Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Yatırım Teşvik Belgesi DanışmanlığıYatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm bölgede Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları elektronik sistem üzerinden yapılmaktadır. Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) yetkilendirme işlemleri ve belge müracaatı için aşagıdaki evraklar gereklidir;

1- E-TUYS Yetkilendirme Dilekçesi 
İndirmek için tıklayınız.

2- E-TUYS-Kullanıcı Yetkilendirme Formu 
İndirmek için tıklayınız.

3- E-TUYS-Taahhutname 
İndirmek için tıklayınız.

4- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri

5- Ticaret Sicil Gazeteleri ticaret odası onaylı yada asıl (kuruluş, varsa ünvan ve adres değişikliği, son sermaye gazetesi)

6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı, Yatırım ÇED yönetmeligine girmiyor ise ÇED muafiyet yazısı alınmış olmalıdır.

7- Tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri,

8- Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için kira kontratı. Yatırım yapılacak arsa Şirkete ait ise Tapu Fotokopisi, OSB de yapılan yatırımlarda tahsisi yazısı aslı,

9-“Komple yeni yatırım” haricinde bir yatırım türünde ise (tevsi, modernizasyon vb.) firmanın en son tarihli ve geçerli Kapasite Raporunun Oda onaylı nüshası,

10- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

____________________________________________________________________________________

Yatırım Teşvik Belgesi Revize İşlemleri

Mevcut Yatırım Teşvik Belgeleri ne Yeni makine ve techizatlar eklenebilmektedir. Ayrıca listelerde kayıtlı makine techizat isimlerinde, adetlerinde ve tutarlarında düzeltme yapılabilmektedir.

Yatrım Teşvik Belgesi Revizesi için Gerekli Evraklar

1- Başvuru Dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Yeni Makine Teçhizat Listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları

4- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi genelde 2 yıl süre ile geçerlidir. Süre bitimine yakın, istenildiği takdirde daha önceki sürenin yarısı kadar ek süre alına bilmektedir. Bu süreler bittikten sonra en az 6 ay içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması gereklidir. Aksi takdirde Yatırım gerçekleşmiş sayılmaz, teşvik kapsamı alınan istisna ve indirimler cezai müeyyideleri ile tekrar devletçe geri alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Gerekli Evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatım Talebi dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları

____________________________________________________________________________________________

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri (Tamamlama Vizesi)

Yatırımın Teşvik Belgesi süreleri bitmeden önce veya bittikten en fazla 6 ay içerisinde kapatılması gereklidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları

2- Yatırım Teşvik Belgesi kapatma dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

4- Gerçekleşen yerli ve ithal makine teçhizat listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

5- Gerçekleşen diger harcama listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

6- Gerçekleşen bina inşaat harcamaları listesi (Tarafımızca Hazırlanır)

7- Kredi Kullanım taahhüdnamesi (Tarafımızca Hazırlanır)

8- Kapasite Raporu (oda onaylı)

9- Kira sözleşmesi yada Tapu

10- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

11-Gümrük beyannamesi ve Fatura Fotokopileri

12- Alım Yapılan Makine Teçhizat ve Harcamaların kayıtlı oldugu Yevmiye Defteri kısımları, Yevmiye kaydı tarih ve sayıları.

13- Vekaletname (Örneği Tarafınıza Gönderilecektir)

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi genelde 2 yıl süre ile geçerlidir. Süre bitimine yakın, istenildiği takdirde daha önceki sürenin yarısı kadar ek süre alına bilmektedir. Bu süreler bittikten sonra en az 6 ay içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi Kapatılması gereklidir. Aksi takdirde Yatırım gerçekleşmiş sayılmaz, teşvik kapsamı alınan istisna ve indirimler cezai müeyyideleri ile tekrar devletçe geri alınır.

Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı Gerekli Evraklar

1- Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatım Talebi dilekçesi (Tarafımızca Hazırlanır)

2- Yatırım Bilgi Formu (Tarafımızca Hazırlanır)

3- Yatırım Teşvik Belgesi ve Liste Asılları


_____________________________________________________________________


YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI TÜM DETAYLAR

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 3 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1-Genel Teşvik Uygulamaları
2-Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3-Stratejik Yatırımların Teşviki

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan destekler;

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz veya kâr payı desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

(4) (07.08.2019 tarih ve 30855 sayılı R.G. 2019/1402 CK ile yürürlükten kaldırılmıştır)

(5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz veya kâr payı desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için).

(6) Üçüncü ve beşinci fıkralar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.


YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

Yalova

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

Malatya

Tokat 

Şırnak

Nevşehir

Tunceli

Van

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

Sivas

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

(1) Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8 inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir. (22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı R.G. 2018/11930 s.BKK ile değişik)

(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

DESTEK UNSURLARI

Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz Desteği:
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi:
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Öncelikli yatırım konuları

(1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. (20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı R.G. 2017/11133 s.BKK ile değişik

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. (09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı R.G. 2014/6058 s.BKK ile değişik. Yürürlük 19.06.2012 den geçerli olmak üzere)

d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

e) (08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı R.G. 2015/7496 s.BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır)

f) Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar. (08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı R.G. 2015/7496 s.BKK ile değişik)

g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. (22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı R.G. 2018/11930 s.BKK ile değişik)

h) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. (13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı R.G. 2012/3802 s.BKK ile değişik. Yürürlük 19.06.2012 den itibaren geçerli olmak üzere)

ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. (15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı R.G. 2013/4288 s.BKK ile eklenmiştir. Yürürlük: 19.06.2012)

i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. (15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı R.G. 2013/4288 s.BKK ile eklenmiştir. Yürürlük: 19.06.2012)

j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar. (05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı R.G. 2016/9139 s.BKK ile değişik)

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç). (09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı R.G. 2014/6058 s.BKK ile eklenmiştir. Yürürlük 19.06.2012 den geçerli olmak üzere)

l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları. (09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı R.G. 2014/6058 s.BKK ile eklenmiştir. Yürürlük 19.06.2012 den geçerli olmak üzere)

m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar. (06.08.2014 tarih ve 29080 sayılı R.G. 2014/6588 s.BKK ile eklenmiştir. Yürürlük 19.06.2012 den itibaren)

n) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353). (08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı R.G. 2015/7496 s.BKK ile eklenmiştir)

o) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları. (08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı R.G. 2015/7496 s.BKK ile eklenmiştir)

ö) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları, (19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı R.G. 2015/8216 s.BKK ile eklenmiştir)

p) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar. (08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı R.G. 2016/8715 s.BKK ile eklenmiştir)

r) Lisanslı depoculuk yatırımları, (03.05.2017 tarih ve 30055 sayılı R.G. 2017/10111 s.BKK ile eklenmiştir)

s) Nükleer enerji santrali yatırımları. (03.05.2017 tarih ve 30055 sayılı R.G. 2017/10111 s.BKK ile eklenmiştir)

ş) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları. (17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı R.G. 2017/10585 s.BKK ile eklenmiştir)

t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları. (28.02.2019 / 30700 R.G. 798 sayılı CK ile değişik)

u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları. (22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı R.G. 2018/11930 s.BKK ile eklenmiştir)

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları. (22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı R.G. 2018/11930 s.BKK ile eklenmiştir)

v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları. (28.02.2019 / 30700 R.G. 798 sayılı CK ile değişik)

y) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar. (22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı R.G. 2018/11930 s.BKK ile eklenmiştir)

__________________________________________________________

Not: Yukarıda bahsi geçen konular genel konulardır. Yatırım Teşvik Belgesinin alınabilmesi için daha birçok teknik detay ve profesyonel yöntem gereklidir. Yatırım teşvik ve daha bir çok ithalat-ihracat belgelendirmelerinde KTG DANIŞMANLIK olarak bu profesyonel hizmeti tarafınıza sunmaktan gurur duyarız.Sıkça Sorulan Sorular

7/24 İletişim Hattı