Site içi Arama
Ara
18.01.2024

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

18 Ocak 2024 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32433

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN

AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN

MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan “defterdarlıklara” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına” şeklinde, “defterdarlıklar” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” şeklinde, “defterdarlığa” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, 6 ncı maddesinde yer alan “defterdarlıklar” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” şeklinde, 7 nci maddesinde yer alan “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, 9 uncu maddesinde yer alan “defterdarlık” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, 10 uncu maddesinde yer alan “defterdarlıkça” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, 12 nci maddesinde yer alan “defterdarlıkça” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca” şeklinde, 13 üncü maddesinin başlığında yer alan “defterdarlıklarca” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca” şeklinde, 16 ncı maddesinde yer alan “defterdarlıkça” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca” şeklinde, 17 nci maddesinde yer alan “defterdarlıkça” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca” şeklinde, “defterdarlık” ibaresi “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, 18 inci maddesinde yer alan “defterdarlık” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde, 20 nci maddesinde yer alan “defterdarlık” ibareleri “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı” şeklinde ve Ek-2’de yer alan “İL ÖZEL İDARESİNE/DEFTERDARLIĞA TESLİM BİLGİSİ” ibaresi, “İL ÖZEL İDARESİNE/YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” ibaresi “Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının” şeklinde, 21 inci maddesinde yer alan “Ticaret, İçişleri ve  Hazine ve Maliye Bakanlıkları” ibaresi “Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları” şeklinde, 22 nci maddesinde yer alan “Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı” şeklinde ve 23 üncü maddesinde yer alan “Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları” ibaresi “Ticaret ve İçişleri Bakanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci ve 18 inci maddelerinde yer alan “genel bütçeye” ibareleri “ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine” şeklinde ve 20 nci maddesinde yer alan “genel bütçeye” ibaresi “ilgili kurum bütçesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 9/11/2022 tarihine kadar satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, el koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık/çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü bütçesinden hak sahibine ödenir.

(2) 9/11/2022 tarihine kadar tahsis edilmiş akaryakıta ilişkin yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde, benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde altmışından az olmayan rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için kanuni faiz ilave edilerek ilgili il özel idaresi veya defterdarlık/çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü bütçesinden hak sahibine ödenir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.

 

7/24 İletişim Hattı