Site içi Arama
Ara
Kurumsal

Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı Nasıl Olunur?

MADDE 227- l. Gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin aşağıda belirtilen koşullara sahip olmaları gerekir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olmak, (07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı R.G. 7190 s.k. ile değişik)  Değ.Gerekçe
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,
f) i) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak, 
 ii) Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Birliği  konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında bir yıl  çalışmış olmak,
h) Yapılan gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olmak,

Gümrük Müşaviri Olabilmek için temel koşullar nelerdir?
MADDE 228- 1. 227 nci maddenin 1 inci fıkrasının (f) bendinin (ii) alt bendi hariç olmak üzere, aynı fıkrada belirtilen koşulları taşıyan ve iki yıl  süre ile gümrük müşavir yardımcılığı yaparak, gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olan kişiler, gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanır.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ne Zaman Yapılıyor?
GEÇİCİ MADDE 6-.
a) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır.
b) 227 ve 228 inci maddelerde belirtilen koşulları sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olanlar, o yıl açılan gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına müracaat edebilirler.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Kaç kez girilebilir?
c) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir. 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav konuları nelerdir? 
MADDE 567 – (1) Gümrük müşavirliği (…)  sınavı aşağıdaki konulardan yapılır;
a) Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,
b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,
c) Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,
ç) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,
d) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.

(2) Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında ise, soruların % 20’si Türkçe, matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük  ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 80’i ise birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan konulara ilişkin sorulardan oluşur. 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Değerlendirmesi nasıl yapılır?
MADDE 568 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi yüz tam puan üzerinden yapılır.
(2) Gümrük müşavirliği yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. (13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı R.G. ile değişik) 
(3) Gümrük müşavir yardımcılığı yazılı sınavından yetmiş veya üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. (11.08.2020 tarih ve 31210 sayılı R.G. ile değişik)

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Kurulu ve görevleri
MADDE 569 – (1) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınav kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından belirlenir. Kurul, Bakanlık temsilcilerinden seçilen bir üyenin başkanlığında Bakanlıktan dört ve Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur. (13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı R.G. ile değişik) 
(2) Kurul, sınavların yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir. (13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı R.G. ile değişik) 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavların yürütülmesi
MADDE 570 – (1) Sınava giriş belgesi ve bununla birlikte geçerli bir kimlik belgesi ibraz edemeyenler sınava alınmazlar.
(2) Kurul, Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavlar ile gümrük müşavirliği sözlü sınavlarının yürütülmesini sağlamak ve sınav sonuçlarını değerlendirmekle görevlidir. (12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı R.G.ile değişik) 
(3) Sınava katılma koşullarını taşımadıkları halde sınava girenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır. 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz
MADDE 571 – (1) Gümrük müşavirliği sınavları ile gümrük müşavir yardımcılığı sınav sonuçları Bakanlığın  kurumsal internet sayfasından duyurulur. 
(2) Sınav sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren on gün içinde Bakanlığa  başvurularak sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 
(3) İtirazlar otuz gün içinde değerlendirilerek sonucu adaylara yazı ile tebliğ edilir. (12.01.2017 tarih ve 29946 sayılı R.G.ile değişik) 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.19.00-161.02.03.04
Konu :Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Bölümler.


15.03.2011 / 06685
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNEİlgi :14.02.2011 tarihli ve 3882 sayılı yazımız.


Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan; lisans düzeyinde eğitim veren bazı bölümlerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 227/1-f bendinin (i) alt bendinde belirtilen fakülte ve yüksekokullar kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda tereddüt olduğu anlaşılmaktadır.
Lisans düzeyinde eğitim veren ve ekteki listede isimleri belirtilen bölümlerin, eğitim süresi ve ders içerikleri itibariyle söz konusu madde hükmünde yer alan dallarda eğitim veren fakülte ve yüksekokullar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.


Remzi AKÇİN 
Müsteşar a. 
Genel Müdür

DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

  
LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN VE 4458 SAYILI KANUNUN 227/1-f BENDİ (i) ALT BENDİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜMLERE İLİŞKİN LİSTE


Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilimi
Ekonometri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Finans
Ekonomi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Avrupa Birliği İlişkileri
İşletme Enformatiği
Bankacılık ve Finans
Muhasebe ve Denetim
Lojistik Yönetimi
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Uluslarası İşletme Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık
Uluslararası İşletme
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret Yönetimi
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Ulaştırma ve Lojistik
Endüstri Mühendisliği
İşletme Mühendisliği 


Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilmek için staj başlatmak istiyorsanız sizler için vazgeçilmez bir fırsat !

Evrim Gümrük Programı & İthalat-İhracat Gümrük Müşteri Temsilcisi Eğitimi

-Yeni mezun oldum aradığım işi bulamıyorum diyorsanız bu eğitim tam sizin için.
-Staj ve İş İmkanı desteği ile programlarımız yapılmaktadır.
-Evrim Gümrük Programı & İthalat-İhracat Gümrük Müşteri Temsilcisi Eğitimi
-Evrim Kursu
-Evrim Gümrük Programı Kursu
- Eğitim verdiğimiz iller: İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Mersin

Detaylar için tıklayınız.7/24 İletişim Hattı