kararına ile Gümrük Kanununun 216 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi iptal edilmiştir.Bu iptal kararı sebebiyle oluşan hukuki boşluğun doldurulması amacıyla değiştirilmiştir.

MADDE-9

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

MADDE 227-

l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

MADDE-9

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

MADDE 227-

l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,terörün finansmanı,Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak,(DEĞİŞİKLİK)

MADDE-10

Cezalar

MADDE 231-

Genel Hükümler

1. İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde uygulanır.

2.Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.

MADDE-10            

Cezalar

MADDE 231-

Genel Hükümler

1. İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava ve ceza zamanaşımı süreleri içerisinde uygulanır.

2.Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.

3.Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bu kararlara yönelik itirazlar hakkında bu Kısım ve Onikinci Kısım hükümleri uygulanır.

4.Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması halinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

5.Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması halinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.(DEĞİŞİKLİK)

Değişiklik Gerekçesi: Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsilinde uygulamada tereddüt oluşturan hususlara açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE-11

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 234-

2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda aynı fıkrada öngörülen cezaların yarısı kadar para cezası alınır.

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde onbeş nisbetinde uygulanır.

MADDE-11

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 234-

2. Dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir.(DEĞİŞİKLİK)

3. Yukarıda belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda söz konusu cezalar yüzde on nisbetinde uygulanır.(DEĞİŞİKLİK)

MADDE-12

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 235 –

1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol sonucunda;

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.

4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180'inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen el koyma kararları, bu araçların siciline şerh verilmek suretiyle icra olunarak el koyma ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemlerine devam edilir.

5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

MADDE-12

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 235 –

1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.(DEĞİŞİKLİK)

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK)

e) Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde,(c) bendinde belirtilen eşyanın,ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi halinde,241'inci maddenin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilir.(EKLENDİ)

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol sonucunda;

b) Eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans,izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş yada belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde,gümrüklenmiş değerin onda biri kadar idari para cezası verilir.(DEĞİŞİKLİK)

c) Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde,(b) bendinde belirtilen eşyanın,ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi halinde,241'inci maddenin birinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilir.(EKLENDİ)

4.Cezai hükümler saklı kalmak üzere;

a) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya,yükümlü talebi doğrultusunda otuz gün içerisinde mahrece iade yada ilgili kurum yada kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye transit edilir.Bu süre içerisinde mahrece iade veya üçüncü ülkeye transit edilmeyen eşya,ihraç kaydıyla satış yada masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir. (DEĞİŞİKLİK)

b) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen eşya,yükümlü talebi doğrultusunda mahrece iade yada ilgili kurum yada kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan yada serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış yada masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilir. (DEĞİŞİKLİK)

c) Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir. (DEĞİŞİKLİK)

5.Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın,yapılan kontrol veya muayene sonucunda,beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil,teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde fiilin niteliğine göre (a) ve (b) bentlerine,transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın,hareket gümrük idaresinden sevk edilmesinden sonra varış gümrük idaresine varışından önce yada varış gümrük idaresinde yapılan kontrolü veya muayenesi sonucunda beyana göre eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde fiilin niteliğine göre (c) ve (ç) bentleri uyarınca işlem yapılır.(c) ve (ç) bentleri kapsamında değerlendirilemeyecek eksiklik ve fazlalık durumları ile bu durumların tespitine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. (DEĞİŞİKLİK)

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK)

b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde,ithalinin lisansa,şarta,izne,kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar idari para cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK)

c) Beyana göre eksiklik olduğunun tespit edilmesi halinde,eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir. (DEĞİŞİKLİK)

ç) Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi halinde,fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kdar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya 177 ila 180'inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur. (DEĞİŞİKLİK)

6.Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırıkların gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda bu fıkralara göre hesaplanan cezalar yüze on oranında uygulanır.(EKLENDİ)

MADDE-13

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 236-

5. Gümrük antrepolarındaki eşyanın, antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir, eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180'inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur

MADDE-13

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 236-

5.Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanın kontrolü veya muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil,teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde;

a) Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde,ithalinin lisansa,şarta,izne,kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.(DEĞİŞİKLİK)

MADDE-14

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 238-

1. 241'inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dâhilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dâhilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.

MADDE-14

Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

MADDE 238-

1. 241'inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç;

a) Dahilde işleme rejimi,gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde,eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, (DEĞİŞİKLİK)

b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar ilişkin rejim ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının dörtte biri, (DEĞİŞİKLİK)

c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte,rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere,gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde,ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, (DEĞİŞİKLİK)

d) (b) bendinde belirtilen taşıtlar hariç olmak üzere,geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, (DEĞİŞİKLİK)

idari para cezası verilir.

2.Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinde belirtilen eşyanın,yapılacak tebligat tarihinden itibaren altmış gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde,ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilir.(EKLENDİ)

MADDE-15

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

MADDE 241-

4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1'inci fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak uygulanır:

ı) 11 inci madde hükmüne göre kendilerinden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi

6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1'inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır:

d) 13 üncü maddede belirtilen belgelerin beş yıl süreyle saklanmaması

MADDE-15

Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar

MADDE 241-

4. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1'inci fıkrada belirtilen miktarın dört katı olarak uygulanır:

ı) 11 inci madde hükmüne göre kendilerinden yazılı olarak bilgi ve belge istenilmesine rağmen bilgi ve belgelerin ibraz edilmemesi(KALDIRILDI)

6. Usulsüzlük cezası aşağıdaki hallerde 1'inci fıkrada belirtilen miktarın sekiz katı olarak uygulanır:

d) 11'inci madde hükmüne göre yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile 13'üncü madde hükmü uyarınca beş yıl süreyle saklanması gereken belgelerin gümrük kontrolü sırasında ibraz edilmemesi. (DEĞİŞİKLİK)

Değişiklik Gerekçesi:Cezanın temel amacından uzaklaşarak beyannamenin zayi olması nedeniyle yükümlü tarafından gümrük idaresine yapılan beyannamenin onaylı nüshası taleplerinde de mevcut hükümden dolayı uygulanmak zorunda kalınan cezanın uygulama alanı tam olarak belirlenmiş ve bu konuda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE-16

İtirazlar

MADDE 244-

1. Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile bu Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilir. Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve cezalar için yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde süre üç gün uzar. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

2- Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.

3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepleri, gümrük uzlaşma komisyonları tarafından değerlendirilir. Gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

4. Gümrük uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilir. Yükümlü veya ceza muhatabı; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz.

5. Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

MADDE-16

İtirazlar

MADDE 244-

1.Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar içim yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilir.Uzlaşmanın kapsamına;

a) Beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

b) Gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları,

c) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para cezaları,

girer.Uzlaşma talebi,henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itiraz henüz sonuçlanmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için,tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde süre üç gün uzar. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.(DEĞİŞİKLİK)

2. Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin fiilin, 5607 sayılı Kanunda yer alan kaçakçılık suçları ile ilişkili olması halinde bu madde hükmü uygulanmaz. (DEĞİŞİKLİK)

3. Bu madde kapsamında yapılan uzlaşma talepleri, gümrük uzlaşma komisyonları tarafından değerlendirilir. Gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile bu madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

4.Gümrük uzlaşma komisyonları çalışmaları gizlidir.Uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilir.Vergi yükümlüsü veya ceza muhatabı,üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz. (DEĞİŞİKLİK)

5.Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar,uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Uzlaşma vaki olmaması veya temin edilememesi halinde,genel hükümlere göre işlem yapılır. (DEĞİŞİKLİK)

MADDE-17

Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 6-

Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:

1. 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.

9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri gümrük müfettişleri, müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer kontrolörle ve gümrük başmüdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde geçici olarak alınır ve gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Müsteşarlığa bildirilir. Bu şekilde izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir.

MADDE-17

Geçici Maddeler

GEÇİCİ MADDE 6-

Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:

1. 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.

9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri Bakanlık müfettişleri, , gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde en fazla altı ay süre ile geçici olarak alınır ve gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Bakanlığa bildirilir. Bu şekilde izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir.3713 sayılı Kanun (Terörle Mücadele Kanunu) kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgeleri kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınır. (DEĞİŞİKLİK)

Madde 19-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

 

Madde 20-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

5.  Bazı Maddelerde Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğunun Açıklanması

Kanunla, Gümrük Kanunu'nun, "Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler" bölümünde değişiklik yapılıyor. Buna göre, "Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşya" ibaresi, "Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yerden diğer bir yere transit rejimi kapsamında taşınarak varış gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya" şeklinde değiştirildi. Böylece gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alındı.

Gümrük yükümlülüğü doğması durumunda asıl sorumlu, transit rejimine tabi tutulan eşya ile ilgili olarak gümrük idaresine karşı mali olarak sorumlu olacak. Gümrük idaresince işlem yapıldığı hallerde, asıl sorumlunun sorumluluğunun belirlenmesinde fiilin işlenmesinde dahlinin bulunup bulunmadığı hususu dikkate alınacak.

Kanunla serbest dolaşıma sokulacak eşyada muafiyet kapsamına Savunma Sanayii Başkanlığı da dahil edilmiştir.

"Tasfiye Edilecek Eşyalar"a ilişkin bölümde de düzenleme yapıldı. Buna göre, eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin %1'i, bu uygulamadan ikinci kez yararlanmak istenmesi halinde ise CIF değerinin %3'ü oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak. Başvurunun, eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışın gerçekleşmesinden önce yapılması halinde bu taleplerin kabulü söz konusu eşyaya ait varsa cezalar, ambarlama, elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin %10'u oranında bir tutarın ödenmesine bağlı olacak. Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Kanun, tasfiyelik hale gelen ve tasfiye sonucu emanete alınan tutarların iadesi için eşya sahiplerinin talepte bulunabileceği süreyi belirliyor. Emanete alınan tutarların iadesi için, sahibine iadesine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği, diğerlerinde ise emanete alındığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan başvurular kabul edilecek.

Kanunla, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin %20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçiliyor. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hallerde, bu teminatın söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilmesi öngörülüyor.

Gümrük vergileri ile tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde; fazla tahsilat yükümlüden kaynaklanmışsa geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan faiz ödenecek. Diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliği tarihine kadar geçen süre için, geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenecek. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması halinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için kanunda belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz verilecek.

Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için güveni kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymeme şartı aranacak.

Gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bu kararlara yönelik itirazlar hakkında da Gümrük Kanunu'nda yer alan ceza ve itiraz hükümleri geçerli olacak.

Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşyanın bulunamaması halinde kaim değer olarak eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Kanuna göre gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla yanlış bilgi verilmişse idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.

Geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı %15'ten %10'a indirildi.

İthalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek.

Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş veya belge/bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası kesilecek.

Ticaret Bakanlığınca belirlenecek süre içerisinde söz konusu eşyanın, ithalinin uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum/kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi halinde usulsüzlük cezası uygulanacak.

Kanunla eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar uygulanan idari para cezası tutarı, gümrüklenmiş değerinin onda birine düşürülüyor.

Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde söz konusu eşyanın, ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum/kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi halinde usulsüzlük cezası verilecek.

İthalinin yasaklanmış olduğu tespit edilen eşya, yükümlü talebi doğrultusunda 30 gün içinde mahrece iade veya ilgili kurum/kuruluşun uygun görüşüyle doğrudan üçüncü ülkeye transit edilecek. Bu süre içerisinde mahrece iade veya üçüncü ülkeye transit edilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış veya masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilecek.

İthali lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiği tespit edilen eşya, yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade, ilgili kurum ya da kuruluşun uygun görüşüyle doğrudan ya da serbest bölge üzerinden üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha suretiyle tasfiye edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine bırakılacak.

Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değeri kamuya geçirilecek.

Kanunla Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen ve varış gümrük idaresine karayoluyla sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tespiti halinde fiilin niteliğine göre işlem yapılacak. Buna göre;

- Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda, farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin 2 katı idari para cezası verilecek.

- Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı kadar idari para cezası kesilecek.

- Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi halinde eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası uygulanacak.

- Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi halinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilecek ve fazla çıkan eşya tasfiyeye tâbi tutulacak.

Antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda söz konusu eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin 2 katı; farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilecek.

Kanuna göre, dahilinde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası hükmolunacak.

Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının dörtte biri kadar idari para cezası verilecek.

Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'na göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası uygulanacak.

Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar hariç geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tâbitutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'na göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar idari para cezası verilecek.

Bu eşyaların, yapılacak tebligat tarihinden itibaren 60 gün içinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde, ayrıca gümrük vergileri tutarında idari para cezası verilecek.

Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişilerin, yazılı olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile 5 yıl süreyle saklanması gereken belgeleri gümrük kontrolü sırasında ibraz etmemesi durumunda usulsüzlük cezasının 8 katı uygulanacak.

Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

Uzlaşmanın kapsamına, beyan ile gümrük idaresi tarafından yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları, gümrük idaresi tarafından tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük idaresi tarafından düzenlenen idari para cezaları girecek.

Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracak. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlayacak. Sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde süre beş güne tamamlanacak. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacak.

Uzlaşma talepleri, gümrük uzlaşma komisyonları tarafından değerlendirilecek. Gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması, çalışması ile yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek. Komisyonun çalışmaları gizli, uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idarece derhal yerine getirilecek.

Vergi yükümlüsü veya ceza muhatabı, üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacak ve hiçbir mercie şikayette bulunamayacak.

Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Uzlaşılan vergilere ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacak. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, genel hükümlere göre işlem yapılacak.

Kanuna göre, Gümrük Kanunu ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve gümrük ve dış ticaret bölge müdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde en fazla 6 ay süre ile geçici olarak alınarak, gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmeyecek. Bu durum, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Ticaret Bakanlığına bildirilecek. Bu şekilde izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında haklarında kovuşturma başlatılanların izin belgeleri kovuşturma sonuçlanıncaya kadar tedbiren geri alınacak.

6.  Sonuç ve Değerlendirme

Ticaret Bakanlığınca Birlik Gümrük Kodu hükümlerinin ulusal mevzuatımıza yansıtıldığı yeni bir Gümrük Kanunu hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeni Gümrük Kanunu Taslağı hazırlanmıştı.

AB' de Birlik Kodu değişikliklerinin tamamen uygulanması 2020 yılına kadar aşamalı olacaktır. Ülkemiz için de 2020 yılına kadar geçiş süresi tanınmıştır.

Birlik Koduna uyum seviyesinin arttırılabilmesini teminen, yeni Gümrük Kanunu Taslağına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Gümrük Kanunu Taslağı kanunlaşmadan duyulan gerek üzerine 07.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7190 Sayılı 24.10.2019 kabul tarihli Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinde önemli sayılacak değişiklikler yapılmıştır.

Uzun süredir Gümrük Kanununda değişiklik yapılması gündemdeydi. Avrupa Birliği tarafında yeni Gümrük Kodunun yürürlüğe girmesi ve yeni kanun tasarısı hakkında görüş talep edilmesi bu beklentiyi hep canlı tutuyordu. 23 Eylül günü Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunuldu.

Teklifin ana gerekçesi “Gümrük Kanunu’ndaki para cezalarının günümüz ekonomik koşullarına göre değerlendirilmesine yönelik çalışma yapılması” olarak belirtilmekteydi. Teklifin esas olarak cezaların indirimine yönelik olarak hazırladığı anlaşılmaktadır.

Bazı idari para cezalarının azaltılması ve uzlaşmaya başvurunun genişletilmesi düzenlemelerinin olumlu olduğu düşünülmektedir.

Teminat konusu çok tartışılmakta idi. Bu değişikliğin yapılmış olması mükellefler yönünden avantaj sağlayacaktır.

İdarenin yazılı görüşü ile yanlış izahat durumunda idari para cezasının ve faizin tatbik edilmemesi önemli ve olumlu bir yaklaşım olarak görülmektedir.

Dahilde işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine yönelik idari para cezalarındaki indirimler de önem arz etmektedir.

Öte yandan; Kanunda Gümrüklemiş değere bağlı bir idari para cezası tatbik edilmesinin halen devam ettiği gözlenmektedir.

Gümrüklemiş değer kavramı Kaçakçılık Kanunu’nda yer almaktadır. Kaçakçılık Kanunu özel bir ceza kanunu olduğu için kast ile işlenen suçlara ilişkin idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu nedenle de para cezaları eşyanın değerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Çünkü kaçakçılık kastı ile hareket edilmiştir. Gümrük Kanunu’ndaki ihlallerde ise bir kast aranmamaktadır. Bu nedenle de ihlal hallerinde hazine ve kamu menfaatine göre vergiye bağlı olarak idari para cezası uygulanıyor. 2013 yılında bir Kanun değişikliği ile bu kavram Gümrük Kanunu’na eklendi. Böylece bir kast aranmadan tatbik edilen idari para cezaları kast aranmayan fiiller için tatbik edilmeye başlandı. Bu nedenle de ihlal fiili ile ceza tutarı arasında kabul edilemeyecek şekilde orantısız durumlar ortaya çıktı. Son değişiklik ile bu durumun halen korunduğu görülmektedir.

Ticaret Bakanlığımızca hazırlanmış olan Gümrük Kanunu Taslağı'nın gelecek yıl yasa-

laşması beklenmektedir.

Şubat 2000'de yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun AB'nin dikte ettiği tercümesinden dolayı uygulamada kavram kargaşalığı yaşanmaktadır.

Dünya Gümrük Örgütü normlarına uygun ulusal bir Gümrük Kanunumuzun olmasında büyük yarar olacağı düşünülmektedir.Diğer taraftan; 7190 sayılı Kanun teklifi hazırlanır iken yasal olarak Gümrük Kanunu içinde kurulmuş Beş Gümrük Müşavirlik Derneklerinden görüş alınma gereğinin duyulmadığı anlaşılmaktadır.

Kanunu uygulayan ve tatbik edenlerin görüşlerinin alınmasında sayısız faydalar olacağı açıktır.Halen yasalaşmayı bekleyen Yeni Gümrük Kanunumuzun gelecek yıl içinde hayata geçirilmesini beklemekteyiz.

Kaynakça

-  4458 sayılı Gümrük Kanunu

-  Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliği

-  7190 sayılı 07.11.2019 R.G. tarihli Kanun

-  6136 sayılı Kanun


Diğer Makale Yazıları
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
Gümrük İdarelerince Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde Tahsil Edilen Gümrük Vergisi, Diğer Eş Etkili Vergiler ve Mali Yükler
Antrepodaki Ambalajı Sağlam ve Orijinal Kaptaki Eksikliğe Uygulanan Ağır Cezai Müeyyide
Antrepodaki Ambalajı Sağlam ve Orijinal Kaptaki Eksikliğe Uygulanan Ağır Cezai Müeyyide
İsminin “Fon” Olarak Çağrıldığına Aldanmayın!
İsminin “Fon” Olarak Çağrıldığına Aldanmayın!
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği İle İlgili 24'Nolu Kutusu
Gümrük Beyannamesinin İşlemin Niteliği İle İlgili 24'Nolu Kutusu
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Mükelleflerden Alınan İGV’nin ve EMY’nin Geri Verilme Şartları ile İGV’nin Yeniden Tahsili
Mükelleflerden Alınan İGV’in ve EMY’ün Geri Verilme Şartları İle İGV’in Yeniden Tahsili
Mükelleflerden Alınan İGV’in ve EMY’ün Geri Verilme Şartları İle İGV’in Yeniden Tahsili
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Temassız Dış Ticaret
Covid-19 Salgını Nedeniyle Alınan Tedbirler ve Temassız Dış Ticaret
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
AB Ülkelerinden Gelen A.TR’li Eşyada Ek Mali Yükümlülük İçin BİLGE Sisteminin Menşe Şahadetnamesi İstememesi
İthalatçılar İçin Çevre Katkı Payından (ÇKP) Sonra Şimdi de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması Başlıyor
İthalatçılar İçin Çevre Katkı Payından (ÇKP) Sonra Şimdi de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulaması Başlıyor
Gümrük Müşavirlerinin Korkulu Rüyası: Müteselsil Sorumluluk
Gümrük Müşavirlerinin Korkulu Rüyası: Müteselsil Sorumluluk
Yük Teslim Süreçlerinde Tartışmalara Yol Açan Belge: ORDİNO
Yük Teslim Süreçlerinde Tartışmalara Yol Açan Belge: ORDİNO
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
İngiltere'nin (BK’nın) Avrupa Birliğinden Ayrılması (Brexit)
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
Gümrükte ve Maliyede Yapılan Uzlaşma Uygulamalarına Bakış
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
“Kolay İhracat Noktaları Projesi” Uygulamaya Alındı
Gümrük İdarelerinde Beyan Edilen İskontoların Dikkate Alınmayarak Ceza Uygulanması
Gümrük İdarelerinde Beyan Edilen İskontoların Dikkate Alınmayarak Ceza Uygulanması
Usulsüzlük Cezasını Hafife Almayın
Usulsüzlük Cezasını Hafife Almayın
İthalatta Gözetime Tabi Eşyada Fazladan Ödenen Vergilerin Geri Verilmemesi İçin Kanun Maddesi Değiştirildi
İthalatta Gözetime Tabi Eşyada Fazladan Ödenen Vergilerin Geri Verilmemesi İçin Kanun Maddesi Değiştirildi
Gümrük İdarelerince Bazı ABD Menşeili Eşyanın İthalatında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Uygulanması
Gümrük İdarelerince Bazı ABD Menşeili Eşyanın İthalatında Geçmişe Yönelik Ek Tahakkuk ve Ceza Kararı Uygulanması

7/24 İletişim Hattı