Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Kullanılmış Makine İthalat İzni Danışmanlığı

İmalat sanayinde, firmaların ihtiyaçlarına istinaden üretim tesislerinde kullanılmak üzere ithal edecekleri "Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve techizatlar" için öncelikle ithalat izni alınması gerekmektedir. Bazı makinelerin ithalatı serbesttir.

Yatırım teşvik belgesi alınması veya bulunması halinde; Gümrük vergisi, KDV ve KKDF ödemeden kullanılmış makineler, yatırım teşvik belgesine ilave edilerek ithalatı gerçekleştirilebilir. Kullanılmış makine ithalinde Gümrük Vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz. Gümrük Vergisi indirimi için Yatırım Teşvik Belgesi almanız gereklidir.

Kullanılmış Makine İzni olmaksızın yada izin verilip verilmeyeceğini tam olarak bilmeden makinenin ithalat için gümrüğe getirilmesi yada anlaşma yapılıp avans çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde avansınızın yanacağı gibi ekstradan'da Antrepo ücreti ödemek zorunda kalırsınız. Lütfen bize danışınız.

0962-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) ve 0965-TPS-İzin Belgesi ( Kati ithalat) Başvurularına Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:
1- Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)
2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)
3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Varsa eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren kimlik etiketini gösterecektir)
4-Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi;
a) Kapasite Raporu
b) Teşvik Belgesi
c) Uygunluk Belgesi
ç) Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’
d) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ 
e) Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birini haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler
* Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre birden fazla belge ile ilave belgeler istenebilir.


0970-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:
1- Fatura veya Proforma Fatura örneği (Tercümesi ile birlikte)
2- Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)
3- İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında, Aksam parça hariçtir. Aynı özellikteki birden fazla eşya için temsili resim olabilir. Varsa marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini gösteren kimlik etiketini gösterecektir.)
4- Teşvik Belgesi ( Eşya Grup 1 kapsamında ve Teşvik Belgesi beyan edilmiş ise)
5- Uygunluk Belgesi (Eşya Grup 2 kapsamında ise)
6- Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi (4. veya 5. maddedeki belgeyi sunanlar için ihtiyaridir);
a) Kapasite Raporu
b) Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme
c) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme
ç) Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birini haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler
* Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir.


KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2021/9)
Ticaret Bakanlığından: 31.12.2020 tarih ve 31351 Sayılı 3. Mükerrer R.G.
Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine dair usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
ç) TPS: Tek Pencere Sistemini
ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatı, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, izne tabidir. 
(2) Ek-1’de yer alan liste (liste) kapsamındaki eşyadan gerekli şartları taşıyanların serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatına izin verilmiştir. Ancak, bu eşyaların ithalatı esnasında gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” aranır.
(3) Liste dışında kalan veya listede Grup 2 sütununda yer almakla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ‘Uygunluk Yazısı’ bulunmayan eşyanın, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0962- TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)” aranır.

İthaline izin verilen eşya,

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ithalatına izin verilen eşya için aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın belirlenen yaş kriterine uygun olanları için, 
1) Yatırım teşvik belgesi kapsamında olanlarına, birim kıymetine bakılmaksızın,
2) Yatırım teşvik belgesi bulunmayanlarına ise, karşısında birim gümrük kıymeti belirtilmiş ise bu kıymete eşit veya daha fazla (diğer yurt dışı giderler kalemi dâhil) olması halinde, birim gümrük kıymeti belirtilmemiş ise, birim kıymetine bakılmaksızın,
“0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir. Bu şartı taşımayanlarına belge düzenlenmez. 
b) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2- Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın “sivil hava taşıtları ve bunlarda kullanılmaya mahsus olanlar” veya “deniz taşıtları” olması halinde, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında yapılan ithalatında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ‘Uygunluk Yazısı’ aranır. ‘Uygunluk Yazısı’ bulunan bu eşyanın ithalatı için birim gümrük kıymetine bakılmaksızın “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenir.
c) “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda belirtilen eşyalar için TPS üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 1025 kodlu TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uygunluk Yazısı (SHGM) düzenlenir. 
ç) Listede yer alan ve GTİP karşısında “Grup 2-Sivil Havacılık Eşyası” sütununda veya “Grup 2-Deniz Taşıtları” sütununda “X” ile belirtilen eşya için ‘Uygunluk Yazısı’ bulunmaması durumunda, eşya “Grup 1-Belirli Eşya” sütununda “X” ile belirtilmiş ise, (a) bendi kapsamında işlem yapılır. Aksi halde, “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)” düzenlenmez.
e) Başvuruda birim kıymetlere ilişkin yapılan beyanlar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu çerçevesinde yapılan birim kıymetlere ilişkin denetim ve kontrollerin yerine geçmez.
Geçici ithalatın kesin ithalata dönüşmesi 
MADDE 6 - (1) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan; 
a) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanlarının kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
b) Eşyanın kesin ithalinin talep edildiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde, yurda girdiği tarihte yeni ve kullanılmamış ise, kesin ithaline izin verilmiştir. Bu eşyalar için ayrıca ‘İzin Belgesi’ aranmaz. 
c) Listede yer alanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali, 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
(ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümler dışında kalanların, yurda girdiği tarihte kullanılmış veya yenileştirilmiş olması halinde kesin ithali Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bu eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması için, gümrük beyannamesinin tescilinde gümrük idarelerince “0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)” aranır.
Başvuru usul ve esasları 
MADDE 7- (1) İthali izne tabi eşya için ‘İzin Belgesi’ başvuruları e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.
(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.
(3) 5 inci maddesi kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularında, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. 
(4) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0962-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. 
(5) 6 ncı maddesi kapsamında yapılan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın geçici ithalatının kesin ithalata dönüştürülmesi için başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “0965-TPS-İzin Belgesi (Kati İthalat)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. 
(6) Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Tebliğ’de yer alan ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.
(7) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır. 
Belgelerin düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı
MADDE 8 – (1) Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi adına ‘İzin Belgesi’ Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.
(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ‘İzin Belgesi’ nin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.
Belgelerin süresi
MADDE 9 – (1) ‘İzin Belgesi’ belge tarihinden itibaren altı ay geçerlidir. Süre uzatımı yapılmaz. 
(2) ‘İzin Belgesi’ kapsamındaki ithalatın, belge sahibi tarafından yapılması zorunludur. ‘İzin belgesi’ üçüncü kişilere devredilemez.
Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyan ve sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğundan başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisi sorumludur.
(2) Yapılan başvurularda yer alan belge, bilgi ve beyanların doğruluğuna ilişkin ve ithal eşyası ile ilgili olarak ithalat işlemi öncesinde veya sonrasında inceleme yapmaya ya da yaptırmaya Bakanlık yetkilidir.
(3) Belge, bilgi ve/veya beyanların gerçeğe aykırı olduğu veya ‘İzin Belgesi’nin üçüncü kişilere devredildiğinin tespit edilmesi halinde, tespit edilen tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya yetkili temsilcisinin kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya başvurularına izin verilmez.
Gümrük kıymeti ve diğer hususlar
MADDE 11 – (1) İzin belgesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ve diğer hususlara (GTİP tespiti dahil) ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, başvuruda kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
Diğer mevzuat
MADDE 12– (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 13 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/9) yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 14 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/9) ’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır. 
Geçmiş döneme ilişkin başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 31/12/2020 tarihine kadar yapılan başvurular ve verilen izinler Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır
(2) Bu Tebliğ kapsamında, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için 15/2/2021 tarihine kadar (15/2/2021 dâhil) başvurulması halinde başvurular Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/9)’in ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER
Ek 1- İthaline İzin Verilen Kullanılmış Eşya Listesi
Ek 2A- Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu (0962 ve 0970 Belgeler İçin) (12.03.2021 / 31421 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Ek 2B- Kesin İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu (0965 Belge için) (12.03.2021 / 31421 sayılı R.G. ile yürürlükten kaldırılmıştır)

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2020

31351 (3. Mükerrer)

Tebliğde Değişikliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2021

31421“Ek-2 (12.03.2021 / 31421 sayılı R.G. ile eklenmiştir) KULLANILMIŞ EŞYA İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU


“Ek-2 (12.03.2021 / 31421 sayılı R.G. ile eklenmiştir)

KULLANILMIŞ EŞYA İZİN BELGESİ BAŞVURU FORMU

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

(İthalat Genel Müdürlüğüne)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat; 2021/9) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak adımıza gerekli belgenin düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince yerinde doğrulanabileceğini, BELGE’mizi devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Ad/Soyad -Unvan:

Kep Adresi:

Vergi No:

E-Posta:

Adres:

Telefon:

Faks:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER

Ad/Soyad:

T.C. Kimlik No/Vergi No

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta:

İTHALEŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP ve Eşya Tanımı.:

Kullanım Amacı:

Menşe Ülke:

Sevk/Geldiği Ülke:

Miktar;

Birimi:

Teslim Şekli:

CIF/Gümrük Değeri:

Teslim Şekli Değeri;

Birim CIF/Gümrük Değeri:

Birim Teslim Şekli Değeri:

Marka:

Model:

İmal Yılı:

Seri/Şasi No:

Teşvik Belgesi Var Mı?

( ) Evet ( ) Hayır

Teşvik Belgesi Tarih ve No:

Liste Kapsamında ise Hangi Ürün

( ) Belirli ( ) Sivil Hava   ( ) Deniz Taşıtı

Uygunluk Yazısı Var Mı?

( ) Evet
( )Hayır

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER

Ad/Soyad - Unvan:

YFKS No:

Adres ve Ülkesi:

Telefon:

Faks:

E-posta;

İnternet Sayfası:

YURT DIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ad/Soyad -Unvan:

YFKS No:

Adres ve Ülkesi:

Telefon:

Faks:

E-posta:

İnternet Sayfası:
7/24 İletişim Hattı