28.07.2018
ABD Menşeli Kraftlayner Kağıtlar Damping Önlemi
ABD Menşeli Kraftlayner Kağıtlar Damping Önlemi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-114.01

Konu   :2015/28 Sayılı Tebliğ

 

 

25.07.2018 / 36122174

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin iptaline ilişkin 18.07.2018 tarihli ve 73504 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Ek: yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :83096972-220.99 - E.73504                                                                        18.07.2018

Konu   :ABD Menşeli Kraftlayner Kağıtlar

 Damping Önlemi

 

 

 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi      :09.07.2018 tarihli 71088 sayılı yazımız

Malumları olduğu üzere, 14/07/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/28 sayılı Tebliğ) vasıtasıyla halihazırda 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.10.12 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında kayıtlı “beyazlatılmamış kraftlayner kağıt” ürününün Amerika Birleşik Devletleri menşeli olanların dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda, 2015/28 sayılı Tebliğ’de yer alan önlem seviyeleri 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile değiştirilmiştir.

Danıştay 7’nci Dairesi nezdinde, 2015/28 sayılı Tebliğin iptali talebi ile açılan 2015/6922; 2015/6923 ve 2016/1 esas numaralı iptal davalarında, 2015/28 sayılı Tebliğin hukuka uyarlılığının bulunmadığına ilişkin mahkeme kararları Mülga Ekonomi Bakanlığına 5/7/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararlara karşı temyiz başvurusunda bulunulması düşünülmekte olup, anılan kararlar İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kayıtlı elektronik posta adresine iletilmiştir. Diğer taraftan kurumlar arası birleşmenin söz konusu olduğu bu dönemde iletişimde teknik aksaklıkların söz konusu olabileceği dikkate alınarak mezkur kararlar bu defa faks ve posta yoluyla Genel Müdürlüklerine iletilmektedir.

Bilgilerini ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde anılan mahkeme kararlarının icaplarına göre gerekli işlemlerin Genel Müdürlüklerince tesis edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EKLER:

1. ABD Kağıtlar E-2015-6692 Kararı

2. ABD Kağıtlar E-2015-6693 Kararı

3. ABD Kağıtlar E-2016-1 Kararı

 

 

T.C.

DANIŞTAY

YEDİNCİ DAİRE

Esas No: 2016/1

Karar No: 2017/6616

Davacı: Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi

Vekili: Av. Süleyman Recep SEVER

Davalı: Ekonomi Bakanlığı ANKARA

Vekili: Av. Sevtap ANGUN

İstemin Özeti: 14.7.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” cinsi eşyanın Amerika Birleşik Devletleri menşeli olanlarının ithalinde dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına dair 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin; dampinge karşı önlem getirilen ürünün hem ithalatçısı hem de endüstriyel son kullanıcısı olan davacının söz konusu malları ithal etmekte ve kendi fabrikalarında oluklu mukavva karton ve kutuların imalatında hammadde veya ara mal olarak kullanmakta olduğu, soruşturma konusu ürünün kalite ve dayanıklık bakımından aynı olmadığı, benzer ürün olarak nitelendirilemeyeceği, yerli üretim dalında bulunan atıl kapasitenin teorik olup, olumsuz ilerlediği iddia edilen göstergelerin soruşturma konusu ürüne değil, firmanın bütün faaliyetlerine ilişkin olduğu, yerli üretim tarafından üretilmeyen ürünlerin dampinge karşı önleme konu edildiği, bu ürünlere karşı dampinge karşı önlem alınmasının mümkün olmadığı, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun teşekkülü ve çalışma esaslarında sorunlar bulunduğu ve ilgili tarafların iddialarının dikkate alınmadığı, zarar ve illiyet bağının olmadığı, oluklu mukavva sanayisinin menfaatlerine karşılık tek bir kağıt üreticisinin menfaatinin gözetildiği, kamu yararının mevcut olmadığı ileri sürülerek iptali, Tebliğin dayanağı 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesindeki “İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında” ve “İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından” ibarelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edilmesi istenilerek, anılan Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 43’üncü maddesinde yer alan “İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında” ve “İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından” ibarelerinin ve 44’üncü maddesinde yer alan “Kurul, gerekli hallerde, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gündemde görüşülecek maddelere ilişkin bilgiler Kurul üyelerine önceden gönderilir” ibaresi ile “Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir” ve “Kurul Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet edebilir” ibarelerinin iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Usul yönünden yasal süresinde açılmayan davanın süre aşımı yönünden, reddi, esas yönünden; karar konusunda ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulun yetkili olduğu, ilgili daire başkanlığının görevinin teknik değerlendirme ile sınırlı olduğu, Kurulun soruşturmacı tayin etmediği, soruşturmayı yürüten meslek mensubunun oy kullanmadığı, tarafsızlık ilkesinin ihlalinin söz konusu olmadığı, soruşturmanın konusunun oluklu mukavva ya da başka ambalaj malzemesi olmadığı ileri sürülerek yasal dayanaktan yoksun olan davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Vedat GÜNDÜZ’ün Düşüncesi: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan soruşturma sonucunda, yerli üretimin soruşturma kapsamındaki ithalat nedeniyle zarara uğradığının tespiti üzerine, dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına ilişkin 2015/28 sayılı Tebliğde hukuka aykırılık bulunmadığından, İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin de üst hukuk normlarına uygun olarak hazırlandığı anlaşıldığından, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mukaddes ARAS’ın Düşüncesi: Dava; 14.7.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 30.10.1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Tebliğe ilişkin 43 üncü maddesinin” ...... ithalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; “ ........ İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından oluşur” tümcesi ile 44 üncü maddesinin ilk fıkrası ve üçüncü fıkrasının “Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.” ikinci tümcesi ve dördüncü fıkrasının “Kurul başkanı, görüşelecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, Kurul Toplantılarına üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet edebilir.” ilk tümcesinin iptali ile 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Kanunun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürülerek Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemine ilişkindir.

Davalı idarenin usule ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

Davacının Anayasaya aykırılık iddiası ciddi görülmemiştir.

3577 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde “Genel Müdürlüğün şikayet üzerine veya gerektiğinde re’sen damping veya sübvansiyon incelemesi yapabileceği, dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzelkişi veya kuruluşların Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunabileceği, şikayet ve incelemeye ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edileceği, 5 inci maddesinde, Genel Müdürlüğün; şikayet üzerine veya gerektiğinde re’sen, verilen bilgi ve belgeler veya mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön incelemeyi yapmak, soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda Kurula teklif sunmak, soruşturma açılması halinde, soruşturmayı yürütmek ve önlemlerle ilgili olarak Kurula teklif sunmak, kurulun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve Kurulca verilecek diğer görevleri yapmakla görevli olduğu, 6 ncı maddesinde ise, ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun, İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından teşekkül edeceği Kurulun gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alabileceği hükmü yer almıştır.

İthalatla Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun; İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer yetkili temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından oluştuğu, 44 üncü maddesinde ise, Kurulun, gerekli hallerde, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanacağı, toplantı gündeminin, Genel Müdürlük tarafından hazırlanacağı ve gündemde görüşülecek maddelere ilişkin bilgilerin Kurul üyelerine önceden gönderileceği, kurulun salt çoğunlukla toplanacağı, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, sonraki işgünü yapılacak toplantıda çoğunluk aranmayacağı, kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacağı, oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının oy vermiş olduğu tarafın çoğunluğu sağlamış kabul edileceği, Kurul Başkanının, görüşülecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet edebileceği düzenlemesi yer almıştır.

Anılan mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, İthalat Genel Müdürlüğünün damping ve/veya telafi edici önlem soruşturmalarına ilişkin olarak soruşturma açılışı veya önlem konusunda iç mevzuatın öngördüğü teknik incelemeleri yaparak ulaşılan tespitleri sadece bir teklif olarak ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kuruluna sunduğu ve Kurulun Sekreterya hizmetlerini yürüttüğü, teklifin değerlendirilmesi ise; İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun yetkisinde olup, Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Kurul başkanının daveti üzerine Kurulun üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi almasında, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması ve ikinci toplantıda da eşitlik halinde Kurul Başkanının oyunun üstün sayılmasının kurulun işlevini yerine getirebilmesinin gereği olması karşısında; Yönetmeliğin davaya konu edilen kısmında üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

Tebliğin iptali istemine gelince;

3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunun 1’ inci maddesinde; bu Kanunun ithalatta haksız rekabet hallerinde, dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsadığı belirtilmiş, “Tanımlar” başlıklı 2’ nci maddesinin (a) bendinde; “Damping: Bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını”, (c) bendinde “İhraç fiyatı: İhraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatı,”(d) bendinde, Benzer Malın:” Dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir malı, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir malı,” (e) bendinde, Normal Değer:” 1. İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırabilir fiyatı, 2- İhracatçı ülke veya menşe ülkenin, iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırabilir fiyatı veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyatı”, (g) bendinde, Damping marjı: “Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarı. “(i) bendinde, Zarar;” Bir üretim dalında maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesini, “ifade ettiği düzenlemesine yer verilmiş, aynı Kanunun 3’ üncü maddesinde; önlem alınmasını gerektiren hallerin; dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın Türkiye’de bir üretim dalında maddi zarara yol açması veya maddi zarar tehdidi oluşturması veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirmesi olduğuna değinilmiş, 4” üncü maddesinde ithalat Genel Müdürlüğünün şikayet üzerine veya gerektiğinde re’sen damping incelemesi yapabileceği, şikayet ve incelemeye ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle tespit edileceği, 5’ nci maddesinde, İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri belirlenmiş 13’üncü maddesinde ise; soruşturma sonucunda, dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, Kurulca belirlenen ve Bakanlıkça onaylanarak kesinleşen damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi alınacağı kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, 30.10.1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5’ inci maddesinde, normal değerin hesaplanmasına ilişkin esaslara, 9’ uncu maddesinde ihraç fiyatının belirlenmesine, 17’nci maddesinde zararın tespitine, 19 uncu maddesinde şikayet ve incelemeye, 20’nci maddesinde de soruşturma açılmasına ilişkin esaslara yer verilmiştir.

Yukarıda yazılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Kanun ile Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya ithal ülkesinin sanayisinin bozulmasının önlenmesi amacıyla getirilen dampinge karşı verginin, yerli üretim dalında somut ve tespit edilebilir zarara sebep olduğunun veya olacağının belirlenmesi halinde, dampinge konu ithalattan, normal değer ile ithale konu malın ihraç değeri arasındaki fark esas alınarak tahsil edileceği düzenlemesi yer almıştır.

Dava konusu olayda; OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuru ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli “metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, söz konusu ürünün ithalatına karşı önlem alınmasının istenilmesi üzerine 22.7.2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin 2014/26 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmış, anılan Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Ekonomi Bakanlığı ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmış ve davaya konu Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; soruşturma açılması üzerine sözkonusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ithalatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirimde bulunulduğu, soru formunu tam ve eksiksiz dolduran firmaların işbirliğinde bulunduğunun kabul edildiği, 1.7.2013 – 30.6.2014 tarihleri arasındaki dönemin soruşturma dönemi olarak kabul edildiği, 1.7.2011-30.6.20141 tarihleri arasındaki dönemin zarar inceleme dönemi olarak esas alındığı, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan kraftlayner kağıtların fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibariyle benzer özelliklere sahip oldukları, bu nedenle, söz konusu ürünlerin benzer ürün olarak kabul edildiği, adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesi sağlamak için normal değer ile ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırıldığı, damping marjlarının, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplandığı, buna göre, International Paper Company (İP) firması için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı %9.43 iken Rock-Tenn CP, LLP firması için aynı oranın %15,1 olarak belirlendiği, SD 1/7/2013-30/6/2014 dönemini kapsadığı, SD-1’ın aynı dönemin bir yıl öncesi, SD-2’nın ise aynı dönemin iki yıl öncesi anlamına geldiği, SD-2 de 210,970 ton olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatının SD-1 de 255,491 tona çıktığı ve SD’de 245.489 ton olarak gerçekleştiği, değer olarak ise SD-2 de 122,8 milyon ABD Doları olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı, SD-1 de 161,3 milyon ABD Dolarına ve SD de ise 163,8 milyon ABD Dolarına yükseldiği, ABD’den yapılan ithalatın SD-2 de 144.080 ton ile toplam ithalatın %68’ini, SD-1 de 183.628 ton ile toplam ithalatın %72 sini, SD’de ise 180.907 ton ile toplam ithalatın %74’ünü oluşturduğu ve değer olarak da önemli ölçüde artış gösterdiği, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın, SD-2’de 66.890 ton ile toplam ithalatın %32’sini, SD-1 de 71.863 ton ile toplam ithalatın %28’ini, SD de ise 64.582 ton ile toplam ithalatın %26’sını oluşturduğu, toplam yurtiçi tüketim endeksi SD-2’de 100 olarak alındığında, SD-1’de 125’e, SD’de ise 130 a yükseldiği, ABD menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı, SD-2’de 582 ABD Doları/Ton iken, SD-1 de 628 ABD Doları/Ton’a, SD’de ise 668 ABD Doları/Ton’a yükseldiği, üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ortalama birim fiyatları SD-2’de 583 ABD Doları/Ton iken, SD-1’de 640 ABD Doları/Ton’a, SD’de ise 667 ABD Doları/Ton’a yükseldiği, soruşturma döneminde İP firmasından gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının (YÜD) satış fiyatlarını %8,2 oranında Rock-Tenn CP, LLP firmasından yapılan ithalatın ise %15.9 oranında baskı altında tuttuğu, YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2 100 olarak esas alındığında; üretim miktar endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 365 ve 1.022, üretim kapasitesi SD-1’de 106, SD’de ise 125, kapasite kullanım oranı endeksi 343 ve 817, yurtiçi satış miktar endeksinin ise 351 ve 1.092 olarak gerçekleştiği, SD-2 de 100 olan ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksinin takip eden dönemlerde sırasıyla 122 ve 126 olarak.yurtiçi pazar payı endeksinin, 293 ve 789, stok miktar endeksinin 540 ve 260, ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksinin 102 ve 99, birim karlılık endeksinin -26 ve 3 olarak, SD-2’de 100 olan net karlılık (Net Kar/Net Satış) endeksinin takip eden dönemlerde sırasıyla 12 ve 23 olarak gerçekleştiği, soruşturma konusu ürün üretimini zarar inceleme dönemi boyunca artıran YÜD’ün kapasite kullanım oranı ve istihdamı olumlu bir seyir izlerken stoklarında artış görüldüğü, YÜD’ün SD-2 ve SD-1 de soruşturma konusu üründen kar elde edilmediği, SD’de cüz’i de olsa kar edildiği, zarar inceleme döneminde ABD menşeli ithalat miktarının mutlak olarak 140 bin ton seviyelerinden 180 bin ton seviyelerine yükseldiği, yapılan ithalat nispi olarak toplam ithalatın SD-2’de %68’ini temsil ederken, SD’de aynı oranın %74’e yükseldiği, ABD menşeli ithalat fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını belirli seviyelerde kırdığı ve baskı altında tuttuğu, tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağlamında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu, ABD menşeli ithalatın % 26 oranında artarak toplam ithalat içindeki payının 68’den % 74’e yükseldiği, YÜD, SD-2 döneminde çok cüz’i olan üretimini artırmak amacıyla kağıt üretim hattını kraftlayner kağıt üretimine yönlendirdiği, ancak ABD menşeli dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerinde oluşturmuş olduğu fiyat kırılması ve fiyat baskısı gibi unsurlar nedeniyle YÜD’ün üretimi ve satışları artmış olmasına rağmen üretim kapasitesinin önemli bir bölümünün atıl kaldığı, bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösteren dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki zarar durumunun eş zamanlı seyrettiği; bu nedenle, YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı, üçüncü ülke menşeli ithalatın Türkiye pazar payında %25 oranında düşmesi nedeniyle, YÜD’de tespit edilen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı, YÜD’ün soruşturma konusu ürün verimlilik endeksinin ise baz etkisi nedeniyle zarar, inceleme döneminde yaklaşık on katına çıktığı, dolayısıyla YÜD’de meydana gelen zararın ihracat performans düşüklüğü ya da verimlilik kaybından kaynaklanmadığı, gerek yerli üretici gerekse de ihracatçılar nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturmalarında yapılan gözlemler sonucu, soruşturmaya konu ülkede üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde talebi etkileyecek düzeyde çok önemli bir farklılık bulunmadığı, yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiş ve söz konusu soruşturma sonucunda, dampingin yerli üretim dalında zarar ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilerek, ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurul Kararı ve Ekonomi Bakanlığının onayı ile Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.00 gümrük tarife ve istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “metrakare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları” cinsi eşyaların International Paper Company firmasından ithalinde % 9.43, Rock-Tenn CP, LLP firmasından ithalinde % 15.06, diğer firmalardan ithalinde ise % 19.96 oranında, dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ilgili yerli üretici firma tarafından makul olarak elde edilebilecek ve soruşturma başlatılmasına yetebilecek asgari bilgileri içeren şikayet başvurusu üzerine açılan ve 3577 sayılı Kanuna ve ilgili Yönetmeliğe uygun olarak yürütüldüğü anlaşılan soruşturma sonucunda elde edilen veriler ışığında yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler uyarınca, yerli üretim dalında meydana gelen zararla arasında illiyet bağı bulunan dampinge konu ithalatın neden olduğu haksız rekabetin önlenmesi ve bu çerçevede yerli üretim dalının korunması amacıyla yürürlüğe konulan 2015/28 sayılı Tebliğde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 14.7.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ ile 30.10.1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Yönetmeliğin davaya konu edilen kısmının iptali istemiyle açılan davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Dava açma süresi” başlığını taşıyan 7’nci maddesinde; dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış, Vergi Mahkemelerinde otuz gün olduğu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde, bu sürenin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; ancak, bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilecekleri hükmü yer almıştır.

Dava konusu olayda, 14.7.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin Tebliğin iptali istemiyle 11.9.2015 tarihinde açılan davanın, 2577 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin yukarıda yer verilen hükmü uyarınca süresinde olduğu anlaşıldığından, davalı İdarenin süre defi yerinde görülmeyerek işin esası incelendi:

Dava; 14.7.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin ve Tebliğin dayanağı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 43’üncü maddesinde yer alan “İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında” ve “İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından” ibarelerinin ve 44’üncü maddesinde yer alan “Kurul, gerekli hallerde, Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gündemde görüşülecek maddelere ilişkin bilgiler Kurul üyelerine önceden gönderilir” ibaresi ile “Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir” ibaresinin ve “Kurul Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet edebilir” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

Davacının, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesindeki “İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında” ve “İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından” ibarelerinin, Anayasaya aykırı olduğu yolundaki iddiası ciddi görülmeyerek işin esasına geçildi:

Üst normlara uygun olarak çıkarılan Yönetmeliğin iptali istenilen 43 ve 44’üncü maddelerinde yer alan ibarelerinde de hukuka aykırılık görülmemiştir.

İptali istenilen ithalatta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin Tebliğ yönünden ise;

3577 sayılı ithalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunun, “amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde, bu Kanunun, ithalatta haksız rekabet hallerinde dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsayacağı hükme bağlanmış, “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde, damping, bir malın Türkiye’ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olması; ihraç fiyatı, ihraç amacıyla satılan mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyat; benzer mal, dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer öze1likleri taşıyan başka bir mal; normal değer, ihracatçı veya menşe ülkede tüketime konu benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyat yahut ihracatçı ülke veya menşe ülkenin iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde benzer malın satışlarının olmaması ya da bu satışların uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli bulunmaması durumunda, benzer malın üçüncü bir ülkeye ihracatında temsil niteliğini haiz karşılaştırabilir fiyat veya menşe ülkedeki maliyetine makul bir kar marjının, eklenmesiyle tespit edilen fiyat; damping marjı, normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktar; zarar, bir üretim dalında maddi zararı, maddi zarar tehdidini veya bir üretim dalının kurulmasının fiziki olarak gecikmesi şeklinde tanımlanmış; aynı Kanunun 3’üncü maddesinde, önlem alınmasını gerektiren haller, dampinge konu olan ithalatın Türkiye’de bir üretim dalında maddi zarar tehdidi oluşturması veya bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirmesi olarak belirlenmiş; 4’üncü maddesinde, İthalat Genel Müdürlüğünün şikayet üzerine veya gerektiğinde resen damping incelemesi yapabileceği, şikayet ve incelemeye ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelikle tespit edileceği, 5’inci maddesinde, İthalat Genel Müdürlüğünün şikayet üzerine veya gerektiğinde resen verilen bilgi ve belgeler veya mevcut diğer bilgilerin ışığı altında ön incelemeyi yapmak, soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda kurula teklif sunmak, soruşturma açılması halinde, soruşturmayı yürütmek ve önlemlerle ilgili kurula teklif sunmakla görevli olduğu, 6’ncı maddesinde, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun, soruşturma sonuçlarını değerlendirmek, bunun gerektireceği tedbirleri almak ve kesin önlem kararını Bakanlığın onayına sunmakla görevli olduğu belirtilmiş; 7’nci maddesinde yapılan soruşturma sonucunda Kurul tarafından belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan damping marjı kadar dampinge konu malın ithalatında dampinge karşı vergi alınacağı, 10’uncu maddesinde, re’sen veya şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda dampinge konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan “zararın varağı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılacağı, soruşturmanın usul ve esaslarının Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik ile tespit edileceği; 13’üncü maddesinde, soruşturma sonucunda dampingli ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, Kurulca belirlenen ve Bakanlıkça onaylanarak kesinleşen damping marjı kadar veya zararı ortadan kaldıracak daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.

3577 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde, aralarında bir ortaklık ilişkisi veya telafi edici düzenleme bulunan taraflar arasındaki satışlarda uygulanan fiyatların, fiyatların bu ilişkiden etkilenmediği kanıtlanmadıkça, normal ticari işlem kabul edilmeyebileceği ve normal değerin hesaplanmasında göz önüne alınmayabileceği, normal değerin belirlenmesi için benzer malın ihracatçı ülkenin iç piyasasında veya üçüncü bir ülkeye ihracatında birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderlerinin eklenmesinden oluşan tutardan daha düşük bir fiyatla satıldığı hallerde; bu satışların, fiyatları nedeniyle normal ticari işlemler içinde gerçekleşmiş olarak kabul edilmeyebileceği, 6’ncı maddesinde, maliyetlerin normal olarak soruşturmaya konu olan ihracatçı veya üretici tarafından tutulan kayıtlar esas alınarak hesaplanacağı, 7’nci maddesinde, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalatta normal değerin, Türkiye’de benzer mal için fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken fiyat veya Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir karın eklenmesiyle oluşturulan değer göz önüne alınarak hesaplanabileceği, 9’uncu maddesinde, ihracatçı ile ithalatçı ya da üçüncü bir taraf arasında ortaklık veya telafi edici bir düzenleme bulunması nedeniyle ihraç fiyatının güvenilir olmadığı durumlarda, ihraç fiyatının, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak oluşturulabileceği, bu durumda ithalat ile yeniden satış arasında gerçekleşen tüm gider ve karların hesaba katılacağı, 10’uncu maddesinde, ihraç fiyatı ile normal değer arasında adil bir karşılaştırma yapılmasını teminen bu karşılaştırmanın, aynı ticari aşamada, tercihen fabrika çıkış aşamasında yapılacağı, fiyat karşılaştırmasında; satış şartları, vergilendirme, ticari aşamalar, miktarlar ve fiziksel özelliklerdeki farklılıklar ile karşılaştırmayı etkileyen diğer farklılıkların göz önüne alınacağı; 11’inci maddesinde, damping marjının, normal değer ve ihraç fiyatının, ağırlıklı ortalama veya işlem bazında karşılaştırılması suretiyle hesaplanacağı; 17’nci maddesinde, maddi zarar tespitinin somut delillere dayanması ve dampingli ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkilerinin nesnel incelemesini içermesi gerektiği, bir ürünün birden fazla ülkeden ithalatının eş zamanlı olarak soruşturmaya konu olması halinde, bu ithalatın etkilerinin toplu olarak değerlendirilebileceği, böyle bir değerlendirmenin her bir ülkeden yapılan ithalat için damping marjı ve ithalat miktarının ihmal edilebilir oranlardan fazla olması ve ithal malların kendi aralarındaki ve ithal mallarla yerli benzer mal arasındaki rekabet şartları bakımından, ithalatın etkisinin toplu olarak değerlendirilmesinin uygun olduğunun belirlenmesi halinde yapılabileceği, dampingli ithalatın fiyatlarının Türkiye’deki benzer malın fiyatının önemli ölçüde altında kalıp kalmadığı veya bu ithalatın önemli ölçüde fiyatları düşürücü ya da fiyat artışlarını engelleyici etki yaratıp yaratmadığının inceleneceği, dampingli ithalatın üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesi sırasında satışlar, kârlar, üretim, piyasa payı, verimlilik, yatırım hasılatı ve kapasite kullanımındaki fiili ve potansiyel azalma, büyüme veya yatırımları artırma yeteneği üzerindeki olumsuz etkiler dahil olmak üzere, üretim dalının durumu ile ilgili tüm etkenleri ve göstergeleri kapsayacağı ve dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği hususunun bu faktörler çerçevesinde ortaya konması, dampingli ithalat ile yerli üretim dalının maruz kaldığı zarar arasındaki nedensellik bağının mevcut delillere dayandırılması ve dampinge konu olan ithalat dışındaki nedenlerden kaynaklanan zararın bu ithalata affedilmemesi gerektiği, dampingli ithalatın etkisinin en dar mal grubu ya da yelpazesinin incelenmesi suretiyle yapılacağı, 19’uncu maddesinde, dampinge konu ithalattan zarar gördüğünü iddia eden üreticilerin İthalat Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabileceği, şikayetin, damping, zarar ve dampinge konu ithalat ile iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermesi gerektiği, başvuruda, başvuru sahibinin makul olarak temin edebileceği, şikayette bulunanın kimliği ve ürettiği benzer ürün miktarı ve değeri ile ilgili açıklamaları, dampinge konu olduğu iddia edilen ürünün eksiksiz bir tanımını, menşe veya ihracatçı ülkenin veya ülkelerin adları, bilinen ihracatçı, üretici ve ithalatçılarının adları, menşe ülke iç piyasa fiyatları, ihraç fiyatlarının, iddia edilen zararın dampinge konu ithalattan kaynaklandığına ilişkin delillere ilişkin. bilgilerin yer alması gerektiği, 26’ncı maddesinde, ilgili taraflardan birinin işbirliğine gelmemesi halinde söz konusu taraf açısından soruşturmanın sonucunun işbirliğine gelinmesi haline nazaran daha az avantajlı olabileceği, 28’inci maddesinde, damping marjının %2 oranında düşük olduğu ve birden fazla ülkenin soruşturmaya konu olması halinde ithalat miktarının, tek tek %3’ün altında olan ülkelerin toplam paylarının %7’yi geçmediği hallerin ihmal edilebilir oranlar olduğu, 31’inci maddesinde, bir damping veya sübvansiyon soruşturması açılması kararı ile soruşturma sırasında alınan geçici önlem, kesin önlem, taahhüt durdurma ve kapatma kararlarının Resmi Gazetede yayımlanacak bir tebliğle ilan edileceği, ek madde 1’de ise piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki üreticilerin, soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında, maddede bentler halinde sayılan ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli deliller ile ibraz etmesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5’inci maddesinin uygulanacağı kuralı getirilmiştir.

3577 sayılı Kanun ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükümlerine göre, ithalatın dampingli olduğunun kabulü için, hesaplanan normal değerin ihraç fiyatından fazla olması gerektiği, normal değerin imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri eklenmesinden oluşan tutardan daha düşük olamayacağı, bu hesaplamaların esas itibarıyla üretici tarafından tutulan kayıtlar esas alınarak yapılacağı ancak ithalatın piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılması durumunda, üretici firmanın piyasa ekonomisi koşullarında üretim ve satış yaptığını ispatlayamaması durumunda normal değer hesaplamasında firma verileri yerine üçüncü ülkelerden elde edilen veriler yahut Türkiye’de benzer mal için fiilen ödenmiş veya ödenmesi gereken fiyat yahut birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kar eklenerek elde edilen verilerin kullanılabileceği, ihraç fiyatı belirlenirken, ihracatçı ile ithalatçı arasında ortaklık veya telafi edici bir düzenleme bulunması halinde, bağımsız ilk alıcıya yeniden satış fiyatı esas alınarak bellenebileceği, ihraç fiyatı ile normal değer arasındaki karşılaştırmanın aynı ticari aşamada tercihen fabrika çıkış aşamasında yapılacağı, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın Türkiye’deki benzer malın fiyatlarını düşürücü ya da fiyat artışlarını engelleyici etkisinin bulunup bulunmadığının maddi zarar tespiti sırasında incelenmesi gerektiği, bir ürünün aynı anda birden fazla ülkeden ithal edilmesi ve aynı soruşturma kapsamında incelenmesi durumunda, bu ithalatın iç piyasaya etkisinin, ülke bazında değerlendirilmesi yerine, soruşturmaya konu tüm ülkelerden yapılan ithalatların toplu olarak değerlendirilebileceği, zarar tespiti yapılırken, piyasa payı, yatırım hasılatı, kapasite kullanımındaki fiili veya potansiyel azalma ile büyüme veya yatırımları artırma yeteneği üzerindeki olumsuz etkiler de incelenerek ithalatın yerli üretim dalına zarar verip vermediğinin ortaya konmasının zorunlu olduğu, dampingli olduğu ileri sürülen ithalatın etkisinin en dar mal grubu ya da yelpazesinin incelenmesi suretiyle belirleneceği, soruşturmanın resen veya şikayet üzerine başlatılabileceği, şikayet üzerine soruşturma açılabilmesi için başvuru sahibinin makul olarak temin edebileceği bilgi ve belgelerin başvuruda yer alması gerektiği, yeterli delillerle desteklenmeyen iddiaların şikayet olarak değerlendirilemeyeceği, soruşturma sırasında işbirliğine gelmeyen taraflar bakımından işbirliğine gelenlere göre daha fazla dampinge karşı vergi konulabileceği açıktır.

Dosyanın ve dosyada yer alan şikayet başvurusu, soruşturma raporu ve sair belgelerin incelenmesinden, soruşturmanın, Amerika Birleşik Devletlerinden yapılan ithalatların dampingli olduğu ve iç piyasada zarara neden olduğu iddiasıyla yapılan ve buna ilişkin bilgileri ihtiva eden şikayet başvurusu üzerine başlatıldığı, 1.7.2013 ila 30.6.2014 tarihleri arasının soruşturma dönemi, 1.7.2011 ila 30.6.2014 tarihleri arasının ise soruşturmaya ilişkin veri toplama dönemi olarak belirlendiği, SD-1 döneminin soruşturma döneminin bir yıl öncesi SD-2 döneminin ise aynı dönemin iki yıl öncesi anlamına geldiği, soruşturma konusu ürünün yerli üreticisi ile bilinen ithalatçı ve ihracatçılarına soru formlarının gönderildiği, soru formu gönderilen 55 ithalatçı firmadan 25’inin soru formlarına cevap verdiği, ihracatçı firmalardan davacı şirket ile, Rock-Tenn CP, LLC (Rock-Tenn) firmalarının damping marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunduklarından işbirliğinde bulunduklarının kabul edildiği, soruşturma konusu ürünün direkt üreticisi olmamasına rağmen Türkiye’ye ticaretini yapan Avortex Limited, Eagle Paper International, Inc, G.A. Paper International Inc., International Forest Products LLC, Korab International AB ve Perichem Trading Inc. firmalarının tacir soru formunu eksiksiz doldurarak işbirliğine gelmiş olarak kabul edildiği, tacir firmalarının soru formlarına vermiş olduğu cevaplardan soruşturma konusu ürünün üretici/ihracatçısı olduğu anlaşılan KPAQ Industries LLC ve Kapstone Paper & Packaging Corporation firmalarına da soruşturma açıldığına dair bildirimin gönderildiği, KPAQ Industries LLC firmasının yanıt verdiği, cevaplarının eksik olduğu, eksikliğin tamamlanması için ek süre verildiği, bu süre içinde de eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle işbirliğine gelmemiş olarak değerlendirildiği, Yönetmeliğin 23’üncü maddesi uyarınca ilgili taraf olarak kabul edilen üretici veya ihracatçılardan oluşan meslek kuruluşlarından American Forest & Paper Association (AF&PA), World Containerboard Organisation ve Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği’nin (OMÜD) soruşturma ile ilgili görüşlerini yazılı olarak bildirdikleri, öte yandan Turkish American Business Association-American Chamber of Commerce İn Turkey Derneğinin de görüşlerini yazılı olarak ilettiği, şikayetçi OYKA firması, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan International Paper firması, Rock-Tenn firması nezdinde yerinde doğrulama soruşturmalarının gerçekleştirildiği, ilgili firma temsilcilerinin katılımı ile dinleme toplantılarının yapıldığı, soruşturma konusu eşya ile yerli üretim dalı tarafından üretilen soruşturma konusu eşyanın benzer ürün olarak kabul edildiği,  benzer mal satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değerin normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlendiği, Yönetmeliğin 5’inci maddesi uyarınca işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testinin uygulandığı, buna göre normal değerin; benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda, birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (karlı ya da karsız) ağırlık ortalaması esasında, birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca karlı iç piyasa satış işlemlerinin ve benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde soruşturma boyunca karlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlendiği, benzer ürünün tip bazında karlı satış işlemi olmaması halinde oluşturulmuş normal değer esasında belirlendiği, oluşturulmuş normal değerin firmadan temin edilen benzer ürünün üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6’ncı maddesi uyarınca normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kar oranının eklenmesi suretiyle hesaplandığı, ihraç fiyatının Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca belirlenerek, damping marjlarının, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması yöntemiyle hesaplanması suretiyle International Paper firmasından yapılan ithalatın YÜD’ün fiyatını CIF bedelinin %3,6’sı oranında, Rock-Tenn firmasından yapılan ithalatın ise YÜD’ün fiyatını CIF bedelinin %11’i oranında kırdığı ve International Paper firmasından yapılan ithalatın YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelinin %8,2’si oranında, Rock-Tenn firmasından yapılan ithalatın ise YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelinin %15,9’u oranında baskı altında tuttuğu, International Paper, Rock-Tenn, Korab firmaları ve AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerinde yerli üretim dalı ile ihracatçıların üretim ve satışlarında farklı ürün tiplerine ağırlık vermiş olabilecekleri ve dolayısıyla fiyat baskısı ve fiyat kırılması hesaplarının ağırlıklı ortalama yöntemiyle değil tip bazında ya da en çok satışa konu olan tip bazında yapılması gerektiği hususlarını dile getirdikleri, söz konusu talepler doğrultusunda fiyat baskısı ve fiyat kırılması hesaplarının firmaların iç piyasaya en çok sattığı tip olan metrekare ağırlığı 135 gram kraftlayner kağıtlar için yapıldığı, söz konusu ürün tiplerinde International Paper firmasının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını %3,25 düzeyinde kırdığı ve %9,44 düzeyinde baskı altında tuttuğu, Rock-Tenn firmasının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını %8,72 düzeyinde kırdığı ve %15,22 düzeyinde baskı altında tuttuğu, fiyat kırılmasının kullanıcı tercihleri açısından son derece önemli bir seviyede olduğu, ithalat miktarının mutlak olarak 140 bin ton seviyelerinden 180 bin ton seviyelerine yükseldiği, soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat nispi olarak toplam ithalatın SD-2’de %68’ini temsil ederken, SD’de %74’e yükseldiği, ABD menşeili ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı payın zarar inceleme döneminde %3 azaldığı, YÜD’ün fiyatlarını’ olması gereken seviyelerde belirleyemediği, YÜD’de kraftlayner kağıt üretimi için önemli seviyede atıl kapasitenin mevcut olduğu, SD-2 ve SD-1 dönemlerinde kraftlayner kağıtlarda agresif olmayan ve düşük tonajlı üretim yapan YÜD, SD’de daha agresif bir tutum izlediği, bunun doğal sonucu olarak üretim miktarını, yurt içi satışlarını ve yurt içi pazar payını zarar inceleme dönemi boyunca arttırdığı, kapasite kullanım oranı ve istihdamı olumlu bir seyir izlerken stoklarda artış görüldüğü, ancak kraftlayner kağıt üretme yeteneğini haiz teorik kapasitesinin önemli ölçüde atıl kaldığı, öte yandan SD-2 ve SD-1 dönemlerinde soruşturma konusu üründen kar elde edememişken, SD’de cüzi de olsa kar elde edebildiği, firma geneli göstergelerine bakıldığında zarar inceleme döneminde firma geneli yatırımlarının azaldığı, aktif toplamının küçüldüğü, öz sermayesinin azaldığı ve net karlılığın önemli oranda düştüğü, dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırması ve dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalında görülen olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılarak, dampingli ithalatın yerli üretim dalına zarar verdiği ve nedensellik bağının mevcut olduğu belirlendiğinden, tanımı belirtilen ürünün Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye ithalatında üretici/ihracatçı firmaya göre değişen oranlarda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Davaya konu Tebliğde, 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun, “amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesi uyarınca ithalatta haksız rekabet hallerinde dampinge ve sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı üretim dalının korunmasının amaçlandığı, yasa koyucunun amacı doğrultusunda,.korunması gereken hakkın belirlenmesi gerektiği, haksız rekabet hallerinde bozulan piyasa şartlarına müdahale yapılarak olması gereken piyasa şartlarının sağlanmasının zorunlu olduğu, bunun sağlanmasında ise dampinge ve sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına, sektöre zarara sebebiyet vermesinin önlenmesi, ithalatın sektöre zarar verebilmesi için dampingli ithalatın önemli ölçüde artması, yerli üretim dalı fiyatları üzerinde önemli ölçüde etkisinin olması ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde menfi seyir izlenmesi gerekmekte olup, bu zararın tespitinin somut delillere dayanması ve dampingli ithalat hacmi ve bu ithalatın iç piyasada benzer ürünlerin ithalatları ile yerli üretim dalı üzerindeki etkilerinin incelenmesi, bu incelemede, satışlar, karlar, üretim, piyasa payı, veriminin, yatırım hasılatı ve kapasite kullanımındaki fiili ve potansiyel azalma, büyüme ve yatırımları arttırma yeteneği gibi tüm etkenler çerçevesinde ortaya konulması, dampinge konu olan ithalat dışındaki nedenlerden kaynaklanan zararın da olup almadığı hususunun araştırılarak ortaya konulması, bu inceleme yapılmadan zararın tamamının ithalata affedilmemesi gerektiği, yine tedbir alınabilmesi için oluşan zarar ile ithalatta haksız rekabet arasında nedensellik bağının mevcut olması ve bu bağın da somut ve yeterli olarak açıklanmasının gerekmesine karşın, belirlenen şartların sağlanmadığı sonucuna varılan davaya konu Tebliğde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, Tebliğin dayanağı Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali istemine ilişkin kısmına yönelik davanın reddine, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, 1.800.- (Binsekizyüz) Türk lirası vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Ekonomi Bakanlığına verilmesine; 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin ise iptaline, yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca, 1.800.-(Binsekizyüz) Türk Lirası vekalet ücretinin davalı Ekonomi Bakanlığından alınarak davacıya verilmesine, aşağıda dökümü gösterilen yargılama giderlerinin takdiren yarısı olan 196,30- (YüzdoksanaltıTürklirasıotuzkuruş) Türk Liralık kısmının davacı üzerinde bırakılmasına; 196,30- (YüzdoksanaltıTürklirasıotuzkuruş) Türk Liralık kısmının davalı Ekonomi Bakanlığından alınarak davacıya verilmesine; artan 64.-(AltmışdörtTürklirası) Türk Lirası posta ücretinin, istemi halinde davacıya iadesine; kararın tebliğini izleyen otuz (30) gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 28.12.2017 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Yargılama Giderleri:

Başvuru Harcı: 57,60 TL

Karar Harcı: 57,60 TL

Vekalet Harcı: 4,10 TL

YD Harcı: 57,60 TL

YD İtiraz Harcı: 79,70 TL

Posta Gideri:  136,00 TL

Toplam: 392,60 TL

X-KARŞI OY

Dava; Amerika Birleşik Devletleri menşeli “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen Beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları” cinsi eşya ile ilgili başlatılan damping soruşturması sonucunda, 14.7.2015 tarih, 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları” tanımlı olanların anılan ülkeden ithalinde dampinge karşı önlemlerin yürürlüğe konulmasına dair 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Tebliğin dayanağı 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesindeki “İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında” ve “İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından” ibarelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat edilmesi istenilerek, anılan Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 43’üncü maddesinde yer alan “İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında” ve “İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından” ibarelerinin ve 44’üncü maddesinde yer alan “Kurul, gerekli hallede Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gündemde görüşülecek maddelere ilişkin bilgiler Kurul üyelerine önceden gönderilir” ibaresi ile “Oyların eşit olması halinde, Kurul Başkanının oy vermiş olduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir” ve “Kurul Başkanı, görüşülecek konuların niteliğine göre ve istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini davet edebilir” ibarelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Davada iptali istenilen 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ, Dairemizin 28.12.2017 gün ve E:2015/6922; K:2017/6614 sayılı kararıyla iptal edildiğinden, anılan Tebliğin iptali istemi hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği oyu ile, kararın bu kısmına katılmıyoruz.

 

 

T.C.    

DANIŞTAY   

YEDİNCİ DAİRE     

Esas No: 2015/6923  

Karar No: 2017/6615           

Davacı: International Paper Company

Vekili: Av. İlmutluhan SELÇUK

Davalı: Ekonomi Bakanlığı

Vekili: Av. İhsan Mert UYSAL

İstemin Özeti: 14.7.2015 tarih ve 29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan “metrekaresi 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” cinsi eşyanın Amerika Birleşik Devletleri menşeli’ olanlarının ithalinde dampinge karşı verginin yürürlüğe konulmasına dair 2015/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin 35’inci maddesinde yer alan dampinge karşı kesin önlemlerden davacı hakkında olan %9,43 oranında dampinge karşı vergi uygulanmasına ilişkin kısmının; yerli endüstriyi koruma amacını aşar mahiyette önlem ihtiva etmesi nedeniyle kamu yararına ve orantılılık ilkesine aykırı olduğu, damping marjının hatalı hesaplandığı, savunma ve görüşlerinin alınmadığı, zarar şartının gerçekleştiği ve illiyet bağının gösterilmediği, soruşturma dönemine yakın SD-1 dönemini değil, SD-2 döneminin emsal alındığı, kraftlayner üretiminin tüketimi karşılayamadığı, ithalat yapmak zorunda olan başka yerli endüstrinin cezalandırıldığı, endüstriyi


KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
KULLANIM KOŞULLARI
 
 
 Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.ktgegitim.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. KTG Eğitim www.ktgegitim.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


MADDE 1 - HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, test, program ve eğitim materyalinin hakları KTG Eğitim ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

MADDE – 2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI

www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan içerik,test eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.


2.1 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.


2.2 WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.ktgegitim.com web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


2.3 Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.


2.4 Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.


2.5 KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.


2.6 Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


MADDE – 3 KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda KTG Eğitim 'e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. KTG Eğitim hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından KTG Eğitim veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.MADDE – 4 ÜRÜN İADESİ

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Katıldığı online test varsa + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Online test sisteminde testlerin çözülüp çözülmediği KTG Eğitim tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. Online testleri çözen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.
MADDE – 5 GARANTİ VE FERAGAT

KTG Eğitim ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. KTG Eğitim hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.
MADDE – 6 BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 
 BU SÖZLEŞME, KTG EĞİTİM ABONESİ OLARAK SİZ KTGEGITIM.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. KTGEGİTİM.COM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA KTGEGİTİM.COM’U KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZMADDE – 1 TARAFLAR VE KONU

İşbu KTGEĞİTİM.COM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Gümrük ve Dış Ticaret online eğitim içerikleri sunan KTGEGİTİM.COM Gümrük ve Dış Ticaret Online test Platformu (bundan böyle "KTG Eğitim" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden KTGEGİTİM.COM web sitesine (www.ktgegitim.com) erişimi ile KTGEGİTİM.COM 'a kayıt olması ve KTGEGİTİM.COM’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (KTG EĞİTİM tarafından, tamamen KTG EĞİTİM'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve ktgegitim.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de KTG EĞİTİM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan “SİPARİŞİ TAMAMLA” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya KTGEGİTİM.COM'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, KTGEGİTİM.COM'a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.MADDE – 2 - LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

KTGEGİTİM.COM’un ve bölümlerinin ve KTGEGİTİM.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece KTGEGİTİM.COM’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, KTGEGİTİM.COM’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KTGEGİTİM.COM’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. KTGEGİTİM.COM işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, KTGEGİTİM.COM ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. KTGEGİTİM.COM ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM kapsamındaki veya KTGEGİTİM.COM ile ilgili Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı sırasında KTGEGİTİM.COM’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ bilgileri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari markaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.MADDE – 3 - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 - Ticari Olmayan Kullanım


KTGEGİTİM.COM’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

KTGEGİTİM.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. KTGEGİTİM.COM'u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu KTGEGİTİM.COM paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.ktgegitim.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KTGEGİTİM.COM’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KTGEGİTİM.COM’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.3.2- Uygun Kullanım


KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

MADDE – 4 - Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KTG EĞİTİM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin KTGEGİTİM.COM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz KTGEGİTİM.COM 'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.MADDE – 5 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM'u tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 6 - GEREKLİ DONANIMLAR

KTGEGİTİM.COM'a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı KTGEGİTİM.COM'u, KTGEGİTİM.COM WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sorumlu olmayacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 7 - SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu KTGEGİTİM.COM kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri “olduğu gibi satış” esasları dahilinde KTGEGİTİM.COM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri aynı zamanda KTGEGİTİM.COM içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. KTGEGİTİM.COM’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, (a) KTGEGİTİM.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

KTGEGİTİM.COM 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından KTGEGİTİM.COM'un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. KTGEGİTİM.COM'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Her durumda, KTGEGİTİM.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KTGEGİTİM.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.MADDE – 8 - SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, KTGEGİTİM.COM web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.MADDE – 9 - MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.MADDE – 10 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.<
br> KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu KTGEGİTİM.COM’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz KTGEGİTİM.COM'u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın KTGEGİTİM.COM kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin talep etmesi halinde, KTGEGİTİM.COM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE – 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
MADDE – 12 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KTG EGİTİM.COM'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KTGEGİTİM.COM’a KULLANICI adına erişimden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. KULLANICI'ların, KTGEGİTİM.COM’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gizlilik Politikası http:// www.ktgegitim.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 13 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KTGEGİTİM.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Müşteri Hizmetleri'ne 0 212 909 39 65 numaralı telefona başvurabilirsiniz.
MADDE – 14 - DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.    TÜKETİCİ SATICI    
KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
 

7/24 İletişim Hattı