04.05.2019
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/16)
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/16)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/16)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşeler, çekmece rayları ve benzeri eşyanın ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,  14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ç) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğü’nü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

g) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ğ) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 8302.10 GTP’sinde tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 8302.50.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 GTİP’sinde tanımlı “diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)”dır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) 7/2/2004 tarihli ve 25366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile ÇHC menşeli 8302.10 ve 8302.50 GTP’sinde tanımlı eşya için 1,39 ABD Doları/Kg, 8302.42 GTP’sinde tanımlı eşya için ise 0,508 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 20/7/2010 tarihli ve 27647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/18) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlem miktarı, 8302.10 ve 8302.50 GTP’sinde tanımlı eşya için 1,64 ABD Doları/Kg tutarına, 8302.42 GTP’sinde tanımlı eşya için ise 0,75 ABD Doları/Kg tutarına yükseltilmiştir. Bununla birlikte, 21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde, bahis konusu eşya ithalatında dampinge karşı önlemin aynı oranlarda uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

(2) 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan söz konusu önlem, Malezya, Endonezya ve Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(3) 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan söz konusu önlem, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmiştir.

(4) 22/3/2018 tarihli ve 30368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 13/4/2018 tarihli ve 30390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de  DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ ve 16/4/2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri kapsamında, 8302.10.00.00.12 GTİP’sinde yer alan nakil vasıtalarına mahsus menteşeler, söz konusu dampinge karşı kesin önlemlerin dışında bırakılmıştır.

(5) Diğer taraftan, 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) hükümleri kapsamında, bahse konu eşyadan 5 ABD Doları/Kg CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının  ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.

 (2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 3/5/2018 tarihli ve 30410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/17) ile Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşya ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile soruşturmaya ilişkin kapanış tebliğinin yayımı tarihi arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara ve yabancı üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna bildirim yapılmıştır. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Hindistan’da mukim D.P. Garg & CoPvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP  firmalarıile ilişkili firmalar Ipsa Business India Pvt Ltd ve Suraj Hinges Pvt Ltd gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Soruşturma kapsamında Almanya’da mukim Hafele grubu firmaları (Hafele Gmbh & Co KG, AntonSchneider Gmbh & Co KG, Hafele Berlin Gmbh & Co KG) ve Hettich grubu firmaları (Hettich Furntech Gmbh & CoKG,  Hettich Marketing und Vertriebs Gmbh & Co KG, Paul Hettich Gmbh & Co KG, Hettich ONI Gmbh & Co KG, Hettich Heinze Gmbh & Co KG) firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(4) Almanya’da mukim ve yazılı olarak işbirliğinde bulunmak istediklerini beyan eden Siegenia-Aubi KG, Siemens AG ve Roto Frank AG firmalarından zamanında ve usulüne uygun olarak soru formlarına cevap alınmamıştır. Anılan firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(5) Almanya ve Hindistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(6) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yazılı olarak görüş bildirilmiş ve soruşturma açılışına ilişkin dayanakların yetersiz olduğu, Almanya’dan yapılan ithalat verileri incelendiğinde önlemlerin etkisiz kılındığını işaret eden bir seyrin bulunmadığı ve Almanya’da soruşturma konusu eşyanın üretiminin bulunduğu ifade edilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim Almanya ve Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliklerine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna ve işbirliğinde bulunan firmalara; firmaya özel bilgileri ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Hindistan’da yerleşik Ipsa Business India Pvt Ltd firmaları nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir. Talepleri üzerine, Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının temsilcileri ile 5 Nisan 2019 tarihinde bireysel dinleme toplantısı yapılmıştır.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi belge ve görüşler incelenmiş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan Ipsa Business India Pvt Ltd, Suraj Hinges Pvt Ltd, D.P. Garg & CoPvt. Ltd ve 3D Manufacturing LLP  firmalarının Hindistan’da bulunan tesislerinde 7-10 Ocak 2019 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Almanya ve Hindistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

(3) Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, işbirliğine gelmeyen firmaların iş birliğine gelmemeleri nedeniyle Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde işbirliğinde bulunmayan firmalara ilişkin belirlemelerin olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’leri kapsamı toplam ithalat 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 174, 158, 179 ve 179 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve yatay bir seyir izlemiştir.

(2) 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinden 2015-2018 yılları arasında Almanya’dan ithalat değerleri sırasıyla 31,7 milyon ABD Doları; 31,6 milyon ABD Doları; 39,6 milyon ABD Doları ve 37,4 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Almanya’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının dalgalı bir seyir izlediği değerlendirilmektedir.

(3) Anılan ithalat miktar bazında 2015 yılında 4.865 ton iken 2016 yılında %175 oranında önemli bir artış göstererek 13.413 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2017 ve 2018 yıllarında ithalat 2016 yılına göre miktar bazında önemli oranda gerileyerek sırasıyla 6.070 ton ve 5.484 ton olarak gerçekleşmiştir.  2016 yılı ithalatı ayrıntılı olarak incelendiğinde, anılan yıl ithalatta yaşanan ani artışın soruşturma kapsamı dışında olan nakil vasıtalarına mahsus bir ithalattan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Anılan ithalat hariç tutulduğunda 2016 yılı ithalatında miktar bazında önemli bir artış bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(4) Almanya’nın toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payı, miktar bazında 2015 yılında %16’dan 2018 yılında %19,4’e yükselmiştir.

(5) Anılan ithalatın birim fiyatı, 2015 yılında 6,5 ABD Doları/Kg iken 2016 yılında önemli bir düşüş göstererek 2,4 ABD Doları/Kg’a gerilemiştir. Bununla birlikte, ithalat birim fiyatı 2017 ve 2018 yıllarında 2016 yılına göre önemli oranda artarak sırasıyla 6,5 ve 6,8 ABD Doları/Kg olmuştur. 2016 yılı ithalatı ayrıntılı olarak incelendiğinde, anılan yıl ithalat birim fiyatında yaşanan ani düşüşün soruşturma kapsamı dışında olan nakil vasıtalarına mahsus bir ithalattan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Anılan ithalat hariç tutulduğunda 2016 yılı ithalat birim fiyatında önemli bir düşüş bulunmadığı anlaşılmaktadır.

(6) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Almanya’nın ÇHC’den 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 283, 289 ve 291 milyon ABD Doları; İtalya’dan 90, 91 ve 96 milyon ABD Doları; İspanya’dan 44, 47 ve 52 milyon ABD Doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(7) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Almanya’nın toplam ihracatının 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 1,70, 1,79 ve 1,96 milyar ABD Doları olduğu ve soruşturma konusu ürünlerde Almanya’nın dünyanın önemli ihracatçılarından biri olduğu anlaşılmaktadır.

(8) Hindistan’a ilişkin veriler incelendiğinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinden yapılan ithalatın 2015 yılında 3,7 milyon ABD Doları iken 2016 yılında 6,6 milyon ABD Dolarına, 2017 yılında 7,5 milyon ABD Dolarına, 2018 yılında ise 9,6 milyon ABD Dolarına yükseldiği görülmektedir.

(9) Anılan ithalat miktar bazında 2015 yılında 875 ton iken 2016 yılında 1.578 tona, 2017 yılında 1.836 tona, 2018 yılında ise 2.228 tona yükselmiştir. Hindistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının artan bir seyir izlediği görülmektedir.

(10) Hindistan’ın toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisindeki payı, miktar bazında 2015 yılında %2,5’ten 2018 yılında %7,9’a yükselmiştir.

(11) Anılan ithalatın birim fiyatı 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 4,2; 4,2; 4,1; 4,3 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(12) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Hindistan’ın ÇHC’den 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 80, 83 ve 90 milyon ABD Doları; Çin Tayvanı’ndan 4,1, 5,5 ve 5,9 milyon ABD Doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

(13) Birleşmiş Milletler Comtrade veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde, 8302.10, 8302.42 ve 8302.50 GTP’lerinde Hindistan’ın toplam ihracatının 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 83, 82 ve 88 milyon ABD Doları olduğu anlaşılmaktadır.

Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu eşyanın toplam ithalatı yatay bir seyir izlemiş iken Hindistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstermiştir. Buna ilaveten, soruşturma döneminde Hindistan’ın dampinge karşı önleme tabi ÇHC’den önemli miktarda ithalatı bulunmaktadır. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini desteklemektedir.

(2) Hindistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstererek toplam soruşturma konusu ürün ithalatı içerisinde önemli bir paya ulaşmıştır. Buna ilaveten, Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatları ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından düşüktür. Yapılan bu tespitler, Hindistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığına işaret etmektedir.

(3) Almanya’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde nispeten yatay bir seyir izlemiştir. Bununla birlikte, Almanya’nın her ne kadar soruşturma döneminde ÇHC’den yüksek miktarda soruşturma konusu ürün ithalatı bulunsa da dünyanın önde gelen menteşe üreticilerinden biri olduğu, ithalatından daha fazla miktarda ihracatı bulunduğu ve net ihracatçı konumunda olduğu görülmektedir. Yapılan bu tespitlerin, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana gelmiş olma ihtimalini desteklemediği değerlendirilmektedir.

(4) Almanya’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde nispeten yatay bir seyir izlemiş toplam ithalat içerisindeki payında önemli bir değişiklik olmamıştır. Buna ilaveten, Almanya’dan yapılan ithalatın birim fiyatları ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından yüksektir. Yapılan bu tespitlerin, Almanya menşeli/çıkışlı olarak yapılan soruşturma konusu ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına yönelik şüpheleri desteklemediği değerlendirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Firmalara İlişkin Belirlemeler

Ipsa Business India Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 13 – (1) 10 Ocak 2019 tarihinde Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının Hindistan’ın Ghaziabadşehrinde bulunan tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir. Soru formu kapsamında üretim tesisinin kapatıldığına/kapatılacağına veya yeni tesis kurulumuna başlandığına veya kurulumunun planlandığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulmamış olmasına rağmen yerinde doğrulama soruşturması esnasında, soruşturma döneminde üretim yapıldığı iddia edilen menteşe üretim tesisinin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Yerinde doğrulama soruşturması esnasında, firma tarafından yeni bir menteşe üretim tesisisinin kurulmakta olduğu fakat faal olarak üretim yapılmadığı görülmüştür. Kurulumu devam eden tesiste, var olduğu iddia edilen eski tesise ait herhangi bir makine teçhizatın bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, yerinde doğrulama soruşturmasında var olduğu iddia edilen üretim tesisinin Ocak 2019 itibarıyla mevcut olmadığı tespit edilmiş ve daha önce var olduğuna dair başka herhangi bir belirleme yapılmamıştır. Buna ilaveten, firmanın soru formunda tesisin mevcudiyetine ilişkin temel bir hususta eksik bilgi vererek yanıltıcı bir tutum takındığı anlaşılmıştır.

(2) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, firmanın soruşturma konusu ürünü üretme kapasitesini ortaya koyan kapasite raporunu sunduğu ve sunulan kapasite raporunun yerinde doğrulama soruşturması esnasında doğrulandığını ifade etmektedir. Firma tarafından sunulan belgenin var olduğu iddia edilen üretim tesisinde bulunan makinelere ve kapasiteye ilişkin firmanın oluşturduğu bir tablodan ibaret olduğu ve herhangi bir yetkili kurum tarafından onaylanmamış olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, yerinde doğrulama soruşturması kapsamında, kapasite raporunda yer alan söz konusu makinelerin, kurulumu devam eden tesiste mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

(3) Firmanın çalışan işçilere yapılan ücret ödemelerine, elektrik faturalarına ve çelik rulo alımlarına ilişkin sunduğu belgeler yerinde doğrulama soruşturmasında asıl kayıtlar üzerinden doğrulanmıştır. Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, işçilere yapılan ücret ödemeleri, elektrik faturaları ve çelik rulo alımlarının yerinde doğrulama soruşturmasında doğrulandığını ve anılan kaynak kullanımlarının soruşturma konusu ürünlerin bahse konu firma tarafından üretildiğini gösterdiğini ifade etmiştir. Bahse konu firmanın menteşe üretimine ilişkin tesis kurulumu yaptığı sanayi bölgesinde kapı kolu, kilit ve diğer metalden eşyaların üretimine ilişkin tesisleri bulunmaktadır. Yerinde doğrulama soruşturmasında, firmanın işçilere yapılan ücret ödemeleri, elektrik faturaları ve çelik rulo alımları doğrulanmış olsa da bu kaynakların soruşturma konusu eşya üretiminde kullanıldığına ilişkin bir tespit yapılmamıştır. Buna ilaveten, yerinde doğrulama soruşturmasında, kurulumu devam eden soruşturma konusu ürünlere ilişkin tesiste faal olarak üretim yapılmadığı ve dolayısıyla elektrik, işçi ve hammadde kaynaklarının faal olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

(4) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, soruşturma döneminde yapılan ihracatlara dair menşe şahadetnamesi dahil tüm belgelerin sunulduğunu, bu belgelerin yerinde doğrulama soruşturması kapsamında doğrulandığını ve bu belgelerin üretim yapıldığını kanıtladığını ifade etmektedir. Yerinde doğrulama soruşturması esnasında, kopyaları sunulan ihracat dokümanlarının asıllarının alıcı firmalara ve bankalara iletildiği ifade edilmiş olup söz konusu dokümanlar asılları üzerinden doğrulanamamıştır. Diğer taraftan, soruşturma döneminde üretim tesislerinin var olduğunun doğrulanamadığı göz önüne alındığında, ihracat dokümanlarından soruşturma döneminde üretimin firma tesislerinde yapıldığına dair bir tespitin yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 14  – (1) 7 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, Noida şehrinde mukim D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasının soruşturma konusu ürünlerden kapı menteşesi üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

3D Manufacturing LLP firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 15 – (1) 8 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, Gurugram şehrinde mukim 3D Manufacturing LLP firmasının soruşturma konusu ürünlerden mobilya menteşesi üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Suraj Hinges Pvt Ltd firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 16 – (1) 9 Ocak 2019 tarihinde Hindistan’da yapılan yerinde doğrulama soruşturması sonucunda, Ipsa Business India Pvt Ltd firması ile ortaklık yapısı aynı olan Suraj Hinges Pvt Ltd firmasının Rajpura şehrinde 8302.42 GTP’sinde yer alan bilyalı çekmece rayı üretimine ilişkin kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüştür. Çelik rulo hammaddesinin ve bitmiş ürünlerin depolarda mevcudiyeti; elektrik tüketiminin, makine parkurunun ve çalışan işçi sayısının fiili üretim ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Hafele grubu firmalarına ilişkin belirlemeler

MADDE 17 – (1) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Almanya’da mukim Hafele grubu firmalarından Hafele Berlin Gmbh & Co KG firmasının Berlin’de mukim tesislerinde çeşitli mobilya bağlantı elemanları üretimi yaptığı; Anton Schneider Gmbh & Co KG firmasının Kenzingen ve Jettingenşehirlerinde mukim tesislerinde tekerlekli ray, çeşitli çekmece sistemleri, kapak sistemleri, kaldırma sistemleri, mutfak donanımları vb. ürünlerin üretimini yaptığı, Hafele Gmbh & Co KG firmasının ise tacir firma olduğu anlaşılmıştır. Sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş ve yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Hettich grubu firmalarına ilişkin belirlemeler

MADDE 18 – (1) Soruşturma kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Almanya’da mukim Hettich grubu firmalarından Paul Hettich Gmbh & Co KG firmasının Kirchlengern’de mukim tesislerinde çekmece ve ray sistemleri üretimi yaptığı; Hettich ONI Gmbh & Co KG firmasının Exter şehrinde mukim tesislerinde menteşe üretimi yaptığı; Hettich Heinze Gmbh & Co KG firmasının Spenge şehrinde mukim tesislerinde kapak sistemleri ve dolap askı elemanları vb. ürünlerin üretimini yaptığı, Hettich Furntech Gmbh & Co KG ve HettichMarketing und Vertriebs Gmbh & Co KG firmalarının ise tacir firmalar oldukları anlaşılmıştır. Sunulan bilgi ve belgeler değerlendirilmiş ve yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Değerlendirme

MADDE 19 – (1) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama soruşturmaları neticesinde Hindistan’da yerleşik D.P. Garg & Co Pvt Ltd firmasının kapı menteşesi üretimini, 3DManufacturing LLP firmasının mobilya menteşesi üretimini, Suraj Hinges Pvt Ltd firmasının bilyalı çekmece rayı üretimini Hindistan’daki tesislerinde gerçekleştirdiği ve bu ürünlere ilişkin olarak önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Ipsa Business India Pvt Ltd firması tarafından, soru formu kapsamında üretim tesislerinin kapatıldığına/kapatılacağına veya yeni tesis kurulumuna başlandığına veya kurulumunun planlandığına ilişkin herhangi bir bilgi sunulmamış olmasına rağmen yerinde doğrulama soruşturması esnasında soruşturma döneminde üretim yapıldığı iddia edilen tesisin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Böylece, soruşturma döneminde soruşturma konusu ürünlerin anılan firma tesislerinde üretildiği doğrulanmamış ve firmanın üretim tesislerine ilişkin yanıltıcı beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Ipsa Business India Pvt Ltd firmasının önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Hindistan’da mukim soruşturma kapsamı diğer firmalar işbirliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma döneminde Hindistan’dan yapılan ithalatın önemli bir artış göstermesi, ithalat birim fiyatlarının dampinge karşı önlem uygulanan ÇHC ithal birim fiyatları seviyelerinde ve daha düşük olması, Hindistan’ın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden soruşturma kapsamı dönemde önemli miktarda ithalatının bulunması hususları göz önüne alındığında, Hindistan’da mukim iş birliğinde bulunmayan firmaların önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(4) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Ülkemiz ile Hindistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik olduğu, Hindistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz kıldığı tespit edilen ithalat nedeniyle önlemin, miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici etkisinin azaldığı değerlendirilmektedir.

(5) Almanya’da yerleşik Hafele grubu firmalarının (Hafele Gmbh & Co KG, Hafele Berlin Gmbh & Co KG,  Anton Schneider Gmbh & Co KG) ve Hettich grubu firmalarının (Hettich Furntech Gmbh & Co KG, HettichMarketing und Vertriebs Gmbh & Co KG, Paul Hettich Gmbh & Co KG,  Hettich ONI Gmbh & Co KG, HettichHeinze Gmbh & Co KG) tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi neticesinde, önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

(6) Almanya’da mukim soruşturma kapsamı diğer firmalar işbirliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma döneminde Almanya’dan yapılan ithalatta ani ve belirgin bir artış olmaması, ithalat birim fiyatlarda bir azalma görülmemesi, ithalat birim fiyatlarının dampingekarşı önleme tabi olan ÇHC birim fiyatlarına göre yüksek olması, Almanya’nın dampinge karşı önleme tabi ülkelerden ithalatında soruşturma kapsamı dönemde ani ve belirgin bir artış bulunmaması ve Almanya’nın dünyaya yüksek miktarda soruşturma konusu ürün ihracatının bulunması hususları göz önüne alındığında, Almanya’da mukim iş birliğinde bulunmayan firmaların önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 20 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Almanya menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, soruşturma konusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli/çıkışlı eşyaya teşmil edilmemesine karar verilmiştir.

(2) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tablo-1’de gösterildiği üzere Hindistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli eşya için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına ve D.P. Garg & CoPvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen ve Tablo-2’de GTİP ve eşya tanımı belirtilen eşyaya ilişkin ithalatta üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

 

 

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/3) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 21 – (1) Gümrük idareleri, 20 nci maddede yer alan Tablo-1’de GTP/GTİP’i, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) 20 nci maddede yer alan Tablo-2’de belirtilen Hindistan’da mukim firmalardan yapılacak yalnızca anılan tabloda GTİP’i ve tanımı belirtilen eşya ithalatı 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
KULLANIM KOŞULLARI
 
 
 Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.ktgegitim.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. KTG Eğitim www.ktgegitim.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


MADDE 1 - HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, test, program ve eğitim materyalinin hakları KTG Eğitim ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

MADDE – 2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI

www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan içerik,test eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.


2.1 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.


2.2 WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.ktgegitim.com web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


2.3 Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.


2.4 Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.


2.5 KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.


2.6 Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


MADDE – 3 KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda KTG Eğitim 'e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. KTG Eğitim hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından KTG Eğitim veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.MADDE – 4 ÜRÜN İADESİ

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Katıldığı online test varsa + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Online test sisteminde testlerin çözülüp çözülmediği KTG Eğitim tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. Online testleri çözen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.
MADDE – 5 GARANTİ VE FERAGAT

KTG Eğitim ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. KTG Eğitim hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.
MADDE – 6 BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 
 BU SÖZLEŞME, KTG EĞİTİM ABONESİ OLARAK SİZ KTGEGITIM.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. KTGEGİTİM.COM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA KTGEGİTİM.COM’U KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZMADDE – 1 TARAFLAR VE KONU

İşbu KTGEĞİTİM.COM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Gümrük ve Dış Ticaret online eğitim içerikleri sunan KTGEGİTİM.COM Gümrük ve Dış Ticaret Online test Platformu (bundan böyle "KTG Eğitim" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden KTGEGİTİM.COM web sitesine (www.ktgegitim.com) erişimi ile KTGEGİTİM.COM 'a kayıt olması ve KTGEGİTİM.COM’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (KTG EĞİTİM tarafından, tamamen KTG EĞİTİM'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve ktgegitim.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de KTG EĞİTİM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan “SİPARİŞİ TAMAMLA” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya KTGEGİTİM.COM'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, KTGEGİTİM.COM'a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.MADDE – 2 - LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

KTGEGİTİM.COM’un ve bölümlerinin ve KTGEGİTİM.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece KTGEGİTİM.COM’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, KTGEGİTİM.COM’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KTGEGİTİM.COM’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. KTGEGİTİM.COM işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, KTGEGİTİM.COM ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. KTGEGİTİM.COM ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM kapsamındaki veya KTGEGİTİM.COM ile ilgili Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı sırasında KTGEGİTİM.COM’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ bilgileri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari markaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.MADDE – 3 - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 - Ticari Olmayan Kullanım


KTGEGİTİM.COM’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

KTGEGİTİM.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. KTGEGİTİM.COM'u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu KTGEGİTİM.COM paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.ktgegitim.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KTGEGİTİM.COM’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KTGEGİTİM.COM’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.3.2- Uygun Kullanım


KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

MADDE – 4 - Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KTG EĞİTİM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin KTGEGİTİM.COM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz KTGEGİTİM.COM 'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.MADDE – 5 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM'u tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 6 - GEREKLİ DONANIMLAR

KTGEGİTİM.COM'a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı KTGEGİTİM.COM'u, KTGEGİTİM.COM WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sorumlu olmayacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 7 - SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu KTGEGİTİM.COM kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri “olduğu gibi satış” esasları dahilinde KTGEGİTİM.COM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri aynı zamanda KTGEGİTİM.COM içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. KTGEGİTİM.COM’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, (a) KTGEGİTİM.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

KTGEGİTİM.COM 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından KTGEGİTİM.COM'un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. KTGEGİTİM.COM'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Her durumda, KTGEGİTİM.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KTGEGİTİM.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.MADDE – 8 - SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, KTGEGİTİM.COM web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.MADDE – 9 - MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.MADDE – 10 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.<
br> KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu KTGEGİTİM.COM’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz KTGEGİTİM.COM'u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın KTGEGİTİM.COM kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin talep etmesi halinde, KTGEGİTİM.COM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE – 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
MADDE – 12 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KTG EGİTİM.COM'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KTGEGİTİM.COM’a KULLANICI adına erişimden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. KULLANICI'ların, KTGEGİTİM.COM’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gizlilik Politikası http:// www.ktgegitim.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 13 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KTGEGİTİM.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Müşteri Hizmetleri'ne 0 212 909 39 65 numaralı telefona başvurabilirsiniz.
MADDE – 14 - DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.    TÜKETİCİ SATICI    
KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
 

7/24 İletişim Hattı