Site içi Arama
Ara

Ticaret Politikası Önlemleri

Ticaret Politikası Önlemleri

Ticaret Politikası Önlemleri

2018 yılının bu son günlerinde ofiste bilgisayarımın başında yağmurlu bir İzmir sabahında 2019 yılını beklerken, Bakanlığımızın internet sitesinde 2018 yılı Kasım Ayına Ait Dış Ticarete İlişkin Verilerin açıklandığını gördüm. İlgili bülteni incelerken Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergiler içindeki payının %24,09'a yükseldiği dikkatimi çekti. Oysa aynı oran 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde %21,79 olarak gerçekleşmişti. Bu artışın nedeni ne diye düşünürken karşıma dış ticarette her geçen gün önemi artan Ticaret Politikası Önlemleri geldi.

Peki nedir Ticaret Politikası Önlemi Nedir?

Ticaret Politikası Önlemlerini kelimelere ayırıp,  her bir kelimenin ayrı ayrı anlamına baktığımız zaman ;

Türk Dil Kurumuna Göre Ticaret ;  1-Ürün, mal vb. alım satımı / 2- Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği / 3- Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.

Türk Dil Kurumuna Göre Politika ; 1-Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset / 2-Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme

Türk Dil Kurumuna Göre Önlem ;   Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir.

Gümrük Yönetmeliğimizin 3. Maddesinde yer alan tanıma göre “Ticaret Politikası Önlemleri” gözetim, koruma önlemleri, miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklamaları gibi eşyanın ithal ve ihracı ile ilgili hükümlerle belirlenmiş tarife dışı önlemlerdir. Diğer bir ifadeyle devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleyerek ürün ve mal alım satımında kötü ve yanlış bir şeyi önlemesidir. Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğünde belirtilen hususlar ile Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen tanım arasında bir uyum olduğu görülmektedir. Sözlükte yer alan tanımlar birleştirilince şöyle bir anlam çıkmaktadır "

Peki bu kötü ve yanlış olan şey nedir?

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ilgili Anlaşmalarında ve İthalat rejim kararının 4. maddesinde adı geçen iç mevzuatta yer alan, benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticilerin ithalattan ( ciddi ) zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla başvurulan, 

-Dampinge karşı önlemler

-Sübvansiyona karşı önlemler ile

-Koruma ve gözetim önlemlerinin

bütününe verilen genel isimdir.

Ticaret Politikası Önlemlerini başlıklar halinde sıralayacak olursak

-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat

-İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat

-İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat

-İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat

Peki Menşe bazlı bir Ticaret Politikası Önlemi için hangi belge veya belgeler sunmalıyız ?

Serbest Dolaşıma Giriş Rejiminde başka bir ifade ile ithalat beyannamelerinde Gümrük Yönetmeliğinin 38. maddesine göre menşe esaslı bir ticaret politikası önleminde eşyanın serbest dolaşıma girişinde bir ticaret politikası önlemi mevcut ise önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülke menşeli olduğunu ibraz etmek için menşe şahadetnamesi ibraz edilmek zorundadır.

Yukarıdaki açıklandığı gibi Menşe esaslı bir Ticaret Politikası Önlemi mevcut ise tek belge menşe şahadetnamesi olmak zorundadır.

Menşe Şahadetnamesinin ithalat beyannamesinde beyan edilmesi esnasında ;  488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “III. Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar” başlıklı bölümün 2/a fıkrasında menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış olduğundan Menşe Şahadetnamesi için damga vergisinin ithalat esnasında ödenmesi gerekmektedir. 2018 yılı için bu rakam 20,30 TL 'dir.

Peki İthalat Esnasında Menşe Belgemiz elimizde mevcut değilse ne yapmalıyız?

Bu sorunun yanıtı ise Gümrük Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilmiştir. Bu maddeye göre "Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde, yükümlülerin tahakkukun kesinleşmesinden önce yazılı olarak müracaat etmeleri şartıyla, ithalat vergilerine isabet eden tutar tahsil edilerek emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. " denilmekte olup Menşe Şahadetnamesi ithalat esnasında elimizde mevcut değilse,  gümrük idaresine yazılı olarak müracaat ederek teminata alınması şarttır.

Peki İthalat Esnasında Teminata alınmayan vergi için Menşe Belgesinin sonradan gelmesi halinde ödenen vergi geri alınabilir mi?

Ne yazık ki ithalat esnasında teminata bağlanmamış olan vergi Gümrük Kanunun 214. Maddesine göre geri verme işlemine konu edilememektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğünün (Tahsilat İşlemleri Seri No:2) “Geri verme veya kaldırmaya konu edilemeyecek talepler” başlıklı 38. maddesinde" Menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan ibrazının öngörüldüğü haller hariç, vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgelerin sonradan ibrazı hallerinde reddedilir." hükmü bulunmaktadır.


Diğer Makale Yazıları

7/24 İletişim Hattı