Site içi Arama
Ara
15.01.2024

2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Duyurusu

2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Duyurusu

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından 05/11/2023 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
 
Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda sözlü sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözlü sınav 16/02/2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

SINAVA KATILACAKLAR

05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği yazılı sınavını kazanan adaylar ile Mahkeme kararları doğrultusunda sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacaklardır.
Sözlü sınava adaylar, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebileceklerdir.
 
SINAV TARİHİ

Sınav 16/02/2024 tarihinde ekli listede gösterildiği şekilde adaylara ayrılan gün ve saatte yapılacaktır.

SINAV YERİ

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü
Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151/3 Çankaya-Ankara
 
SINAV KONULARI

 • Gümrük    Kanunu    ve    gümrük    mevzuatının     uygulanmasına    ilişkin     ikincil düzenlemeler,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,
 • Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,
 • Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,
 • Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi

 konularını kapsar. 15.01.2024 tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri sınava konu olmayacaktır.

SINAVA İLİŞKİN KURALLAR

Adayların delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth benzeri cihazlar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile sınavın yapılacağı salona girmesi yasaktır.
 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yapılacak sözlü sınavlar, adayın;
 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,
 4. Genel yetenek ve genel kültürünün,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için altmış puan, (b) bendi için yirmi puan, (c) ve (ç) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.  Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
 

 • Belirtilen tarih ve saatte sınava katılmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçları Bakanlık kurumsal internet sitesinden duyurulacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Gümrük müşavirliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar Gümrük Yönetmeliğinin 571 inci maddesi çerçevesinde yapılacaktır.
 
Yukarıda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru www.ticaret.gov.tr adresinden yapılacaktır.
 
Sınava katılacak adayların listesi için tıklayınız.

7/24 İletişim Hattı