21.06.2018
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2018/23)
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2018/23)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/23)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) DMT: Dimetiltereftalatı,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

f) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ğ) Korteks: Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketini,

h) MEG: Mono etilen glikolü,

ı) Nan Ya: Nan Ya Plastics Corporation firmasını,

i) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

j) PET: Polyester cipsi,

k) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği,

l) PTA: Saf tereftalik asidi,

m) PTİ: Poliesterlerden tekstüre ipliği,

n) Tayland: Tayland Krallığını,

o) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ö) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

p) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

ifade eder.

PTİ ürünü ithalatında yürürlükte bulunan önlemler

MADDE 4 – (1) 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) ile 5402.33 GTP altında sınıflandırılan PTİ’nin Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,8 ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda; Çin Tayvanı menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda; Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak ise CIF ithalat bedelinin %33,7’si oranında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanan NGGS sonucunda uzatılmıştır. Bahse konu önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce başlatılan NGGS neticesinde, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) vasıtasıyla Hindistan ve Çin Tayvan’ına karşı yürürlükte bulunan mezkur önlemlerin yürürlük süreleri uzatılırken, Güney Kore’ye yönelik önlem, yürürlük süresinin dolması neticesinde 21/12/2011 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(2) 31/12/2008 tarihli ve 27097 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/41) ile bahse konu ürünlerin ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 268 ABD Doları/Ton ile 351 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 48 ABD Doları/Ton ile 240 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak 198 ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya menşeli olanlarına yönelik olarak 276 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/41) ile tamamlanan NGGS sonucunda ilgili ürünlerin ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlemlerin yürürlük süreleri uzatılmış; Tayland menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlem ise yürürlük süresinin dolması neticesinde 31/12/2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(3) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile söz konusu ürünlerin Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,88 ile %37,69’u arasında değişen oranlarda, Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,81 ile %72,56’sı arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Soruşturma

MADDE 5 – (1) Yerli üretici Korteks tarafından 5402.33 GTP altında tasnif edilen PTİ ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul POY ithal edilmek suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, ÇHC, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı 5402.46 GTP altında tasnif edilen POY ürününe yönelik olarak 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/5) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma kapsamında 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/20) ile soruşturma konusu ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata yönelik olarak geçici önlemler yürürlüğe konulmuştur. Genel Müdürlük tarafından yürütülen bahse konu önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri de karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on sekiz tanesinden cevap alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların kırk üç tanesinden cevap alınmıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu” soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara, yerli üreticiye, soruşturma sırasında görüş bildiren meslek kuruluşlarına ve soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim raporu sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlar soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.

(2) Soruşturma konusu ürünün temel hammaddeleri MEG, PTA ve DMT isimli petrokimya endüstrisi ürünleridir. Soruşturma konusu ürün, MEG ile PTA veya DMT arasındaki polikondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen PET isimli ara ürünün tekrar kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara sokulmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla soruşturma konusu ürün üretiminin ilk aşaması polimer üretimidir. Bu iki şekilde gerçekleştirilir:

a) DMT ve MEG’den polimerizasyon ile PET üretimi: En eski üretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. İlk kurulan polyester tesisleri bu yöntemle imalat gerçekleştirmişlerdir. Yeni kurulmakta olan tesislerde de sürekli polimerizasyon usulü uygulanarak üretim yapılmaktadır.

b) PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyon ile PET üretimi: PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyonundanPET elde edilmesi daha yeni bir üretim yöntemidir.

(3) Bu işlemin sonunda polimer elde edilmektedir. Polimerin kurutulup küçük granüller halinde kesilmesinden cips üretilmektedir. Soruşturma konusu ürün üretimi için kurutulup küçük granüller halinde kesilen cipslerin “ekstrusion” işlemine tabi tutularak ekstruder cihazında eritilmesi gerekmektedir. Eritilen cips düze denilen çok ince deliklerden püskürtülerek POY üretilmektedir. Elde edilen söz konusu ürünün dokuma veya örme işleminde kullanılabilmesi için ek işlemlerden geçirilerek düz iplik veya PTİ haline gelmesi gerekmektedir.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’deki GTP ve 10 uncu maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi ve yerli üretim dalı üzerindeki etki

MADDE 8 – (1) İlgili tarafların soru formuna verdikleri yanıtlar ile soruşturma sürecinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe sunulan ilave görüşler İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiştir.

(2) Başvuru sahibi Korteks firması, PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip, firmaların tekstüre makinaları alarak POY ithal edip PTİ üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada satmak suretiyle mezkûr önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltılmasına sebep olduğunu iddia etmiştir. Diğer taraftan, Korteks firmasının da POY ithal ettiğine ilişkin iddialar incelenmiş ve söz konusu firmanın POY ithalatının üretimiyle kıyaslandığında firmanın üretici vasfına halel getirecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

(3) Soruşturma konusu POY ile PTİ ithalatı 2011 – 2016 dönemi için TÜİK’ten elde edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürün ithalatında özellikle 2011 yılı sonrasında önemli artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ürünün 2011 yılında miktar olarak 47.122.893 Kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında 194.932.226 Kg’ye yükselmiştir. Soruşturma konusu ürünün ithalatında yaşanan mezkûr artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının genel ithalat içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. PTİ ithalatı ise 2011 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, artış eğiliminde olmuş ve 2011 yılında 187.162.533 Kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.479 Kg’ye yükselmiştir.

(4) Diğer taraftan, 2011 – 2016 yıllarında Türkiye PTİ tüketimi ve bu tüketimin yerli PTİ satışı, PTİ ithalatı ve POY’dan imal edilen PTİ satışına göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 birim olan tüketim miktar endeksi 2016 yılında 171’e ulaşmıştır. Bu bağlamda pazarın %71 oranında büyüdüğü anlaşılmaktadır. Yerli üreticilerin PTİ satışları incelendiğinde, 2011 – 2014 yıllarındaki dönem içinde dalgalanma olmakla birlikte, dönem sonuna gelindiğinde söz konusu satışların seviyesini muhafaza ettiği; ancak, 2015 ve 2016 yıllarında satışların azalarak sırasıyla 81 ve 79’a gerilediği görülmektedir. Buna karşılık, önleme tabi PTİ ithalatı incelendiğinde 2011 – 2014 döneminde ithalatın sürekli artış göstermekte olduğu ve 2014 yılında 168’e ulaştığı, 2015 ve 2016 yıllarında ise ithalatın bir miktar azalma eğilimine girerek sırasıyla 159 ve 158 seviyesine gerilediği görülmektedir. Soruşturma konusu ithal POY’dan üretilen PTİ satışı incelendiğinde ise 2011 – 2014 döneminde satışların sürekli artış göstererek 100’den 240’a çıktığı, 2015 – 2016 döneminde de hem yerli üreticilerin satışları hem de PTİ ithalatı gerilerken, ithal POY’dan üretilen PTİ satışında yaşanan artışın devam ettiği ve sırasıyla 329 ve 410’a ulaştığı görülmektedir.

(5) Soruşturma konusu ürün ve PTİ ithalatının gelişiminin yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesi kapsamında, yerli üreticilerin ve ithal POY kullanarak PTİ imal eden firmaların Türkiye toplam PTİ tüketiminden aldıkları paylar karşılaştırmalı olarak ayrıca analiz edilmiştir. Bu kapsamda 2011 yılı sonrası dönem için değerlendirildiğinde, yerli üreticilerin PTİ pazarından aldıkları pay, 2011 – 2016 döneminde %54 oranında azalırken, ithal POY kullanarak PTİ imal eden firmaların PTİ ürününe ilişkin pazar payları aynı dönemde %140 oranında artmıştır. Yerli üreticilerin pazar payındaki azalışta POY kullanarak PTİ imal eden firmaların POY ithalatlarının etkisinin yanı sıra, yerli üreticilerin kapasite kısıtlarının ikincil bir etken olduğu değerlendirilmektedir.

(6) Nan Ya, nihai bildirim raporu sonrasında Genel Müdürlüğe sunduğu görüşlerinde, Türkiye ile Çin Tayvanıve Türkiye ile Nan Ya firması arasında ticaretin gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana gelmediğini ve bu kapsamda yapılan incelemenin toplu olarak yapılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Nan Ya tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, söz konusu firmanın Türkiye’ye gerçekleştirdiği POY ihracatının, PTİ ihracatına göre daha hızlı artış kaydettiği, bu açıdan firmanın sunduğu görüşler ile sunduğu bilgiler arasında çelişki bulunduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat kapsamında, bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmada ithalat verilerinin kümülatif değerlendirilmesine engel teşkil eden bir kural bulunmadığı değerlendirilmektedir. Hâlihazırda PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalına etkisinin toplu olduğu dikkate alındığında, POY’a yönelik incelemenin de toplu olarak gerçekleştirilmesinin hukuken ve teknik olarak doğru olduğu değerlendirilmektedir.

(7) Nan Ya firması, nihai bildirim raporu sonrasında Genel Müdürlüğe sunduğu görüşlerinde, nihai bildirim raporunun yayımlanması aşamasında firmaya firma özel nihai bildiriminin iletilmediğini ve söz konusu bilgilendirmenin önem arz ettiğini ifade etmiştir. Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalar, nitelik itibarıyla damping soruşturmalarından farklılık arz etmektedir. Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu haller için yürütülecek soruşturmalarda Yönetmeliğin damping ve zarar tespitine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı, aynı şekilde Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddeleri çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalarda yalnızca mahiyeti ve niteliği itibarıyla uygun olanlar için ve ancak gerekli görülmesi halinde normal bir damping soruşturmasındaki hükümlerin uygulanacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bir dampingsoruşturmasında yayımlanan nihai bildirimin içeriğinin bütünüyle aynısının yapılmasını icbar eden herhangi bir hukuki hükmün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, yine Yönetmeliğin 38 inci maddesinde ifade edilen fiil kalıbının mevcut soruşturmada var olduğu, bu nedenle nihai bildirim kapsamında iletilen bilgilerin içeriğinin öngörülen kurallara uygun ve yeterli olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmada Yönetmeliğin 38 inci ve 41 inci maddeleri uyarınca zarar incelemesi yapılmasının gerekmediği, önlemin iyileştirici etkisinin azaltılması ve bertaraf edilmesi sonucunun, yerli üretim dalının zarar gördüğü sonucundan farklı olduğu değerlendirilmektedir.

(8) Korteks firmasının PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün ithalatçılarının yurt dışından tekstüre makinaları tedarik ederek POY’dan PTİ ürettikleri yönündeki iddiası çerçevesinde, ithal POY kullanarak PTİ üreten firmaların tekstüre makine ithalatı incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün başlıca ithalatçılarının soru formuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, muhtelif yıllarda söz konusu firmaların değişik adetlerde tekstüre makinaları tedarik ederek kapasitelerini arttırdıkları değerlendirilmektedir.

(9) Öte yandan, Hindistan menşeli PTİ ürününe yönelik olarak yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içeren ve 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15)’in 7 nci maddesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yazılı görüşüne de dayanılarak soruşturma konusu POY’un tekstüre makinelerinde bükme ve tekstüreetme gibi işlemlerden geçirilerek tekstüre iplik haline getirilmesinin esaslı nitelikte bir işlem olmadığı değerlendirilmektedir.

(10) Nihai bildirim raporunun yayımlanması sonrasında Genel Müdürlüğe iletilen görüşlerde, POY ithalatında yıllar itibarıyla gözlemlenen artışın nedenlerinin analiz edilmediği ileri sürülmüştür. Söz konusu iddianın, yıllar itibarıyla önemli düzeyde artış kaydeden POY ithalatının esaslı nitelikte olmayan bir işlem sonucunda PTİ’yedönüştürülerek Türkiye pazarına arz edilmesinin PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azalttığı yönündeki tespiti değiştirmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla, söz konusu fiilin saikine nazaran ortaya koyduğu sonucun soruşturma bakımından daha fazla önem arz ettiği değerlendirilerek mevcut tespiti değiştirecek veya tamamen hükümsüz kılacak bir tespitin mevcut olmadığı saptanmıştır.

Değerlendirme

MADDE 9 – (1) 2011 – 2016 dönemi incelendiğinde, Türkiye tekstürize iplik piyasasının %71 oranında büyüdüğü, yerli üreticilerin PTİ satışları 2011 – 2014 yılları arasında genel olarak sabit kalırken, 2015 – 2016 yıllarında %21’e kadar gerilediği görülmektedir. Buna karşılık genişleyen iç piyasaya bağlı olarak önlem konusu PTİ ithalatı 2011 – 2014 döneminde %68 oranında artmış, 2015 – 2016 yıllarında ise ithalat azalarak 2011 yılına göre artış %58 olarak gerçekleşmiştir. İthal POY’dan imal edilen PTİ satışı ise, 2011 – 2014 döneminde %140 oranında artmış, 2015 – 2016 döneminde de artışa devam ederek toplam artış %310’a ulaşmıştır. Buna göre, 2011 yılı sonrası dönemde genişleyen PTİ pazarında, ithal POY kullanılarak PTİ üretiminin ağırlığının arttığı ve 2015 – 2016 döneminde hem PTİ ithalatı hem de yerli üretim satışları azalırken, ithal POY kullanılarak imal edilen PTİ satışlarının artışını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda, ithal POY’dan üretilen PTİ satışı pazar payını hem önleme tabi ithal PTİ, hem de yerli üretime karşı arttırmıştır. Dolayısıyla, yerli üretim dalının PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden beklenen iyileştirici etkiyi yeterli düzeyde sağlayamadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Karar

MADDE 10 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, POY ithalatında gerçekleşen önemli düzeydeki artışın, PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı, menşe/çıkış ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

 

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile Hindistan ve Çin Tayvanımenşeli; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) ile ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 GTP altında tasnif edilen PTİ ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu Tebliğ kapsamında alınan önlemler için de geçerlidir.

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili

MADDE 11– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlemler kesin önlemlere dönüştürülmüş olup, kesinleşen önlemler Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen önlemlerin daha önce alınan geçici önlemlerden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Uygulama

MADDE 12 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) 7 nci maddede belirtilen soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 10 uncu maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
KULLANIM KOŞULLARI
 
 
 Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.ktgegitim.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. KTG Eğitim www.ktgegitim.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


MADDE 1 - HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, test, program ve eğitim materyalinin hakları KTG Eğitim ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

MADDE – 2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI

www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan içerik,test eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.


2.1 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.


2.2 WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.ktgegitim.com web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


2.3 Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.


2.4 Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.


2.5 KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.


2.6 Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


MADDE – 3 KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda KTG Eğitim 'e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. KTG Eğitim hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından KTG Eğitim veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.MADDE – 4 ÜRÜN İADESİ

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Katıldığı online test varsa + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Online test sisteminde testlerin çözülüp çözülmediği KTG Eğitim tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. Online testleri çözen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.
MADDE – 5 GARANTİ VE FERAGAT

KTG Eğitim ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. KTG Eğitim hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.
MADDE – 6 BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 
 BU SÖZLEŞME, KTG EĞİTİM ABONESİ OLARAK SİZ KTGEGITIM.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. KTGEGİTİM.COM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA KTGEGİTİM.COM’U KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZMADDE – 1 TARAFLAR VE KONU

İşbu KTGEĞİTİM.COM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Gümrük ve Dış Ticaret online eğitim içerikleri sunan KTGEGİTİM.COM Gümrük ve Dış Ticaret Online test Platformu (bundan böyle "KTG Eğitim" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden KTGEGİTİM.COM web sitesine (www.ktgegitim.com) erişimi ile KTGEGİTİM.COM 'a kayıt olması ve KTGEGİTİM.COM’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (KTG EĞİTİM tarafından, tamamen KTG EĞİTİM'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve ktgegitim.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de KTG EĞİTİM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan “SİPARİŞİ TAMAMLA” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya KTGEGİTİM.COM'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, KTGEGİTİM.COM'a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.MADDE – 2 - LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

KTGEGİTİM.COM’un ve bölümlerinin ve KTGEGİTİM.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece KTGEGİTİM.COM’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, KTGEGİTİM.COM’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KTGEGİTİM.COM’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. KTGEGİTİM.COM işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, KTGEGİTİM.COM ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. KTGEGİTİM.COM ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM kapsamındaki veya KTGEGİTİM.COM ile ilgili Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı sırasında KTGEGİTİM.COM’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ bilgileri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari markaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.MADDE – 3 - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 - Ticari Olmayan Kullanım


KTGEGİTİM.COM’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

KTGEGİTİM.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. KTGEGİTİM.COM'u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu KTGEGİTİM.COM paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.ktgegitim.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KTGEGİTİM.COM’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KTGEGİTİM.COM’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.3.2- Uygun Kullanım


KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

MADDE – 4 - Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KTG EĞİTİM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin KTGEGİTİM.COM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz KTGEGİTİM.COM 'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.MADDE – 5 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM'u tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 6 - GEREKLİ DONANIMLAR

KTGEGİTİM.COM'a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı KTGEGİTİM.COM'u, KTGEGİTİM.COM WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sorumlu olmayacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 7 - SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu KTGEGİTİM.COM kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri “olduğu gibi satış” esasları dahilinde KTGEGİTİM.COM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri aynı zamanda KTGEGİTİM.COM içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. KTGEGİTİM.COM’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, (a) KTGEGİTİM.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

KTGEGİTİM.COM 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından KTGEGİTİM.COM'un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. KTGEGİTİM.COM'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Her durumda, KTGEGİTİM.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KTGEGİTİM.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.MADDE – 8 - SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, KTGEGİTİM.COM web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.MADDE – 9 - MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.MADDE – 10 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.<
br> KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu KTGEGİTİM.COM’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz KTGEGİTİM.COM'u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın KTGEGİTİM.COM kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin talep etmesi halinde, KTGEGİTİM.COM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE – 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
MADDE – 12 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KTG EGİTİM.COM'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KTGEGİTİM.COM’a KULLANICI adına erişimden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. KULLANICI'ların, KTGEGİTİM.COM’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gizlilik Politikası http:// www.ktgegitim.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 13 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KTGEGİTİM.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Müşteri Hizmetleri'ne 0 212 909 39 65 numaralı telefona başvurabilirsiniz.
MADDE – 14 - DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.    TÜKETİCİ SATICI    
KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
 

7/24 İletişim Hattı