Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası-YYS Yıllık Faaliyet Raporu (YFR) Danışmanlığı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına haiz olan firmaların her yıl hazırlaması gereken Yıllık Faaliyet Raporları 20 yılı aşkın uzman denetçilerimiz tarafından düzenlenmektedir. Yapılan incelemelerde firmanızın lehine ve aleyhine olan bütün hususları sizlerle paylaşıyoruz. Yapılan hataların tespitinin önemini bilerek incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Oluşabilecek Cezaları Gümrük idaresinin tespitinden önce Yıllık Faaliyet Raporunuz ile birlikte sunmanızı sağlayıp, firmanıza kesilecek cezaları %3-%5 oranlarına düşürüyoruz.

BEYANNAMELERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

İnceleme Yöntemi

 • Beyannamenin tüm alanları ve eklenen belgelerin doğruluğu ile birbirleriyle uyumu incelenmektedir.
 • Tarife, menşe, kıymet ve miktar açısından ve varsa nihai kullanım yönünden beyanın doğru yapılıp yapılmadığı ve vergi tahakkuklarının doğru olup olmadığı incelenmektedir.
 • İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı incelenmektedir.
 • Beyannameye eklenmesi zorunlu belgelerden ve izinlerden eksik evrak ve belge bulunup bulunmadığı incelenmektedir.
 • Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki işlemlerinin ilgili olduğu rejim şartlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenmektedir.
 • İhraç edilen eşya için tahsil edilen bedelin ve ithal edilen eşya için ödenen bedelin beyan edilen gümrük kıymeti ile uyumlu olup olmadığı incelenmektedir.
 • İhraç/ithal edilen eşyanın nitelik, miktar, menşe ve kıymetinin, ihracat/ithalat beyannamesi, sözleşme, sipariş mektubu, fatura, üretim kayıtları, kalite kontrol sonuçları gibi belge ve kayıtlarda aynı olup olmadığı incelenmektedir.
 • Stok kayıtları ile muhasebe kayıtları beyanname ile karşılaştırmalı incelenerek gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonların doğru beyan edilip edilmediği incelenmektedir.
 • Basitleştirilmiş usulde gerçekleşmiş olan işlemlerde (BS1, BS2, BS3 ve benzeri) ilişkin yararlanılan kolaylıkların öngörülen şartlarının (örneğin sonradan yapılan tamamlayıcı beyanların doğruluğu gibi) yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir.
 • Gümrük müdürlüklerine beyan / ibraz edilen belgelerin (A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı ve Form A Belgesi vb.) ilgili olduğu gümrük işlemlerine ve ilişkin olduğu mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir.
 • İncelenecek beyannamelerin seçimi, sertifika sahibin genel durumunu doğru bir şekilde yansıtacak şekilde yapılmıştır. Örneğin tüm ülke grupları, tüm GTİP’ler, tüm menşe unsurları, farklı kıymetteki tüm beyannamelerden, eklenmesi zorunlu spesifik belgeler içeren tüm beyannameler arasından seçim yapılmaktadır.


Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına ilişkin mevzuat hükümleri;

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği;

Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması
MADDE 158 – (Değişik:RG-21/2/2020-31046 Mükerrer)


(1) Sertifika sahibince sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir. Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla da yaptırabilir. Faaliyet raporunun düzenlenmesinde, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar da dikkate alınır. 

(2) Birinci fıkra uyarınca düzenlenecek faaliyet raporunda,  ihracat ve ithalat beyannamelerinin, Ek-22/A’da yer alan unsurlar çerçevesinde yapılacak geriye dönük kontrolüne ilişkin sonuçlara yer verilir. Taşımacı firmalar tarafından Ek-22/B’de yer alan unsurlar çerçevesinde düzenlenecek faaliyet raporlarında transit beyanlarının yeterli sayıda olmaması halinde özet beyanları esas alınır. Bu fıkra kapsamında faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az yüzde beşi olarak belirlenir.

(3) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve kurumlar ile Bakanlıkça uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu madde uyarınca faaliyet raporu düzenlenmez.

(4) Düzenlenen faaliyet raporları gümrük idaresince ibrazı istenildiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır.


T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03

Konu   :YYS Yıllık Faaliyet Raporlarında

 Dikkat Edilecek Hususlar

27.12.2018 / 40160521

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 11.07.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00035761668 sayılı yazımız.

b) 13.07.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00035838878 sayılı yazımız.

c) 05.10.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00037754054 sayılı yazımız.

d) 10.10.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00037887345 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesi uyarınca hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporlarının ilgili maddedeki süre tahditleri içerisinde ibraz edilip edilmediğinin takip edilmesi talimatlandırılmıştı.

Bu kapsamda, sertifika sahiplerince ibraz edilen yıllık faaliyet raporlarının incelenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Yıllık faaliyet raporunun Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci maddesi uyarınca sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar düzenlenmiş olması,

2. Yıllık faaliyet raporunun Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci ve üçüncü maddesi uyarınca süresi içerisinde Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmiş olması,

3. 22/A no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda;

a) Toplam ithalat ve ihracat beyannamelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması,

b) Her bir rejim kodu itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması,

c) İncelenecek ithalat beyannameleri tespit edilirken antrepo rejiminde yeşil hatta işlem görmüş beyannamelerin de (4071 ve 71XX) hesaplamaya katılmış olması,

d) Birden fazla kaleme ilişkin rejim kodunun olması halinde, hesaplamaların ana rejim kodu üzerinden yapılmış olması,

4. 22/B no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda;

a) Toplam transit beyannameleri ile TIR Karnelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması,

b) Her bir rejim kodu/işlem türü itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması,

c) Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisi de olması durumunda en az %10 oranında bu kapsamda yaptığı işlemlerden seçilmesi,

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan işlemin az olması nedeniyle, incelenecek toplam transit beyannamesi sayısına ulaşılamaması halinde, normal usulde verilen beyannamelerin de incelenerek yeterli sayıya ulaşılması,

e) Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisinin bulunmadığı durumlarda, yalnızca normal usulde verilen beyannamelerin incelenmesi,

f) Sertifika sahibinin “asıl sorumlu” olduğu transit beyannamelerinin seçilmiş olması,

5. Yıllık faaliyet raporlarının, sertifika sahibine ait beyannameleri doğrudan veya dolayı temsil yoluyla imzalayanlar dışındaki kişilerce düzenlenmiş olması,

6. Uygulamanın yeni olması nedeniyle gerekli uyum sürecinin sağlanmasını teminen, sertifika sahibinin ilk yıllık faaliyet raporunun ibrazında, 3 ila 5 inci maddelerde yer alan hususların herhangi birinde eksiklik tespit edilmesi halinde, sertifika sahibinin konu hakkında uyarılarak bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde eksikliklerin giderilmesinin istenilmesi,

7. Yıllık faaliyet raporlarının, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü doldurulduysa, Tahsilat Takip Programından doğruluğunun kontrol edilmesi,

8. Yıllık faaliyet raporlarında, yapılan tespitler nedeniyle ödenecek vergi ve cezalar bulunmakla birlikte, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü ödemenin henüz yapılmadığı gerekçesiyle doldurulmadıysa, ilgili beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne raporla birlikte bildirimde bulunularak gerekli takiplerin yapılmasının istenilmesi,

9. Yönetmeliğin 154 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifikası askıya alınan firma olması halinde Genel Müdürlüğümüze de bilgi verilmesi,

Gerekmektedir.
T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03

Konu   :Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi

24.01.2018 / 31405719

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     08.01.2018 tarihli ve 31013089 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından, soru formlarının sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda sertifikanın düzenlendiği tarih esas alınarak, her üçüncü yılın sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar güncel soru formunun hazırlanması ve düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Soru formu yıllık güncelleme döneminde bir önceki yıl ibraz edilmiş olsa da, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl geçmişse soru formu güncellenmelidir. Örneğin, Şubat 2015 tarihinde sertifika almış olan bir firmanın, Şubat 2016 ve Şubat 2017 tarihlerinde soru formu güncellemesini yapmış olsa da üç yıllık sürenin dolduğu Şubat 2018 tarihinde soru formunu güncellenmesi gerekir. Bu durumda bir sonraki güncelleme dönemi de Şubat 2021 olacaktır.

Ayrıca, 13.01.2018 tarihinden sonra yapılacak soru formu güncellemelerinde, elektronik soru formunun kullanılmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen usuller dahilinde işlem yapılacaktır.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yıllık faaliyet raporunun usul ve esaslarına ilişkin düzenlemenin henüz yapılmamış olması nedeniyle, bu aşamada yalnızca soru formunun güncellenmesine ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi yeterli bulunmaktadır.7/24 İletişim Hattı