14.12.2018
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ

HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri hakkında usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ithalat izin işlemlerini,

b) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,

c) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin ithalat izin işlemlerini,

ç) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,

d) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas kontrollerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15, 18, 19, 34, 35, 39 ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif madde: Zararlı organizmalara karşı; bitkiler, bitki kısımları veya bitkisel ürünlerde genel veya spesifik etkiye sahip maddeleri, mikro-organizmaları,

b) Analiz sertifikası: Üretici firma tarafından düzenlenen, bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, miktarı, teknik madde olması durumunda safiyeti, imalat ve son kullanma tarihi ile şarj numarası bilgileri bulunan, spesifikasyonunda belirtilen fiziksel, kimyasal özelliklerinin uygun metotlarla analizinin yapılarak, sonuçlarının raporlandığı belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) Bitki koruma ürünü hammaddesi: Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan teknik ve yardımcı maddelerden her birini,

e) Bitki koruma ürünü teknik maddesi: Bitki koruma ürünü içerisinde belirli oranda aktif madde olarak bulunan safiyeti yüksek maddeyi,

f) Bitki koruma ürünü yardımcı maddesi: Bitki koruma ürünü içerisindeki aktif madde dışında kalan inaktif ve dolgu maddelerini,

g) E-başvuru: Bitki koruma ürününün ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalat iznine esas, Tek Pencere Sistemi veya Bakanlığın evrak yönetimi ile ilgili sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruyu,

ğ) E-belge: Tek Pencere Sistemi üzerinden oluşturulan uygunluk yazısı ile ilgili elektronik belgeyi,

h) EFTA ülkeleri: Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye olan ülkeleri,

ı) FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü,

i) Garanti sertifikası: Bitki koruma ürününün ruhsatında yer alan üretici firma tarafından düzenlenen, bitki koruma ürününün adı, ruhsat tarih ve numarası, aktif madde adı ve oranı, imalat ve son kullanma tarihi, şarj numarası ile üretim yeri bilgileri bulunan, bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna ve gizli reçetesine uygun olarak üretildiğinin garanti edildiği belgeyi,

j) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

l) İthalat iznine esas kontroller: Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat aşamasında yapılan belge kontrollerini, fiziksel kontrolleri ve analizleri,

m) Ön bildirim: Bitki koruma ürünleri veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatı öncesinde, ruhsat sahibi firma tarafından Genel Müdürlüğe yapılan ithalat ile ilgili bildirim başvurusunu,

n) Ruhsat: Bitki koruma ürününün imalat, ithalat ve kullanım izni ile ilgili Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,

o) Ruhsat sahibi firma: Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Safsızlık: Saf etken madde veya saf varyantı haricinde teknik materyalde bulunan, imalat prosesinde veya depolama esnasında ayrışma yoluyla oluşan bileşenler de dahil her türlü bileşeni,

p) Spesifikasyon: Bitki koruma ürünü hammaddesinin üretici firma tarafından, FAO ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenen, bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, depolama şartları, antidot, safsızlık gibi hammaddeyi tanımlayıcı bilgileri bulunan belgeyi,

r) Şarj: Bitki koruma ürünü üretim tesisinde, ekipmanların kapasitesine göre, bitki koruma ürününün, spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygun olarak bir defada hazırlanan miktarı,

s) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi: Bitki koruma ürününün ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına esas taşıma, yükleme bilgilerinin bulunduğu belgeleri veya gümrük işlemlerinde kullanılan Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan gibi belgeleri,

ş) Tek Pencere Sistemi: Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde, gümrük işlemlerinde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim tesis eden sistemi,

t) Türkiye gümrük bölgesi: Türkiye Cumhuriyetinin, karasularını, ülke içi deniz sularını ve hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarını,

u) Uygunluk yazısı: Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına izin verildiğini belirten yazıyı,

ü) Uygunsuzluk yazısı: Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına izin verilmediğini belirten yazıyı,

v) Üretici firma: Bitki koruma ürününün veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin üretimini yapan firmayı,

y) WHO: Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünü,

z) Yetki Belgesi: Bitki koruma ürününün ithalatında, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından faturalandırma işleminin yapılmaması durumunda, Türkiye’ye satışı ile ilgili yetkiye ilişkin belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bildirime İlişkin Hükümler

Ön bildirim

MADDE 5 – (1) Ruhsat sahibi firma tarafından, bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatı öncesinde Ek-1’de yer alan ön bildirim formu ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

(2) Ön bildirim başvurusu;

a) Ruhsat sahibi firma tarafından dörder aylık dönemlerde planlanan ithalatlara ilişkin, her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül ayları içerisinde olmak üzere yılda üç kez yapılır.

b) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere numune ithalatlarında, ihracat amaçlı ithalatlarda ve 8 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatlarda aranmaz.

c) Genel Müdürlük tarafından elektronik altyapının düzenlenmesi durumunda, elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen dönemlerden sonra ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ve bu bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan hammaddelerin ön bildirim başvurusu, ruhsat düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde yapılabilir.

(4) Ön bildirim; bitki koruma ürününün, ruhsatına ilişkin iptal veya askıya alma veya aktif maddesinin kullanımının sonlandırılması durumları hariç olmak üzere dört ay geçerlidir.

(5) Ön bildirim başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda, ithalatı uygun bulunmayan bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü hammaddeleri ruhsat sahibi firmasına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Gümrük Giriş Kapılarına İlişkin Hükümler

Başvuru

MADDE 6 – (1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu;

a) Bitki koruma ürünlerinin ithalatında ruhsat sahibi firma,

b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatında, ruhsat sahibi firma veya ruhsat sahibi firma tarafından verilen yetki doğrultusunda bitki koruma ürününün ruhsatında belirtilen üretici firma,

tarafından yapılır.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-başvuru olarak yapılır. E-başvuru tamamlandıktan sonra gerekli belgeler ile başvuru yapılır.

Gümrük giriş kapıları

MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalatının gerçekleşeceği gümrük giriş kapıları, Ticaret Bakanlığı ile birlikte Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat İznine İlişkin Hükümler

İthalat izni

MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak;

a) İthalat iznine esas uygunluk yazısı;

1) Bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,

2) İthalat iznine esas ön bildirimde bulunulması ve ön bildirim sonucunda ithalatın uygun bulunması,

3) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

4) Bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünlerinin, ağır metal içeriği yönünden yapılan analizleri sonucunda, ağır metal değerlerinin Ek-7'de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olması,

5) İthalat iznine esas kontroller kapsamında uygun bulunması,

durumunda düzenlenir.

b) Bitki koruma ürününün ambalaj büyüklüğü, ambalaj bilgilerinin yer aldığı ruhsata esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüğü ile aynı olmalıdır. Bitki koruma ürününün, ruhsata esas belgesinde belirtilen ambalaj büyüklüklerinden farklı bir ambalaj ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusunda;

1) Ruhsata esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüklerine göre yapılacak ambalajlama işleminin, ruhsat sahibi firma sorumluluğunda, Genel Müdürlük tarafından üretim izni verilmiş bitki koruma ürünü üretim tesislerinde yapılması,

2) Bitki koruma ürününün ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ambalajlama işleminin tamamlanması,

3) Ambalajlama işlemi yapılan bitki koruma ürününün imal tarihi ve şarj numarası bilgilerinin, ithalat iznine esas uygunluk yazısında belirtilen imal tarihi ve şarj numarası bilgileri ile aynı olması,

4) Ambalajlama işlemi tamamlandıktan sonra ambalajlanan bitki koruma ürününün, karekod kayıtlarının yapılması ve ambalaj ağırlığı hariç olmak üzere ithal edilen miktar ile ambalajlanan miktarın aynı olması,

5) Karekod kayıtlarının yapıldığına dair bilgilerin en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi,

6) Gerekli görülmesi durumunda, ambalajlama işlemi tamamlanmış olan bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak analiz için numune alınması,

şartı ile düzenlenir.

c) (b) bendi kapsamında belirtilen şartların ruhsat sahibi firma tarafından yerine getirilmemesi veya analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda, bitki koruma ürününün piyasaya arz edilmesine izin verilmez.

ç) Piyasaya arz edilmesine izin verilmeyen bitki koruma ürünü ile ilgili olarak sorumluluğu ruhsat sahibi firmasına ait olmak üzere imha işlemi gerçekleştirilir ve 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

d) Ambalajlama işleminin tamamlanmasından sonra piyasaya arz edilen bitki koruma ürünü ile ilgili olarak bu fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda;

1) Ambalajlama işleminin yapıldığı bitki koruma ürünü üretim tesisine 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yaptırım ve ruhsat sahibi firmasına ise 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

2) Aynı bitki koruma ürünü için daha sonra yapılacak ruhsatına esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüğünden farklı ambalaj ile yapılan ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları reddedilir.

(2) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler ile ilgili olarak ithalat iznine esas uygunluk yazısı;

a) İmal edilecek bitki koruma ürününün ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,

b) İmal edilecek bitki koruma ürününün ruhsatına esas gizli reçetesinde yer alması,

c) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

ç) Bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünü hammaddelerinin, ağır metal içeriği yönünden yapılan analizleri sonucunda, ağır metal değerlerinin Ek-7'de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olması,

d) İthalat iznine esas kontroller kapsamında uygun bulunması,

durumunda düzenlenir.

(3) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri için ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere araştırma ve denemelerde kullanılmak şartı ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(4) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ithalatı yasak olan bitki koruma ürünü hammaddeleri hariç olmak üzere, ihraç edilmek şartı ile imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler için Genel Müdürlük tarafından ihraç amaçlı imal izni verilmesi veya uygun görülmesi şartı ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(5) 2/2/1993 tarihli ve 93/4005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraî Mücadele İlaç ve Teknik Maddeleri, Teknik Madde İmalinde Kullanılan Hammaddelerin, Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbedicilerin Gümrük Vergisi ile Toplu Konut Fonu’ndan Muaf Olarak İthal Edilmesi Hakkında Karar gereğince, üretimi yapılarak ülke ihtiyacının karşılanacağı taahhüt edilen bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammaddeler, bu hammaddeleri içeren bitki koruma ürünleri ile bitki gelişim düzenleyici olarak ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ve bu ürünlerin imalatında kullanılan hammaddeler için;

a) Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri dışında başka bir ülkeden ithalatın gerçekleşmesi durumunda, “Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu Ödenmek Kaydıyla”,

b) Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden ithalatın gerçekleşmesi durumunda “Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan muaf” olarak,

ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(6) Bakanlık tarafından;

a) Kullanımına geçici olarak izin verilen,

b) Yürütülen veya paydaşı olunan projeler veya herhangi bir zararlı organizmadan dolayı salgın meydana gelmesi durumunda yürütülecek zirai mücadele uygulamalarında kullanımı uygun görülen,

c) Taşıma öncesi ve zirai karantina uygulamalarında kullanımı uygun görülen,

ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerine gerekli görülmesi durumunda, ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenebilir.

(7) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurularında;

a) Belgelerde, herhangi bir tereddüt oluşması veya gerekli görülmesi durumunda, bitki koruma ürününün ruhsatına esas bilgi ve belgeleri kapsayan ek bilgi ve belgeler istenebilir.

b) Belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğundan ve belgelerin gerçekliğinden ruhsat sahibi firma sorumludur.

c) Belgelerin Türkçe tercümeleri, yeminli tercüman tarafından usulüne uygun olarak yapılır.

(8) İthalat iznine esas uygunluk yazısı veya uygunsuzluk yazısı, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

(9) Bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesinde, Genel Müdürlük yetkilidir. Genel Müdürlük gerekli görülmesi durumunda yetkisini 7 nci madde kapsamında belirlenen gümrük giriş kapılarının bulunduğu il müdürlüklerine devredebilir.

(10) Bitki koruma ürünü olarak Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan biyolojik mücadele etmenlerinin ithalat izin işlemleri ve ithalat iznine esas kontrolleri, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İthalat İznine Esas Kontrollere İlişkin Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-2’de yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Garanti sertifikası ve tercümesi.

ç) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-2’de yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda ruhsat sahibi firmanın kaşesi, yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürününün;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürününün adı, miktarı, şarj numarası, ambalaj büyüklüğü, birim fiyatı, toplam tutarı ve menşei ülkesi bilgileri bulunmalıdır.

2) Fatura veya proforma faturasının, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından düzenlenmemesi durumunda, üretici firma, faturalandırma işlemini yapan firmayı yetkilendirmelidir. Yetki belgesinde, bitki koruma ürününün adı, imalat ve son kullanma tarihi ile şarj numarası bilgileri bulunmalıdır.

3) Garanti sertifikası, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Garanti sertifikasında bitki koruma ürününün adı, ruhsat tarih ve numarası, aktif madde adı ve oranı, miktarı, imalat ve son kullanma tarihi, şarj numarası, üretim yeri ve adresi belirtilerek, ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygun olarak üretildiği garanti edilmelidir.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde bitki koruma ürününün adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Bakır, kükürt ve ziram içermesi durumunda, ağır metal içeriği yönünden yapılan analiz sonucunda bulunan değerler, FAO ve WHO değerleri dikkate alınarak belirlenen ve Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-3’te yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Analiz sertifikası ve tercümesi.

ç) Spesifikasyon ve tercümesi.

d) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

(2) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-3’te yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda ruhsat sahibi veya ruhsatta belirtilen üretici firmanın; kaşesi, yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı, toplam tutar ve menşei ülke bilgileri bulunmalıdır.

2) Analiz sertifikası, üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Analiz sertifikasında bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve şarj numarası bulunmalıdır. Analiz sertifikasında bulunan değerler, spesifikasyonda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

3) Spesifikasyonu, üretici firma tarafından FAO ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Spesifikasyonda bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, analiz metotları, depolama şartları, antidotları, safsızlıkları bulunmalıdır. Ruhsata esas spesifikasyona uygun olmalıdır.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde hammaddenin adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Yardımcı madde olması durumunda, imal edilecek bitki koruma ürününün gizli reçetesinde, ticari adı veya kimyasal adının bulunmaması halinde, ruhsat sahibi firma tarafından ticari adı ile kimyasal adının ilişkilendirildiği belgelenmelidir.

6) Teknik madde olması durumunda, safiyet değeri, imalatında kullanılan bitki koruma ürününün ruhsatına esas gizli reçetesinde belirtilen safiyet değerinin altında olmamalıdır.

7) Bakır, kükürt ve ziram içermesi durumunda, ağır metal içeriği yönünden yapılan analiz sonucunda bulunan değerler, FAO ve WHO değerleri dikkate alınarak belirlenen ve Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

8) Bitki koruma ürünü teknik maddesi üretiminde kullanılan bir hammadde olması durumunda, üretim sürecinin belirtildiği, ruhsat sahibi firma tarafından onaylı belge, gerekli belgeler arasında istenir.

Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-4 ve Ek-5’te yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Spesifikasyon ve tercümesi.

ç) Analiz sertifikası ve tercümesi.

d) Taahhütname.

e) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

f) Araştırma ve deneme hakkında teknik bilgi.

g) Ruhsatlandırma çalışmalarına esas denemeler için deneme bilgi formu.

(2) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünü ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-4 veya Ek-5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda firma kaşesi, firma yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunesinin;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü hammaddesinin ticari adı, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı ve toplam tutar bilgileri bulunmalıdır.

2) Spesifikasyonu, üretici firma tarafından FAO ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenir. Spesifikasyonda, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, analiz metotları, depolama şartları, antidotları ve safsızlıkları bulunmalıdır.

3) Analiz sertifikası, üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Analiz sertifikasında bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve şarj numarası bulunmalıdır. Analiz sertifikasında bulunan değerler, spesifikasyonda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde, hammaddenin adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Araştırma ve deneme çalışmaları ile ilgili teknik bilgide, numunenin adı, miktarı, araştırma ve denemelerin amacı, yeri, alan büyüklüğü, ürün, doz, uygulama zamanı ve uygulama sayısı ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.

6) Araştırma ve deneme çalışmalarına ilişkin firma yetkilisi tarafından onaylı taahhütnamede,  numunenin adı, miktarı, araştırma ve denemeler dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği ve bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiği belirtilmelidir.

7) Ticari adının, fatura veya proforma faturasında veya spesifikasyonunda kodlanarak belirtilmesi durumunda, aktif madde adı, oranı ve formülasyon bilgileri belirtilmelidir.

İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-6’da yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Spesifikasyon ve tercümesi.

ç) Taahhütname.

d) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

e) İhracatın gerçekleşeceği ülkeye girişte sakınca olmadığına ilişkin belge ve tercümesi.

(2) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-6’da yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda firma kaşesi, firma yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürününe Genel Müdürlük tarafından imal izni verilmiş ya da bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak hammaddenin ihracat amacıyla ithalatı, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmüş olmalıdır.

c) İhracat amacıyla ithal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin;

1) Fatura veya proforma faturasında, hammaddenin adı, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı ve toplam tutar bilgileri bulunmalıdır.

2) Spesifikasyonu, WHO ve FAO standartlarına uygun olmalıdır.

3) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde, hammaddenin adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

4) İhracat amacıyla imalata ilişkin firma yetkilisi tarafından onaylı taahhütnamede, hammaddenin adı, miktarı, imal edilecek bitki koruma ürünü miktarı belirtilmeli, ihraç amacıyla imalat dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği, bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiği belirtilmelidir.

5) İhracatının gerçekleşeceği ülkeye girişinde sakınca olmadığına ilişkin belge, yetkili kurumdan alınmalıdır.

(3) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ithalatı yasak olan bitki koruma ürünü hammaddelerine ihracat amaçlı ithalat izni düzenlenmez.

Geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine gelen bitki koruma ürünlerinin ülkeye girişi

MADDE 13 – (1) İhracatı tamamlandıktan sonra geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine geri gönderilen bitki koruma ürününün ülkeye girişine;

a) Ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması ayrıca kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması,

b) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

c) Piyasaya arzı ile ilgili yapılacak işlemlerde, ruhsat sahibi firmasının tüm sorumluluğu alması,

ç) Gerekli görülmesi durumunda ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak analiz veya fiziksel kontrollerinin uygun bulunması,

durumunda izin verilir.

(2) Geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine geri gelen ve birinci fıkra kapsamında uygun bulunmayan bitki koruma ürününe, ruhsat sahibi firma veya ihracatı yapan firma tarafından imha edilmesi koşulu ile izin verilir. İmha işlemi tamamlandıktan sonra imha işlemi ile ilgili belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

İthalat iznine esas numune alma, analiz, fiziksel kontroller ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas kontrolleri, belge kontrolü, fiziksel kontrol ve analiz şeklinde yapılır.

(2) İthalat iznine esas kontroller kapsamında analize alınacak bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) İthalat iznine esas kontrollere ilişkin numune alma ve fiziksel kontrol işlemleri, Genel Müdürlük veya 7 nci madde kapsamında belirlenen gümrük giriş kapılarının bulunduğu illerde, il müdürlüğünde görevli en az iki kontrol görevlisi tarafından yapılır.

(4) Kontrol görevlilerine, Genel Müdürlük tarafından yılda en az bir kez ve iki günden az olmamak üzere eğitim verilir.

(5) İthalat iznine esas kontroller kapsamında;

a) Alınacak numune miktarları, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

b) Kontrol görevlileri tarafından, ithalatın yapıldığı Türkiye gümrük bölgesinden veya bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin bulunduğu alandan, rastgele ve tüm ürünü temsil edecek şekilde numune alınır.

c) Kontrol görevlilerinin numune almasını kolaylaştırmak için gerekli koşullar ile ihtiyaç duyulması halinde numuneye uygun kaplar ve numune alma ile ilgili donanımlar, ruhsat sahibi firma tarafından sağlanır.

ç) Analizler, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuvarı veya Genel Müdürlüğün yetkilendireceği bu analizleri yapma kapasitesine sahip diğer resmi laboratuvarlar tarafından yapılır.

d) Bakır, kükürt ve ziram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ağır metal analizleri, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen resmi laboratuvarlar tarafından yapılır.

e) Analiz süresi, numunenin ilgili laboratuvara teslim tarihinden itibaren on beş gün olup, analizler sonuçlanmadan, ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmez.

f) Analizin, teknik nedenlerden dolayı (e) bendinde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda, ilgili laboratuvar tarafından analiz sürecindeki gecikme, gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu kapsamda;

1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir. Ancak analiz işlemi tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilmesine izin verilmez.

2) Analizin tamamlanıp, sonucunun uygun bulunması durumunda piyasaya arz edilmesine izin verilir.

(6) İthalat iznine esas kontroller veya ağır metal içeriği yönünden yapılan analizlerde kullanılan şahit ve analiz numunelerinin, ithalat iznine esas kontrollerin tamamlandığı tarih itibariyle bir ay içerisinde analizin yapıldığı laboratuvardan, ruhsat sahibi firma tarafından teslim alınması zorunludur.

(7) İthalat iznine esas kontroller kapsamında yapılan;

a) Fiziksel kontrollerde, Ek-8’de yer alan “Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünlerinin İmalatında Kullanılan Hammaddelere ait Fiziksel Kontrol Formu” doldurulur. Tespit edilen hususlar ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusunda bulunan belgelerdeki bilgilere uygun olmalıdır.

b) Beşinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen analizlerin sonuçları, bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine, (d) bendinde belirtilen analiz sonucunda ağır metal değerleri, Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

c) Beşinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen analiz sonuçlarına yapılacak itirazlar ve itirazların değerlendirilmesi 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

İthalat İznine Esas Uygunluk veya Uygunsuzluk Yazısına İlişkin Hükümler

Uygunluk veya uygunsuzluk yazısı

MADDE 15 – (1) Bitki koruma ürünlerine, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerine ve ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelere ilişkin ithalat iznine esas uygunluk veya uygunsuzluk yazısı düzenlenmesinde, 8 inci maddede belirtilen ithalat iznine ilişkin hükümler esas alınır.

(2) İthalat iznine esas uygunluk yazısının geçerlilik süresi altı aydır.

İthalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin;

a) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 9, 10 ve 14 üncü maddelere,

b) Ruhsatlandırma ve ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılacak numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 11 inci maddeye,

göre değerlendirilir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ihraç edilmesi amacıyla imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 12 nci maddeye göre değerlendirilir.

(3) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ithalat iznine esas kontroller sonucunda;

a) Uygun bulunanlara uygunluk yazısı,

b) Uygun bulunmayanlara gerekçe belirtilerek uygunsuzluk yazısı,

düzenlenir.

(4) İthalatı uygun görülmeyen bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere, 5996 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye ve Analiz Ücretleri ile Son Hükümler

İthalat izni döner sermaye ve analiz ücretleri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları ile bunlara ilişkin değişiklik talebi başvurularında, 5996 sayılı Kanun ve 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından o yıl için belirlenen döner sermaye ücreti alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentleri ve ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 14 üncü maddesi kapsamındaki analiz ücretleri, ruhsat sahibi firma tarafından karşılanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ön bildirimin ilk başvurusu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
KULLANIM KOŞULLARI
 
 
 



Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.ktgegitim.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. KTG Eğitim www.ktgegitim.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


MADDE 1 - HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, test, program ve eğitim materyalinin hakları KTG Eğitim ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

MADDE – 2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI

www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan içerik,test eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.


2.1 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.


2.2 WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.ktgegitim.com web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


2.3 Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.


2.4 Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.


2.5 KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.


2.6 Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


MADDE – 3 KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda KTG Eğitim 'e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. KTG Eğitim hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından KTG Eğitim veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.



MADDE – 4 ÜRÜN İADESİ

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Katıldığı online test varsa + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Online test sisteminde testlerin çözülüp çözülmediği KTG Eğitim tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. Online testleri çözen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.




MADDE – 5 GARANTİ VE FERAGAT

KTG Eğitim ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. KTG Eğitim hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.




MADDE – 6 BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.



SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 
 



BU SÖZLEŞME, KTG EĞİTİM ABONESİ OLARAK SİZ KTGEGITIM.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. KTGEGİTİM.COM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA KTGEGİTİM.COM’U KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ



MADDE – 1 TARAFLAR VE KONU

İşbu KTGEĞİTİM.COM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Gümrük ve Dış Ticaret online eğitim içerikleri sunan KTGEGİTİM.COM Gümrük ve Dış Ticaret Online test Platformu (bundan böyle "KTG Eğitim" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden KTGEGİTİM.COM web sitesine (www.ktgegitim.com) erişimi ile KTGEGİTİM.COM 'a kayıt olması ve KTGEGİTİM.COM’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (KTG EĞİTİM tarafından, tamamen KTG EĞİTİM'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve ktgegitim.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de KTG EĞİTİM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan “SİPARİŞİ TAMAMLA” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya KTGEGİTİM.COM'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, KTGEGİTİM.COM'a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.



MADDE – 2 - LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

KTGEGİTİM.COM’un ve bölümlerinin ve KTGEGİTİM.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece KTGEGİTİM.COM’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, KTGEGİTİM.COM’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KTGEGİTİM.COM’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. KTGEGİTİM.COM işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, KTGEGİTİM.COM ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. KTGEGİTİM.COM ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM kapsamındaki veya KTGEGİTİM.COM ile ilgili Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı sırasında KTGEGİTİM.COM’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ bilgileri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari markaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.



MADDE – 3 - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 - Ticari Olmayan Kullanım


KTGEGİTİM.COM’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

KTGEGİTİM.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. KTGEGİTİM.COM'u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu KTGEGİTİM.COM paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.ktgegitim.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KTGEGİTİM.COM’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KTGEGİTİM.COM’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.



3.2- Uygun Kullanım


KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.





MADDE – 4 - Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KTG EĞİTİM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin KTGEGİTİM.COM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz KTGEGİTİM.COM 'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.



MADDE – 5 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM'u tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.



MADDE – 6 - GEREKLİ DONANIMLAR

KTGEGİTİM.COM'a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı KTGEGİTİM.COM'u, KTGEGİTİM.COM WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sorumlu olmayacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.



MADDE – 7 - SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu KTGEGİTİM.COM kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri “olduğu gibi satış” esasları dahilinde KTGEGİTİM.COM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri aynı zamanda KTGEGİTİM.COM içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. KTGEGİTİM.COM’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, (a) KTGEGİTİM.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

KTGEGİTİM.COM 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından KTGEGİTİM.COM'un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. KTGEGİTİM.COM'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Her durumda, KTGEGİTİM.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KTGEGİTİM.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.



MADDE – 8 - SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, KTGEGİTİM.COM web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.



MADDE – 9 - MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.



MADDE – 10 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.<
br> KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu KTGEGİTİM.COM’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz KTGEGİTİM.COM'u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın KTGEGİTİM.COM kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin talep etmesi halinde, KTGEGİTİM.COM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.





MADDE – 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.




MADDE – 12 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KTG EGİTİM.COM'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KTGEGİTİM.COM’a KULLANICI adına erişimden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. KULLANICI'ların, KTGEGİTİM.COM’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gizlilik Politikası http:// www.ktgegitim.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.




MADDE – 13 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KTGEGİTİM.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Müşteri Hizmetleri'ne 0 212 909 39 65 numaralı telefona başvurabilirsiniz.




MADDE – 14 - DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.







    TÜKETİCİ SATICI    
KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
 

7/24 İletişim Hattı