Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Danışmanlığı

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi Nedir?

İthalatı yapılacak ürünlerin insan sağlığı ve güvenliğinin gözetilerek denetim altına alınmasının yanında; yasal ticaretleri kontrol altında tutulan bazı kimyasalların (toluen, aseton, hidroklorik asit, metil etil keton vb.) ithalatı için düzenlenen, ürünlerin Türkiye’ye girişi sırasında ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi zorunlu olan belgelerdir.

Kontrol Belgelerinin yanı sıra, ithalatı/üretimi yapılan ortama hoş koku veren ürünler (spreyler, jel, polimer kağıt vb. gibi materyallere emdirilmiş oda ve oto kokuları vs.) için firmanızın Sağlık Bakanlığı’na bildirim de bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, yürürlüğe giren tebliğ doğrultusunda, ithalatı/üretimi yapılacak kuvvetli asit veya baz içeren temizlik ürünleri (lavabo açıcı, tuz ruhu, kireç çözücü vs.) için de Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ  (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/4) kapsamında aşağıdaki ürünler için Sağlık Bakanlığından izin alınması gereklidir.  Kontrol Belgesi alımı için gerekli  prosedürleri yerine getirmede uzman kadromuzla KTG Danışmanlık her zaman destek sağlamaktan onur duyarız.

Ek-1
 İTHALİ ÖZEL İZNE TABİ MADDELER VE MÜSTAHZARLAR
GTİP MADDE İSMİ
2707.20.00.00.00 Toluol (toluen)
2806.10.00.00.11 Saf hidroklorik asit
2806.10.00.00.12 Teknik hidroklorik asit (tuz ruhu)
2807.00.00.00.11 Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)
2807.00.00.00.19 Diğerleri 
2807.00.00.00.29 Oleum 
2841.61.00.00.00 Potasyum permanganat
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2904.10.00.00.21 p-toluensülfonik asitler ve tuzları 
2904.20.00.00.26 1-Phenyl-2-nitropropene
2905.51.00.00.00 Etiklorvinol (INN) 
2909.11.00.00.00 Dietil eter (eter)
2914.11.00.00.00 Aseton (propanon)
2914.12.00.00.00 Butanon (metil etil keton) 
2914.13.00.00.00 4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)
2914.31.00.00.00 Fenilaseton (fenilpropan-2-one)
2915.24.00.00.00 Asetik anhidrit
2915.39.00.99.14 Ethylidene di acetate
2915.90.70.00.31 Asetil klorür 
2916.34.00.00.00 Fenilasetik asit ve tuzları
2918.19.98.30.00 GHB (γ-hidroksibütirik asit)
2918.19.98.40.00 Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat)
2918.30.00.00.17 Metil alfa-fenilasetoasetat (MAPA)
2919.90.00.90.21 Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat)
2921.30.99.00.11 Propylhexedrine
2921.43.00.00.14 Toluidin (o) 
2921.43.00.00.16 Toluidin (o) hidroklorürleri 
2921.43.00.00.18 Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları 
2921.46.00.00.13 Benzfetamin (INN)
2921.46.00.00.15 Etilamfetamin (INN)
2921.46.00.00.16 Fenkamfamin (INN)
2921.46.00.00.17 Lefetamin (INN)
2921.46.00.00.18 Mefenoreks (INN)
2921.46.00.00.22 Levamfetamin (INN)
2921.49.00.00.21 DOB (Brolamfetamin) (INN)
2921.49.00.00.22 Fenfluramine (INN)
2921.49.00.00.23 Dexfenfluramine (INN)
2921.49.00.00.24 MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN)
2921.49.00.00.25 DMA [(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine]
2921.49.00.00.26 MDMA [(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine] (methylenedioxymetamphetamine)
2921.49.00.00.27 MMDA [2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.28 N-ethyl MDA [(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine]
2921.49.00.00.31 N-hydroxy MDA [(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamine]
2921.49.00.00.32 PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine)
2922.14.00.00.11 Dekstropropoksifen (INN)
2922.39.00.00.12 Cathinone (INN)
2922.39.00.00.13 Metcathinone (INN)
2922.39.00.00.14 Ketamin hidroklorür
2922.43.00.00.00 Antranilik asit ve bunun tuzları
2922.44.00.00.11 Tilidin (INN)
2922.49.85.90.35 Pregabalin
2922.50.00.90.15 Tramadol hidroklorür
2924.11.00.00.00 Meprobamat (INN)
2924.23.00.10.00 N-acetyl antranilik asit 
2924.24.00.00.00 Etinamat (INN)
2924.29.70.00.38 APAA (Alpha-Phenylacetoacetamide)
2925.12.00.00.00 Glutetimit (INN)
2926.30.00.00.11 Fenproporeks (INN)
2926.40.00.00.00 alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN)
2926.90.70.00.23 İsoaminil sitrat 
2926.90.70.00.25 Fenilasetonitril (benzil siyanit)
2929.90.00.00.21 İsoaminil siklamat 
2930.90.98.90.62 α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) 
2932.20.20.00.00 Gamma-bütirolaktan
2932.91.00.00.00 İzosafrol
2932.92.00.00.00 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone (1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one)
2932.93.00.00.00 Piperonal
2932.94.00.00.00 Safrol
2932.99.00.90.11 N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB)
2932.99.00.90.13 PMK glycidate (3,4-MDP-2-P methyl glycidate)
2932.99.00.90.14 PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid)
2933.29.90.00.13 Etomidat
2933.32.00.00.11 Piperidin
2933.32.00.00.12 Piperidinin tuzları
2933.33.00.00.11 Alfentanil (INN)
2933.33.00.00.12 Anileridine (INN)
2933.33.00.00.13 Bezitramide (INN)
2933.33.00.00.14 Bromazepam (INN)
2933.33.00.00.15 Difenoxin (INN)
2933.33.00.00.16 Difenoxylate (INN)
2933.33.00.00.17 Dipipanone (INN)
2933.33.00.00.18 Fentanyl (INN)
2933.33.00.00.21 Ketobemidone (INN)
2933.33.00.00.24 Pethidine (INN)
2933.33.00.00.26 Phencyclidine (INN) (PCP)
2933.33.00.00.27 Phenoperidine (INN)
2933.33.00.00.32 Propiram (INN)
2933.33.00.00.33 Trimeperidine (INN)
2933.39.99.00.27 Remifentanil
2933.39.99.00.28 ANPP (4-anilin-N-phenethylpiperidine)
2933.39.99.00.29 NPP (N-phenethyl-4-piperidone)
2933.41.00.00.11 Levorfanol (INN)
2933.49.30.00.00 Dekstrometorfan (INN) ve tuzları
2933.53.10.00.11 Fenobarbital (INN)
2933.53.10.00.12 Fenobarbital sodyum tuzu
2933.53.10.00.21 Barbital (INN)
2933.53.90.00.11 Butabarbital (INN)
2933.53.90.00.12 Pentobarbital (INN)
2933.53.90.00.13 Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit)
2933.53.90.00.14 Amobarbital (INN)
2933.53.90.00.15 Siklobarbital (INN)
2933.53.90.00.16 Metilfenobarbital (INN)
2933.53.90.00.17 Sekbutabarbital (INN)
2933.53.90.00.18 Sekobarbital (INN)
2933.53.90.00.21 Vinilbital (INN)
2933.53.90.00.22 Butalbital(INN)
2933.54.00.00.11 Zopiklon (INN)
2933.54.00.00.12 Mephobarbital (Prominal) (INN)
2933.54.00.00.13 Methobarbital (Metil amino) (INN)
2933.54.00.00.14 Proxibarbal (INN)
2933.54.00.00.15 Thiopental Na (INN)
2933.55.00.00.11 Loprazolam (INN)
2933.55.00.00.12 Zipeprol (INN)
2933.55.00.00.13 Meklokualon (INN)
2933.55.00.00.14 Metakualon (INN) 
2933.59.95.00.23 BZP (1-benzylpiperazine) 
2933.59.95.00.24 1-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine
2933.59.95.00.28 Piperazinin diğer tuz ve türevleri(27.02.2021 / 31408 sayılı R.G. 2021/27 Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)
2933.72.00.00.11 Klobazam (INN)
2933.72.00.00.12 Metiprilon (INN)
2933.91.10.00.00 Klordiazepoksit (INN) 
2933.91.90.00.11 Alprazolam (INN)
2933.91.90.00.12 Camazepam (INN)
2933.91.90.00.13 Klonezepam (INN) 
2933.91.90.00.14 Klorazepate 
2933.91.90.00.15 Delorazepam (INN)
2933.91.90.00.16 Diazepam (INN)
2933.91.90.00.17 Estazolam (INN)
2933.91.90.00.18 Etil loflazepate (INN) 
2933.91.90.00.21 Fludiazepam (INN) 
2933.91.90.00.23 Flurazepam (INN)
2933.91.90.00.24 Halazepam (INN)
2933.91.90.00.25 Lorazepam (INN)
2933.91.90.00.26 Lormetazepam (INN)
2933.91.90.00.27 Mazindol (INN)
2933.91.90.00.28 Medazepam (INN)
2933.91.90.00.31 Midazolam (INN)
2933.91.90.00.32 Nimetazepam (INN)
2933.91.90.00.33 Pinazepam (INN)
2933.91.90.00.34 Prazepam (INN)
2933.91.90.00.35 Provaleron (INN) 
2933.91.90.00.36 Temazepam (INN)
2933.91.90.00.37 Tetrazepam (INN)
2933.91.90.00.38 Triazolam (INN)
2933.91.90.00.41 Nitrazepam (INN)
2933.91.90.00.42 Nordazepam (INN)
2933.91.90.00.43 Okzazepam (INN) 
2933.99.80.90.17 WY 3185 (Okzazepam intermedia)
2933.99.80.90.18 WY 4088 (Propozepam intermedia)
2933.99.80.90.26 Trihexyphenidyl (INN)
2933.99.80.90.27 Tenocyclidine (INN)
2933.99.80.90.28 Biperiden (INN)
2933.99.80.90.31 Chloramino Ketone
2933.99.80.90.32 Delta 9-Tetra hydrocannabinol
2933.99.80.90.33 Rolicyclidine (INN)
2933.99.80.90.34 Etrytamine (INN)
2933.99.80.90.35 Zolpidem tartrate
2934.91.00.00.11 Aminorex (INN)
2934.91.00.00.12 Brotizolam (INN)
2934.91.00.00.13 Clotiazepam (INN)
2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN)
2934.91.00.00.15 Dextromoramide (INN)
2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)
2934.91.00.00.17 Ketazolam (INN)
2934.91.00.00.18 Mesocarb (INN)
2934.91.00.00.21 Oxazolam (INN)
2934.91.00.00.22 Pemoline (INN)
2934.91.00.00.24 Sufentanil (INN)
2934.99.90.90.22 Tianeptine ve tuzları 
2939.11.00.00.16 Tebain
2939.11.00.00.17 Buprenorphine (INN)
2939.11.00.00.21 Etorphine (INN)
2939.11.00.00.22 Hydrocodone (INN)
2939.11.00.00.24 Nicomorphine (INN)
2939.11.00.00.25 Oxycodone(INN)
2939.11.00.00.26 Oxymorphone (INN)
2939.11.00.00.27 Pholcodine (INN)
2939.11.00.00.28 Thebacon (INN)
2939.19.00.00.15 Oripavine 
2939.20.00.90.11 Barbiturate de kinidin
2939.41.00.00.11 Efedrin
2939.41.00.00.12 Efedrin hidroklorür
2939.41.00.00.19 Efedrinin diğer tuzları
2939.42.00.00.11 Pseudoefedrin
2939.42.00.00.12 Pseudoefedrinin tuzları
2939.43.00.00.11 Katin (INN)
2939.43.00.00.12 Katinin tuzları
2939.44.00.00.00 Norephedrine ve bunların tuzları
2939.61.00.00.00 Ergometrin (INN) ve tuzları
2939.62.00.00.00 Ergotamin (INN) ve tuzları
2939.63.00.00.00 Liserjik asit ve tuzları
2939.69.00.00.13 Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları
2939.71.00.00.21 Ekgonin
2939.79.90.90.22 Psilocybine
2939.79.90.90.23 Psicain Neu 


 7/24 İletişim Hattı