02.04.2019
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge (26.03.2019)
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge (26.03.2019)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı, denizyolu taşımacılığının daha emniyetli gerçekleştirilmesini teminen kıyı tesislerimizden gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge,

a) Denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerimizde gemilere yüklenecek dolu konteynerleri,

b) Yükletenleri, hat operatörlerini, taşıma işleri organizatörlerini, kıyı tesisi işleticilerini, taşıyanları ve tartı aleti operatörlerini,

c) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ve dolu konteynerlerin yükleneceği gemileri,

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan taşımacılığı ve bu taşımalara yönelik olarak kullanılan kıyı tesislerini,

kapsar.

(2) Bu Yönerge,

a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri sonucunda kıyı tesislerinin kullanılması durumunu,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait taşıtlar ile yapılan taşımacılığı ve bu taşımalara yönelik olarak kullanılan kıyı tesislerini,

c) SOLAS 74 Bölüm 3 Kural 2’de tanımlanan kısa mesafeli uluslararası sefer yapan ve SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ro-ro gemilerine bir araç ile çekilerek yüklenecek olan treyler veya şasi üzerindeki dolu konteynerleri,

ç) Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine tabi olmayan açık deniz konteynerlerini, kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği’ne dayanılarak ve Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) ile Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de yer alan;

a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı,

b) Boş konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunmayan konteyneri,

c) Brüt ağırlık: Konteynerin dara ağırlığı da dahil olmak üzere, içerisinde bulunan yükün, paketleme ve ambalajlama malzemelerinin ve yük emniyet malzemelerinin toplam ağırlığını,

ç) DBA Bilgi Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, DBA belgelerinin hazırlandığı ve konteyner brüt ağırlıklarının takip edildiği sistemi,

d) Doğrulanmış brüt ağırlık (DBA): Dolu konteynerin bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,

e) Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi (DBA belgesi): Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten veya temsilcisi tarafından hazırlanarak onaylanan ve taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilen yazılı veya elektronik formatta düzenlenen belgeyi,

f) Dolu konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunan konteyneri,

g) Gemi: SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan gemiyi,

ğ) Gemi acentesi: Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu tutulamayan, anlaşmadaki kişi veya kuruluşu,

h) Hat operatörü: Belirli bir program kapsamında ve önceden ilan edilen yükleme ve tahliye limanları arasında gemilerle konteynerlerde yük taşıma hizmetini düzenli bir şekilde ifa eden gerçek ve tüzel kişiyi veya temsilcisini,

ı) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

i) Kıyı tesisi: Dolu konteynerleri DBA belgesi talep ederek tesisinde elleçleyen, İdare’den Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alan terminal, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ve benzeri tesisleri,

j) Kıyı tesisi işleticisi: Bakanlık’tan izin almak suretiyle kıyı tesisini işleten tüzel kişileri veya temsilcilerini,

k) Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleşmesi) kapsamında tanımlanan standartlara uygun ve geçerli bir belgeye sahip yük taşıma birimini,

l) Konteyner dara ağırlığı: Boş konteynerin ağırlığını,

m) Onaylanmış kişi statüsü: 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği kapsamında “onaylanmış kişi statüsü”ne sahip olan gerçek veya tüzel kişileri,

n) Paketleme ve ambalajlama malzemesi: Oluşabilecek hasarları önlemek üzere, paketler veya yükler için kullanılan; sandık, fıçı, bidon, varil, kasa, palet, kutu vb. malzemeleri,

o) Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt ağırlığını veya yükün, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemelerinin ağırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve kapasitesine sahip olan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan tartı aletini,

ö) Tartı aleti operatörü: Yöntem-1 veya Yöntem-2 kullanarak dolu konteynerlerin DBA’sını belirleyen tüzel kişileri,

p) Taşıma işleri organizatörü: Yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, taşıma ile ilişkili depolama, paketleme, etiketleme, ambalajlama, sipariş yönetimi, gümrük, sigorta, dağıtım vb. lojistik işlemleri gerçekleştiren bir veya birden fazla taşıma türü kullanarak taşımacılık ve lojistik hizmetlerini sunmayı meslek edinen ve Bakanlık’ça yetki belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri,

r) Taşıma sözleşmesi: Bir deniz nakliyat şirketinin navlun ödenmesi karşılığında yükü bir yerden başka bir yere deniz yoluyla taşımayı taahhüt ettiği, konişmento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanı ile kanıtlanabilen sözleşmeyi,

s) Taşıyan: Gemi kaptanını veya temsilcisini,

ş) Taşıyan temsilcisi: Hat operatörü, taşıma işleri organizatörünü veya gemi acentesi,

t) Yetki Belgesi: Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere İdare tarafından yetkilendirilen tartı aleti operatörlerine düzenlenen “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi”ni,

u) Yetkilendirilmiş yükümlü: 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

ü) Yük: Taşıma sözleşmesi gereği konteynerin içinde taşınan her türlü mal, eşya, ürün, mamul ile katı, sıvı ve gaz haldeki maddeleri,

v) Yükleten: Konşimento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında “yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Yük emniyet malzemeleri: Konteyner içinde bulunan yükün gerek kendine gerek konteyner ve içerisinde bulunan diğer yüklere zarar vermeden emniyetli bir şekilde taşınabilmesini teminen, yükü emniyet altına almak üzere kullanılan daneç, takoz, payanda, bağlama malzemeleri ile benzeri diğer ekipmanları,

ifade eder.

(2) Bu Yönerge’de yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti, Doğrulanması ve Bildirimine İlişkin Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 - (1) Denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerimizden gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten veya temsilcisi tarafından bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanması zorunludur.

(2) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı DBA belgesinde açıkça belirtilir. Bu bilgi yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

(3) Yükleten veya temsilcisi DBA bilgisini DBA Bilgi Sistemi üzerinden kıyı tesisine bildirebilir.

(4) DBA belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Konteynerin numarası,

b) Konteynerin azami taşıma kapasitesi değeri (payload),

c) Doğrulanmış brüt ağırlık ve ağırlık ölçüm birimi,

ç) Tartım tarihi,

d) Tartı aletinin kimliği (tescil no/seri no/yetki no vb),

e) DBA tespit yöntemi (Yöntem-1 / Yöntem-2),

f) Konteynerin gemiye yükleneceği muhtemel kıyı tesisinin ticaret unvanı,

g) Tartı aleti operatörünün ticaret unvanı ve yetki belgesi numarası,

ğ) Yükleten veya temsilcisinin ticaret unvanı ve iletişim bilgileri,

h) DBA Belgesini yükleten adına onaylayanın adı, soyadı ve unvanı.

(5) DBA bilgisi, Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) veya Elektronik Veri İşlemi (Electronic Data Processing – EDP) gibi elektronik haberleşme sistemlerinin yanı sıra yazılı belge olarak veya elektronik posta yoluyla da gönderilebilir.

(6) Bu Yönerge kapsamında kullanılan tartı aletleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yayımlanan 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan tartı aleti olmak zorundadır.

(7) DBA bilgisi bulunmayan dolu bir konteynerin gemiye yüklenmesi ilgili taraflarca bu Yönerge kapsamında reddedildiğinde, bu işlemden dolayı ortaya çıkabilecek olan söz konusu konteynerin geçici depolanması, yükletene iadesi, demuraj vb. durumların maliyetine ilişkin hususlar ticari taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

(8) Yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyanın temsilcisine yapılan DBA’ya ilişkin bildirimler, taşıyana yapılmış sayılır. Taşıyanın temsilcisi tarafından DBA bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemez.

İntermodal konteyner hareketleri ve aktarmalar

MADDE 6 – (1) İntermodal taşımacılık söz konusu olduğunda DBA bilgisi, konteynerin modlar arasındaki tesliminde teslim eden tarafından teslim alana verilir.

(2) Dolu bir konteyner bu Yönerge kapsamındaki bir gemiye aktarılmak üzere yine Yönerge kapsamındaki bir gemiyle kıyı tesisine ulaştırılırsa söz konusu dolu konteyner aktaran gemiye yüklenmeden önce DBA bilgisine sahip olmak zorundadır.

(3) Başka bir gemiye aktarılmak üzere gemiden tahliye edilen konteynerlerden DBA bilgisine sahip olanların tekrar tartılması gerekmez.

(4) Dolu konteynerin DBA bilgisi, aktarmayı yapacak taşıyan tarafından aktarma yapılacak kıyı tesisi işleticisine bildirilir. Bu dolu konteynerin aktarılacağı geminin kaptanı ile aktarma yapılacak kıyı tesisi, aktarmayı yapan taşıyanın sağladığı DBA bilgisine itimat eder.

Brüt ağırlık bilgisinde tespit edilen tutarsızlık

MADDE 7 – (1) Dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması öncesinde beyan edilen brüt ağırlık ile DBA arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda DBA geçerlidir.

(2) Dolu konteynerin beyan edilen DBA’sı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark (hata payı) ±%5’ten fazla olamaz. Söz konusu ±%5 hata payı, idari yaptırım uygulama limiti olarak belirlenmiş olup, yükletenin dolu konteynerin DBA değerini bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerle en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(3) Dolu konteynerin kıyı tesisine ulaştırılmadan önce elde edilen DBA’sı ile kıyı tesisi operasyonlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı kıyı tesisince tartılması sonucu elde edilen brüt ağırlık arasında ±%5’den fazla bir farklılık söz konusu olduğunda nihai DBA belgesinin düzenlenmesi kıyı tesisi işleticisinin sorumluluğundadır. Kıyı tesisi işleticisi hazırladığı nihai DBA belgesini taşıyana veya temsilcisine bildirilmesi için yükletene veya temsilcisine iletir ve bu durumu ilgili liman başkanlığına bildirir.

Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan konteynerler

MADDE 8 – (1) SOLAS-74 Bölüm 6 Kural 5 uyarınca, CSC Sözleşmesi kapsamında bir konteyner, üzerinde bulunması zorunlu emniyet onay plakasında belirtilen azami taşıma kapasite değerini aşacak şekilde yüklenemez.

Boş konteynerler ve kirli haldeki tank konteynerler

MADDE 9 – (1) Boş konteynerler için DBA bilgisi aranmaz. Ancak boş konteynerleri deniz yolu taşımacılığına sunanlar (boş konteynerlerin sahipleri, operatörleri vb.) konteynerlerin boş olduğundan emin olmalıdır.

(2) Kirli halde bulunan tank konteyner dolu kabul edilir. Tank konteynerlerin DBA bilgisinin, bunları denizyolu taşımacılığına sunanlar tarafından taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilmesi zorunludur.

(3) Uluslararası Standardizasyon Örgütünün (ISO) Konteyner İşaretleme ve Tanıtma Standardı uyarınca, konteynerin dara ağırlığı konteyner üzerinde gözle görülür bir biçimde yer alır. Bu dara ağırlığı gerekli durumlarda dolu konteynerin brüt ağırlığını doğrulamak için kullanılır.

Ağır yükler, proje yükler ve benzeri diğer yükler

MADDE 10 – (1) Tipine bakılmaksızın dolu konteynerlerin DBA bilgisinin tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesi zorunludur. Ancak birden fazla katlanabilir (üstü, iki veya dört kenarı açık- flat rack) konteyner kullanılarak yapay platform/güverte oluşturulup üzerine ağır yük, proje yük veya benzeri diğer yüklerin konulacağı durumlarda konteynerlerde DBA bilgisi aranmaz. Gemi yükleme planı oluşturulurken bu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulan yükün ağırlığı dikkate alınarak stabilite hesapları yapılır.

Hatalı bildirim ve DBA belgesinin iptali

MADDE 11 – (1) DBA belgesini düzenleyen tarafından DBA belgesindeki bilgilerin hatalı girilmesi halinde düzeltme işlemi, DBA Bilgi Sistemi üzerinden dolu konteyner kıyı tesisine ulaşmadan önce yapılır ve bu süre 72 saati geçemez.

(2) Hatalı bildirimler ile bunlara yönelik yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur ve İdare tarafından istenildiğinde sunulur.

(3) DBA bilgisinin ilgili taraflara bildirilmemesinden veya hatalı bildiriminden doğacak ticari kayıplar taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

(4) DBA belgesi düzenlenmiş dolu konteynerin gemiye yüklenmeden taşımadan geri çekilerek yükletenine iade edilmesi durumunda, DBA belgesi idare’ye bildirilerek iptal edilebilir ancak bu durumda da kontrol ücreti tahsil edilir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyner

MADDE 12 – (1) DBA bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden kıyı tesisi işleticisi, konteynerin DBA’sını gemiye yüklemeden önce Yöntem-1 uyarınca tespit ederek yükletene veya temsilcisine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

(2) DBA bilgisi olmayan dolu konteyner gemiye yüklenemez. Kıyı tesisi işleticisi, tesisinde bulunan “paketli tehlikeli madde elleçleme prosedürü”ne, DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesini nasıl sağlayacağına yönelik bilgileri eklemelidir.

Tartım hizmeti verilen konteynerlerin İdare tarafından takibi

MADDE 13 – (1) Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında yetki almak isteyenler, DBA belgesi oluşturulan konteynerlere ait tartım kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını ve DBA Bilgi Sisteminde gerçek zamanlı olarak veya en geç 12 saat içinde DBA belgesinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla bir sistem oluşturur. Bahsi geçen sistemi kurmayan tartı aleti sahiplerine yetki belgesi düzenlenmez.

(2) Yetki almak isteyenlerin kuracağı sistem aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır:

a) Tartım yöntemi, yetki belgesi numarası, tartı aleti numarası (İdare tarafından tahsis edilen numara), tartı aleti operatörü yetkilisinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası, tartım tarihi, saati ve otomatik verilen DBA belge numarası (standardı: tartı aleti numarası, yıl, yıl içerisindeki tartım işlemi sıra numarası), ölçüm sonuçları ve tartımı yapılan konteynera ait kayıt bilgilerini (konteyner numarası, konteyner payload ve dara ağırlığı) içermesi,

b) DBA belge numarasının her bir tartım işlemi için benzersiz olmasının sağlanması,

c) Tartı aletinden alınan ölçüm bilgisinin DBA Bilgi Sistemine iletilmesinin sağlanması,

ç) Tartı aletinden alınan ölçüm değerlerinin değiştirilmeden DBA belgesine işlenmesinin ve İdare’ye iletilmesinin sağlanması,

d) Tartı aletinden alınan ölçüm bilgilerinin değiştirilmesini önleyici tedbir alınması,

e) Konteyner taşıyan araçların boş tartım değerini de içeren sabit veri kaydı tutulması,

f) Talep edilmesi halinde eski kayıtlara ulaşılması ve çıktı alınmasının sağlanması,

g) Talep edilmesi halinde belirli tarih ve saat aralığında DBA belgelerinin içerdiği tüm veri ve bilgilerden (ölçüm adedi/değeri, kıyı tesisi, taşıyan, yükleten vs.) raporlar oluşturulmasının sağlanması,

ğ) Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan şekilde doldurulmuş konteynere DBA belgesi düzenlenmesini önleyecek bir yapı oluşturulması,

h) İdare’ye yatırılması gereken DBA kontrol ücretinin doğru hesaplanması ve kaydedilebilir olması,

gerekmektedir.

(3) DBA belgesi yalnızca DBA Bilgi Sistemi üzerinden üretilir, taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine yazılı veya elektronik ortamda gönderilir. DBA belgesinin bu iki yoldan hangisiyle gönderileceği yükletenin tasarrufundadır.

(4) Kıyı tesisi işleticisi DBA belgelerini sorgulamak için DBA Bilgi Sistemini kullanır. İdare, taşıyan veya temsilcisine bu servisi kullanmaları için izin verebilir.

(5) DBA Bilgi Sistemi dışında başka bir sistemden DBA belgesi üretilemez ve kıyı tesisleri karekodlu olan bu DBA belgesi dışında başka bir belge kabul edemez.

(6) İdare, sistemin verimliliğini gözönünde bulundurarak gerek görmesi halinde bu maddenin ikinci fıkrasında özellikleri verilen sistemi hazırlar ve Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında yetki almak isteyenlerin ortak kullanımına sunabilir.

Tartım hizmet bedeli ve kontrol ücreti

Madde 14 – (1) İdare, DBA tespit hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılır.

(2) Tartı aleti operatörleri, DBA belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretin % 5’ini, “DBA Kontrol Ücreti” olarak İdare’ye öder.

(3) DBA Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulan DBA belge sayısının hesaplanmasıyla bulunan DBA kontrol ücreti toplamı, ödeme numarası ve son ödeme tarihi; takip eden ayın ilk haftası içinde, başvuru formunda İdare’ye bildirilen tartı aleti operatörü yetkilisinin cep telefonuna kısa mesaj ve e-posta yoluyla bildirilir. Bunun dışında İdare tarafından tartı aleti operatörlerine kontrol ücreti ödemeleriyle ilgili herhangi bir bildirim yapılmaz.

(4) Tartı aleti operatörü, bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendisine bildirilen kontrol ücretini, İdare tarafından bildirilen bankalara ödeme numarası ile son ödeme tarihine kadar öder.

(5) DBA kontrol ücreti ödemeleri, ödeme numarası ile ilgili banka şubelerine gidilerek veya ilgili bankaların internet bankacılığı kullanılarak yapılır.

(6) DBA kontrol ücreti ödemelerinin İdare tarafından bildirilen ödeme numarası ile yapılmaması halinde tartı aleti operatörlerinin karşılacağı zararlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

Genel sorumluluklar

MADDE 15 - (1) Dolu konteynerin taşınması faaliyetinde bulunan tüm taraflar taşımacılığı emniyetli ve çevreye zararsız şekilde yapmak ve olası kazaları engelleyebilmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadır.

(2) Tedarik zinciri kapsamında dolu konteyner hareketlerinin emniyetli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere DBA bilgisinin ilgili taraflar arasında mümkün olduğunca hızlı iletilmesi sağlanır.

(3) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli şekilde yapılabilmesini, yükletenlerce DBA bilgilerinin elde edilerek kıyı tesisine belirlenen zaman diliminde ulaştırılmasını ve bu süreçte meydana gelebilecek istenmeyen durumların önlenmesini temin etmek üzere taşıyan veya temsilcileri tarafından bir gemiye ait konteyner işlemlerinin kapanış zamanları (cut off times) önceden ilgili taraflara bildirilir. Bu bildirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili taraflarca belirlenir.

(4) Yükleten, dolu konteynerin DBA’sının belirlenmesi, onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri, yapacakları yazılı sözleşme ile kıyı tesisi işleticisi, tartı aleti operatörü veya benzer nitelikteki üçüncü şahıslara yaptırtabilir. Bu durum yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) DBA belgesi sadece yetki belgesi alan tartı aleti operatörleri tarafından DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenir. Yükleten, İdare’den yetki belgesi alması halinde tartı aleti operatörlüğü de yapabilir.

(6) Yöntem-1 yetki belgesi bulunmayan kıyı tesisinde konteyner dolumu ve DBA tespitine yönelik tartım yapılamaz.

Yükletenin sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Yükleten;

a) Dolu konteynerin DBA’sını Yöntem-1 veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrulanmasından,

b) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla DBA bilgisini, taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilmesinden,

c) DBA bilgilerinin kayıt altına alınarak en az üç yıl süreyle fiziki veya elektronik ortamda saklanmasından ve İdare tarafından talep edildiğinde sunulmasından

sorumludur.

Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Kıyı tesisi işleticisi;

a) Tesisinde dolumu yapılan konteynerin DBA’sını Yöntem-1 uyarınca tespit etmek ve yükletene veya temsilcisine bildirmekle,

b) DBA bilgisi bulunmayan konteyneri gemiye yüklememekle,

c) İdare tarafından talep edilmesi halinde, tesislerinden gemilere yüklenen dolu konteynerlere ait bilgileri ibraz etmekle,

ç) DBA tespit hizmeti karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya temsilcisine yapmakla,

d) Azami taşıma kapasitesi değerini aşmış şekilde yüklenen dolu konteyneri gemiye yüklememekle,

e) Tesisinde bulunan “paketli tehlikeli madde elleçleme prosedürü”ne, DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesinin nasıl sağlayacağına yönelik bilgiler eklemekle,

f) DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenmeyen DBA belgesini kabul etmemekle yükümlüdür.

Taşıyanın sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Taşıyan;

a) Azami taşıma kapasitesini aşmış veya DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerleri gemisine kabul etmemekle,

b) Geminin seyir emniyeti bakımından yapacağı yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında DBA bilgisini esas almakla

yükümlüdür.

Hat operatörünün sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Hat operatörü;

a) Taşıyanın temsilcisi sıfatıyla almış olduğu DBA bilgisini taşıyana bildirmekle ve bu bildirim için yükletenden veya temsilcisinden herhangi bir bedel talep etmemekle,

b) Geminin yükleme planlamasını yapıyorsa seyir emniyeti bakımından yapacağı yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında DBA bilgisini esas almakla,

yükümlüdür.

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Tartı aleti operatörü;

a) Kullandığı tartı aletlerinin muayenesini yaptırarak kayıtlarını saklamakla,

b) Bu Yönerge’de belirtilen kriterlere uygun olmayan ve yetki belgesi süresinde yeterliliğini kaybeden tartı aletlerini DBA tespit etmek üzere kullanmamakla,

c) DBA tespit hizmeti karşılığı faturalandırmayı, hizmet talebinde bulunan yükletene veya temsilcisine yapmakla,

ç) Azami taşıma kapasitesini aşmış dolu bir konteynere DBA belgesi düzenlememekle,

d) Dolu konteynerlere düzenlediği her bir DBA belgesini sadece DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlemekle,

e) Tartı aleti operatörleri İdare tarafından yetkilendirme için aranan şartları yetki belgesi süresince sağlamakla

yükümlüdür..

Taşıma işleri organizatörünün sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Konteynerin içerisinde birden fazla tarafa ait yükün bulunduğu parsiyel yüklemelerin söz konusu olduğu durumlarda konteynerin DBA’sı, taşıma sözleşmesinde yükleten veya yükleten niteliğine haiz taşıma işleri organizatorü tarafından Yöntem-1 yoluyla tespit edilerek taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespit Yöntemleri

Yöntem-1

MADDE 22 – (1) Dolu konteynerin tamamen kapatılıp taşımaya hazır hale getirildikten sonra, tartılıp brüt ağırlığının doğrulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır.

(2) Dolu bir konteynerin brüt ağırlığı, konteyner şasi, treyler vb. bir kara taşıtının üstündeyken tartılarak elde edilmesi yoluna gidilebilir. Bu tartım usulünde konteynerin brüt ağırlığı:

a) Dolu konteynerin üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları dolu ve boş olarak tartılıp aradaki fark hesaplanarak belirlenebilir.

b) Dolu konteyner ile üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtının birlikte tartılması sonucu bulunan toplam ağırlıktan kara taşıtının tartı aleti marifetiyle önceden tartılarak belgeyle belirli olan dara ağırlığının çıkartılmasıyla belirlenebilir. Bu durumda, kara taşıtının yakıt tankında bulunan yakıt miktarı da dikkate alınır.

c) Bu fıkranın (b) bendinde bahsi geçen konteyner taşımacılığında kullanılan kara taşıtlarının üzerinde mevcut dara ağırlıklarını etkileyecek şekilde işlemler yapılması söz konusu olduğunda bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip kara taşıtının yeni boş dara ağırlığı bu Yönerge’de belirtilen tartı aletleri marifetiyle tespit edilerek belgelendirilir.

(3) Boş konteyner, üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları ile birlikte dolum yapılacağı tesise girerken tartılır, daha sonra dolum yapılan konteyner kara taşıtı üzerinde tartılarak konteynere yüklenen yükün ağırlığı tespit edilir, bu ağırlığa konteynerin dara ağırlığı eklenerek DBA belirlenebilir.

(4) Kara taşıtının üzerinde bulunan birden fazla dolu konteynerin brüt ağırlık bilgisi bu konteynerler birlikte kara taşıtı üstündeyken tartılarak tespit edilemez; her bir konteynerin ayrı ayrı tartılarak brüt ağırlıklarının belirlenmesi gerekir.

Yöntem-2

MADDE 23 – (1) Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve ambalajlama ile yük emniyet malzemesinin ağırlıkları konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması Yöntem-2 olarak adlandırılır.

(2) Yöntem-2 sadece yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olan ve İdare tarafından tartı aleti operatörü olarak yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır.

(3) Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler ile işlenmemiş mermer bloklar gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.

Yetki belgesi başvurusu ve yetkilendirme

MADDE 24 - (1) Yetki belgesi almak isteyenler İdare’ye aşağıdaki belgelerle birlikte elden ya da posta yoluyla başvurur:

a) Ek’te yer alan başvuru formu,

b) Başvuru formunu imzalayan kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren vekaletname veya imza sirküleri,

c) Kullanılacak tartı aletine ait Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’ kapsamında düzenlenen güncel muayene raporu veya ilk kurulumda uygunluk beyanı ile tartı aletinin maliki adına düzenlenmiş, tartı aletine ait fatura,

ç) Tartı aleti kiralık ise noter onaylı kira sözleşmesi veya İdare’nin yapacağı düzenleme ile e-devlet kapısı üzerinden hazırlanan örneği.

(2)Yöntem-2 için başvuranlardan bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler talep edilir

(a)Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin sureti,

(b) TS En ISO:9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasının sureti,

(c) En az aşağıdaki hususları içerecek şekilde hazırlanmış bir prosedür:

1) Tartımlarda oluşabilecek tutarsızlıklar,

2) Hatalı tartı aletlerinin raporlanması ve kullanımdan çekilmesi,

3) Tartım kayıtlarının muhafazası,

4) DBA tespitinde çalışan personelin eğitimleri.

(3) Yetki belgesini yenilemek isteyen tartı aleti operatörleri, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen ilgili dokümanlarla birlikte, yetki belgesi süresi dolmadan en az bir ay önce İdare’ye başvurur.

(4) ISO 27001'e göre bilgi güvenliği uygulamalarında yetkilendirilmiş üçüncü şahıslar yükleten tarafından tanımlanarak başvuruda İdare'ye bildirilir.

(5) İdare, başvuranlar tarafından sunulan belgeleri inceler ve gerekli görmesi halinde mahallinde inceleme yapar veya yaptırır.

(6) Tartı aleti operatörü, İdare tarafından talebinin uygun görülmesini müteakip, başvuru formunda bildirdiği yetkili kişinin cep telefonuna gönderilen kısa mesajda yer alan ödeme numarası ile yetki belgesi ücretini ilgili bankaya öder.

(7) Yetki belgesi, e-devlet üzerinden düzenlenir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsünü kaybeden tartı aleti operatörlerinin Yöntem-2’yi kullanmak üzere aldıkları yetki belgesi, bu statülerini kaybettikleri tarih itibariyle geçerliliğini kaybeder.

(9) Tartı aleti operatörü, tartı aletinin maliki olabileceği gibi kiracısı da olabilir. Malik ile tartı aleti operatörü arasında yapılan kira sözleşmesinin sona ermesi ve yenilenmemesi durumunda, tartı aleti operatörünün İdare’nin U-Net sistemine kayıtlı başka tartı aleti kalmamışsa yetki belgesi, geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır, bu sürenin sonunda geçersiz hale gelir.

(10) Yetki belgesi tartı aletiyle birlikte devredilemez. Satma, bağışlama, kiralama vb. sebeplerle tartı aleti devredilirse devralan, tartı aleti operatörü olmak için bu Yönerge kapsamında İdare’ye başvuru yapar.

(11) Satma, bağışlama, kiralama vb. sebeplerle tartı aleti devredilirse veya zayiolduğu için tartı aleti kullanılamaz hale gelirse, tartı aleti operatörü İdare’yi bu hususlara ilişkin bilgilendirir. Bu durumda, tartı aleti operatörünün başka tartı aleti kalmamışsa yetki belgesi, geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır, bu sürenin sonunda geçersiz hale gelir.

(12) Tartı aletinin miras yoluyla devredilmesi, adres değişikliği veya tartı aleti operatörünün, sahibi veya ortakları değişmeksizin yalnızca ticaret unvanının değişmesi halinde yetki belgesi, başvuruya binaen yenileme ücreti alınmaksızın tadil edilir.

(13) Tartı aleti operatörünün talebi doğrultusunda yetki belgesi iptal edilir.

(14) Yetki belgesi başvuru işlemlerinin doğrudan e-devlet kapısı üzerinden yapılması için İdare düzenleme yapabilir.

(15) Yetki belgesi alanlar, www.tmkt.gov.tr adresinde yayımlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge Ücreti ve Süresi, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Belge ücreti ve süresi

MADDE 25 – (1) Yetki belgesi ücreti 42.490 (kırkikibindörtyüzdoksan) TL’dir. Bu bedel, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

(2) Yöntem-1 ve Yöntem-2’yi kullanmak üzere İdare tarafından düzenlenecek olan yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

(3) Yetki belgesinin yenileme ücreti cari yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’i kadardır. Yetki belgesi süresi sona erdikten sonra yenileme başvurusu yapanlardan, yetki belgesi ücretinin tamamı tahsil edilir.

Denetimler

MADDE 26 – (1) Bakanlık, bu Yönerge hükümlerinin ilgili taraflarca yerine getirilip getirilmediğinin tespitine ilişkin olarak denetim yapar.

(2) Kıyı tesislerine yönelik denetim, DBA belgesi olmayan konteynerin kıyı tesisine kabulü veya gemilere yüklenmesi ile kıyı tesisine kabul edilen dolu konteynere ait DBA belgelerinin yetkilendirilmiş tartı aleti operatörü tarafından düzenlenmesine ve Yönerge’deki diğer hususlara yönelik olarak yapılır.

(3) Tartı aleti operatörlerine yönelik denetim, DBA belgesinin DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenmesine, belirlenen DBA belgesi tavan ücretinden daha fazla tartım hizmet bedeli alınmasına, tartı aletlerinin muayene raporlarının güncel olmasına ve İdare’ye bildirilen kontrol ücreti miktarı ile düzenlenen DBA belgesi sayısının doğruluğuna ve bu Yönerge’deki diğer hususlara yönelik olarak yapılır.

İdari yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Yetki belgesi verilmesi için gerekli başvuru kriterlerinin devamlılığının tartı aleti operatörü tarafından sağlanmadığının tespit edilmesi halinde başvuru kriterleri sağlanana kadar yetki belgesi askıya alınır.

(2) DBA kontrol ücretini, bu Yönerge’nin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde zamanında ödemeyen tartı aleti operatörlerinin yetki belgeleri, kontrol ücreti son ödeme tarihinden 15 gün sonra, ödeme yapılana kadar askıya alınır.

(3) Yetki belgesinin askıya alındığı, tartı aleti operatörünün İdare’ye gönderdiği başvuru formunda bidirdiği tartı aleti operatörü yetkilisinin cep telefonuna kısa mesaj ve eposta olarak Bakanlık U-Net sistemi üzerinden otomatik olarak iletilir. Bu uygulama için İdare tarafından herhangi bir yazışma yapılmaz.

(4) Kıyı tesisi tarafından, yetki belgesi olmayan tartı aleti operatöründen DBA belgesi kabulü veya DBA belgesi olmayan dolu konteynerin gemiye yüklenmesi planlamasının yapıldığının tespit edilmesi veya bu Yönerge’de belirtilen hususlar haricinde DBA belgesi bulunan dolu konteynere tartı aleti operatörü olarak tekrar DBA belgesi düzenlenmesi halinde, kıyı tesisine Limanlar Kanunu’nun 11 inci maddesi ile ile Limanlar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(5) Kıyı tesisinde yapılan tartımlarda, dolu konteynerin beyan edilen DBA’sı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla olduğu tespit edilen konteynerin DBA’sını düzenleyen tartı aleti operatörü, söz konusu hatayı bir takvim yılında 10 kez tekrar etmesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılır ve yetki belgesi 15 gün süreyle askıya alınır.

(6) Bu Yönerge’nin diğer hükümlerini ihlal edenlere Limanlar Kanunu’nun 11 nci maddesi ile Limanlar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

(7) Bu Yönerge kurallarının ihlali durumunda idari yaptırım uygulanması, diğer ilgili mevzuatta öngörülen ceza ve alıkoyma tedbirlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28- (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 29 – (1) 27.03.2017 tarihli “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönerge, 1 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.
 

EK

DOLU KONTEYNER BRÜT AĞIRLIK TESPİTİ YETKİ BELGESİ

BAŞVURU FORMU

 

1Tartı Aleti OperatörününTicaret Unvanı:
Vergi Numarası:
2Tartı Aleti Operatörünün
Adres ve İletişim Bilgileri:
Adres:

Tel:
Faks:
E-posta:

3DBA Tespiti İçin Kullanacak Yöntem

 

 

 Yöntem 1          Yöntem 2

 

4Tartı Aleti Operatörü Yetkilisinin (Yetki belgesi ve ödemelerle ilgili irtibat sağlanacak kişi) Adı Soyadı:
Unvanı:
T.C. Kimlik No:
Cep Tel:
E-posta:
5Tartı Aletinin
((*) 1’den fazla olması durumunda formun ekinde liste olarak verilmelidir)
Kullanılacağı Adres:
Seri no:
Türü:
Kapasitesi:
6Bilgisayar Statik IP Numarası
(İdare DBA Bilgi Sistemine DBA belgelerinin girişinin yapılacağı bilgisayarlara ait)
……………………. , ……………………. , ……………………. ,

……………………. , ……………………. , ……………………. ,

 Yukarıda ticaret unvanı ve adresi belirtilen Tartı Aleti Operatörü olarak, “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile bunların alt düzenlemelerinde belirtilen kriterlere, emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğimi, “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi”ne sahip olmam durumunda bu belgenin düzenlenmesi için aranan şartlarda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu değişiklik hakkında İdare’ye bildirim yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Bu itibarla, tarafıma “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi” verilmesini arz ederim.

Tartı Aleti Operatörünü Temsile Yetkili Kişi:
(bu kişi, şirketi temsile yetkili olmalı)

Adı Soyadı:                                                                                         İmza tarihi:
Unvanı:
TC Kimlik No:
Cep Tel:                                                                                             İmza ve Kaşe
 

 

KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
KULLANIM KOŞULLARI
 
 
 Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.ktgegitim.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. KTG Eğitim www.ktgegitim.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


MADDE 1 - HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, test, program ve eğitim materyalinin hakları KTG Eğitim ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

MADDE – 2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI

www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan içerik,test eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.


2.1 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.


2.2 WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.ktgegitim.com web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


2.3 Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.


2.4 Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.


2.5 KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.


2.6 Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


MADDE – 3 KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda KTG Eğitim 'e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. KTG Eğitim hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından KTG Eğitim veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.MADDE – 4 ÜRÜN İADESİ

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Katıldığı online test varsa + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Online test sisteminde testlerin çözülüp çözülmediği KTG Eğitim tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. Online testleri çözen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.
MADDE – 5 GARANTİ VE FERAGAT

KTG Eğitim ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. KTG Eğitim hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.
MADDE – 6 BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 
 BU SÖZLEŞME, KTG EĞİTİM ABONESİ OLARAK SİZ KTGEGITIM.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. KTGEGİTİM.COM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA KTGEGİTİM.COM’U KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZMADDE – 1 TARAFLAR VE KONU

İşbu KTGEĞİTİM.COM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Gümrük ve Dış Ticaret online eğitim içerikleri sunan KTGEGİTİM.COM Gümrük ve Dış Ticaret Online test Platformu (bundan böyle "KTG Eğitim" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden KTGEGİTİM.COM web sitesine (www.ktgegitim.com) erişimi ile KTGEGİTİM.COM 'a kayıt olması ve KTGEGİTİM.COM’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (KTG EĞİTİM tarafından, tamamen KTG EĞİTİM'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve ktgegitim.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de KTG EĞİTİM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan “SİPARİŞİ TAMAMLA” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya KTGEGİTİM.COM'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, KTGEGİTİM.COM'a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.MADDE – 2 - LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

KTGEGİTİM.COM’un ve bölümlerinin ve KTGEGİTİM.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece KTGEGİTİM.COM’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, KTGEGİTİM.COM’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KTGEGİTİM.COM’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. KTGEGİTİM.COM işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, KTGEGİTİM.COM ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. KTGEGİTİM.COM ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM kapsamındaki veya KTGEGİTİM.COM ile ilgili Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı sırasında KTGEGİTİM.COM’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ bilgileri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari markaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.MADDE – 3 - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 - Ticari Olmayan Kullanım


KTGEGİTİM.COM’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

KTGEGİTİM.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. KTGEGİTİM.COM'u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu KTGEGİTİM.COM paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.ktgegitim.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KTGEGİTİM.COM’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KTGEGİTİM.COM’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.3.2- Uygun Kullanım


KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

MADDE – 4 - Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KTG EĞİTİM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin KTGEGİTİM.COM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz KTGEGİTİM.COM 'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.MADDE – 5 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM'u tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 6 - GEREKLİ DONANIMLAR

KTGEGİTİM.COM'a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı KTGEGİTİM.COM'u, KTGEGİTİM.COM WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sorumlu olmayacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 7 - SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu KTGEGİTİM.COM kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri “olduğu gibi satış” esasları dahilinde KTGEGİTİM.COM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri aynı zamanda KTGEGİTİM.COM içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. KTGEGİTİM.COM’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, (a) KTGEGİTİM.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

KTGEGİTİM.COM 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından KTGEGİTİM.COM'un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. KTGEGİTİM.COM'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Her durumda, KTGEGİTİM.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KTGEGİTİM.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.MADDE – 8 - SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, KTGEGİTİM.COM web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.MADDE – 9 - MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.MADDE – 10 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.<
br> KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu KTGEGİTİM.COM’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz KTGEGİTİM.COM'u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın KTGEGİTİM.COM kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin talep etmesi halinde, KTGEGİTİM.COM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE – 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
MADDE – 12 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KTG EGİTİM.COM'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KTGEGİTİM.COM’a KULLANICI adına erişimden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. KULLANICI'ların, KTGEGİTİM.COM’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gizlilik Politikası http:// www.ktgegitim.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 13 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KTGEGİTİM.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Müşteri Hizmetleri'ne 0 212 909 39 65 numaralı telefona başvurabilirsiniz.
MADDE – 14 - DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.    TÜKETİCİ SATICI    
KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
 

7/24 İletişim Hattı