05.06.2018
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6)
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 6)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 6)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 ilâ 92 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 235 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) CIM Taşıma Belgesi: 21/3/1985 tarihli ve 3172 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Ek-B’sinde belirtilen taşıma belgesini,

c) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresini,

ç) İzin: Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izni,

d) İzin sahibi: Eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen demiryolu tren işletmecisini,

e) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

f) Sınır gümrük idaresi: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı veya Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresini,

g) Sözleşme: 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi,

ğ) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini,

h) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar

Başvuru koşulları ve istenilen belgeler

MADDE 4 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir demiryolu tren işletmecisine eşyanın demiryolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için, Yönetmeliğin 235 inci maddesinde belirtilen koşullara ilave olarak, demiryolu tren işletmecisinin CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat kayıtları ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutması ve bu bilgilere hareket, varış ve sınır gümrük idarelerinin anlık erişimi için gerekli elektronik altyapıya sahip olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen genel ve özel koşulları karşılayan başvuru sahiplerinin, Yönetmeliğin 235 inci maddesi uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak;

a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş demiryolu basitleştirmesi için başvuru formunu,

b) Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir listeyi,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtlarını,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

d) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış Ek-2’de yer alan beyan ve taahhüt metnini,

e) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük taşımacılığı yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirildiğine ilişkin belgeyi ve aktif olarak yük taşımacılığı yaptığını kanıtlayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış yazıyı,

f) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonların listesini,

izin makamına sunması gerekir.

Başvuru yeri ve izin makamı

MADDE 5 – (1) Eşyanın demiryolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.

Basitleştirme izninin verilmesi

MADDE 6 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine yapılacak değerlendirme neticesine göre izni verir veya başvuruyu reddeder.

(2) Yönetmeliğin 233 üncü maddesi kapsamında, aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakları başvuru sahibine geri gönderilir.

(3) Başvuru kabul edildiğinde Ek-3’te yer alan izin belgesi düzenlenerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(4) Başvurunun reddi, başvuru sahibine gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirilir.

(5) Basitleştirme izni, eşyanın ortak ve ulusal transit rejimleri kapsamında taşınmasında kullanılabilir.

(6) Basitleştirme izni, Yönetmeliğin 225 inci maddesi kapsamına giren eşyanın ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.08 ve 24.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın taşınmasında kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin Sahibince ve Gümrük İdaresince Gerçekleştirilecek İşlemler

Transit beyanı olarak hareket gümrük idaresine iletilecek bilgiler

MADDE 7 – (1) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibidir.

(2) İzin sahibi tarafından basitleştirme izni kapsamında işlem yapılan CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat kayıtları ve muhasebe kayıtları, gümrük idaresinin elektronik ortamda anlık erişimine açık olmalıdır.

(3) Basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine, her bir taşımaya ilişkin olarak vagon bazında;

a) Vagon numarası,

b) CIM Taşıma Belgesi numarası,

c) Planlanan sevkiyat tarihi,

ç) Hareket gümrük idaresi,

d) Varış gümrük idaresi,

bilgileri elektronik ortamda iletilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında ilgili CIM Taşıma Belgesi numarasının karşısında;

a) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için “T” kodu,

b) Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “TD” kodu,

c) İhracata konu eşya için “X” kodu,

ç) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “XD” kodu,

kullanılır.

(5) Basitleştirme izni kapsamında, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan bilgiler, taşıtın hareketine kadar izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile elektronik imzalı olarak iletilir ve CIM Taşıma Belgesi bilgileri, eşyaya ilişkin giriş özet beyan ya da ihracat beyannamesi kayıtları ile ilişkilendirilir. Söz konusu bilgilerin gümrük idaresinin sistemi tarafından kabul edilmesi ile birlikte izin sahibine kayıt numarası bilgisi iletilir. İzin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse, ilgili kayıt numarası kullanılarak değişiklik bilgileri taşıtın varış istasyonuna varışına kadar gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir.

(6) İzin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi halinde, belirli bir tarih aralığında basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgileri, liste halinde gümrük idaresine ibraz eder.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen ve gümrük idaresine ibraz edilecek listede üçüncü fıkrada belirtilen bilgiler ile her bir CIM Taşıma Belgesi için asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Alıcı,

b) Gönderici,

c) Kap adedi,

ç) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı (Eşyanın gruplandırılması durumunda, eşya tanımı yerine “konsolide” ifadesi kullanılır),

d) Brüt ağırlık.

(8) Bu Tebliğ kapsamında basitleştirme izni sahibi demiryolu tren işletmecileri tarafından verilecek giriş özet beyanlara ilişkin olarak, gümrük idaresince beyanın kontrolü veya eşyanın muayene edilmesine karar verilen durumlar ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç olmak üzere, özet beyanların kağıt ortamında gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir.

(9) Bir serbest bölgeden çıkarılarak varış gümrük idaresine demiryolu ile sevk edilecek eşyanın serbest bölgeden çıkışına ilişkin düzenlenen transit beyanında, rejim hak sahibinin izin sahibi demiryolu tren işletmecisi olması ve CIM Taşıma Belgesinin transit beyanına eklenmesi koşuluyla, işlemler, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan bilgilerin izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesine gerek olmaksızın bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve transit beyanı üzerinden yürütülür.

Etiket

MADDE 8 – (1) İzin sahibi, Sözleşme Ek III, İlave B11’e uygun olan ve Ek-4’te örneği yer alan piktogramı taşıyan etiketleri kullanmak suretiyle, basitleştirilmiş usul kapsamında taşınacak eşyanın tanınmasını sağlar.

(2) Bu etiketler, CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı taşımalarda, tam yüklü olması durumunda ilgili demiryolu vagonuna veya diğer durumlarda kaplara da etiket yapıştırılır.

(3) CIM Taşıma Belgesi üzerinde, birinci fıkrada belirtilen etiketin yerine bu piktogramı yeşil renkte basan bir mühür kullanılabilir.

(4) Ulusal transit rejimi kapsamındaki taşımalar için, vagon, kap veya kaplara etiket yapıştırılmasına gerek yoktur.

(5) Etiketlerin, Sözleşme Ek III, İlave B11’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmasından ve basımından izin sahibi sorumludur.

Yükleme listeleri

MADDE 9 – (1) CIM Taşıma Belgesine, Sözleşme Ek III, İlave B4’teki örneğe uygun olarak düzenlenen yükleme listeleri eklenebilir. Bu listelerin sayısı, CIM Taşıma Belgesinde eşlik eden belgelere ilişkin bilgiler için ayrılmış kutuda gösterilir.

(2) CIM Taşıma Belgesine eşlik eden yükleme listeleri, bu belgenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

(3) Yükleme listesi, CIM Taşıma Belgesinin ilgili olduğu vagon numarasını veya konteynerli taşımada eşyanın bulunduğu konteynerin numarasını içerir.

(4) Yükleme listelerinin aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunur.

Ayniyet önlemleri

MADDE 10 – (1) Vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarının izin sahibi tarafından mühürlenmesi esastır. Bununla birlikte, mühürlü olarak izin sahibi tarafından teslim alınan vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçlarına, izin sahibince yeniden mühür tatbik edilmeyebilir. Her durumda, vagonlar ve mühürlenmeye uygun diğer taşıma araçları üzerindeki mühürlerin numaraları, izin sahibi tarafından CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna kaydedilir.

(2) Hareket gümrük idaresince, izin sahibi tarafından alınan ayniyet önlemleri kontrol edilir, aksine karar alınmasını gerektiren bir tespitte bulunulmadığı durumlarda yeni bir mühürleme yapılmaz. Hareket gümrük idaresince gerekli görülerek mühür tatbik edilmesi halinde, hareket gümrük idaresi, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna, bu şekilde takılmış mühürlere ilişkin bilgileri yazar.

(3) Ayniyet için alınan diğer önlemler dikkate alınarak, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusundaki veya tamamlayıcı belgelerdeki tanımı, bunların hemen tanınmasını mümkün kılıyorsa ve mühürleme mümkün olmuyorsa, mühürlemeden vazgeçilebilir.

(4) Üçüncü fıkraya uygun olarak eşyanın ayniyetinin mühürleme dışındaki yollarla sağlanması halinde, izin sahibi, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna “Vazgeçme – 92110” ibaresini yazar.

(5) Sökülmeleri için özel araçlar gerektiren yüksek güvenlikli mühürlerin bir taşıma aracının mühürlenmesi için kullanılması halinde izin sahibi, hareket gümrük idaresinin istemesi halinde mühürleri söker.

(6) İzin sahibi, kendi kullanacağı mühürlere ait örnekleri işlem yapacağı gümrük idarelerine sunar.

Hareket gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 11 – (1) Hareket gümrük idaresi tarafından, ortak ya da ulusal transit rejimi kapsamında sevk edilmek üzere izin sahibi tarafından gümrüğe sunulan vagonlar ile bu vagonlara ilişkin CIM belgeleri ve ekleri üzerinde;

a) Eşyanın ticari tanımı ile, mühürlenmiş olan vagon veya konteynerlerin mühür numaralarının, CIM Taşıma Belgesinin eşyanın tanımı için ayrılmış 21 no.lu kutusuna; eşyanın gümrük tarife alt pozisyonunun ise, CIM Taşıma Belgesinin armonize eşya kodu için ayrılmış 24 no.lu kutusuna yazılmış olduğunun kontrolü,

b) Eşyaya ilişkin özet beyan ve varış bildirimi ya da önceki gümrük rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin numaralarının CIM Taşıma Belgesinin 99 no.lu kutusuna kaydedildiğinin ya da bu kutuya sığmaması durumunda bir liste halinde ekte sunulduğunun kontrolü,

c) İzin sahibi tarafından, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numarasının CIM Taşıma Belgesi üzerine yazıldığının kontrolü,

ç) İzin sahibi tarafından alınan ayniyet önlemlerinin kontrolü,

d) Ortak transit rejimi kapsamı taşımalarla sınırlı olarak, CIM Taşıma Belgesinin 58 (b) no.lu kutusunda yer alan "Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü" ifadesinin yanında yer alan "Evet" ibaresinin işaretlenerek, demiryolu tren işletmecisine ait olan Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) işletme kodunun, aynı kutudaki rejim hak sahibi (asıl sorumlu) için ayrılmış alana kaydedildiğinin kontrolü,

e) Ortak transit rejimi kapsamı taşımalarla sınırlı olarak, CIM Taşıma Belgelerinin üzerine, taşımanın basitleştirilmiş usul kapsamında gerçekleştirildiğini belirten yeşil piktogramlı etiketlerin yapıştırıldığının ya da bu piktogramı yeşil renkte basan bir mührün uygulandığının kontrolü,

gerçekleştirilir.

(2) Hareket gümrük idaresi gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilir.

(3) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda, varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır.

(4) Hareket gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

Eşyanın sevki

MADDE 12 – (1) Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmemesi halinde, CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna, taşımanın türüne göre T1, T2 veya TR sembolleri yazılarak gümrük idaresi tarafından mühür uygulanır ve CIM Taşıma Belgesinin aslı ile birlikte trenin hareketine izin verilir.

(2) Trenin hareketinden sonra izin sahibi tarafından sevk edilmiş vagonlara ilişkin hazırlanan listenin ekinde, 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numaralarının da yer aldığı CIM Taşıma Belgelerinin birer örneğine yer verilir ve söz konusu belgeler üzerinden, işlem yapılan tüm vagonların sevk edilip edilmediğinin kontrolü gerçekleştirilir.

Taşıma sözleşmelerinin değiştirilmesi

MADDE 13 – (1) Taşıma sözleşmesinde değişiklik yapılarak;

a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona erecek olan bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona ermesi,

b) Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sona erecek olan bir taşıma işleminin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sona ermesi,

durumunda izin sahibi, hareket idaresinin önceden izni olmadan değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayamaz.

(2) Diğer durumlarda, izin sahibi, değişiklik yapılmış sözleşmeyi uygulayabilir. İzin makamı, aksine karar vermedikçe, izin sahibi, yapılan değişiklikleri hareket idaresine derhal bildirir.

Sınır gümrük idaresindeki işlemler

MADDE 14 – (1) İzin çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başlayan transit rejimi kapsamındaki bir tren yurt dışı edilmek üzere sınır gümrük idaresine ulaştığında, mühürlerin veya alınmış olan diğer ayniyet önlemlerinin kontrolü yapılır ve 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numarası üzerinden varış işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca, ortak transit rejimi kapsamı taşımalarda, vagonların üzerinde yeşil piktogramlı etiketlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. İzin sahibi tarafından, çıkışı yapılan vagonlara ilişkin hazırlanan listenin ekinde yer alan ve ilgili ihracat beyannamesi ile çıkış bildirimi bilgilerini de içeren CIM Taşıma Belgeleri üzerinden, ihracat beyannamelerinin, izin sahibi tarafından sunulmuş olan çıkış bildirimine eklenip eklenmediği ve çıkış bildiriminde yer alan tüm vagonların yurt dışı edilip edilmediği kontrol edilerek, trenin yurt dışı edilmesini müteakip çıkış bildirimi onaylanır.

(2) Birinci fıkra kapsamı işlemlerde tespit edilen beyana aykırılıklar için 15 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Ortak transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve izin çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir varış gümrük idaresine sevk edilecek trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ile birlikte; trenin kontrolü yapılır ve vagonların üzerinde yeşil piktogramlı etiketlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilir. İzin sahibi tarafından verilen özet beyanları ihtiva eden varış bildirimi, bilgilerin ilgili CIM Taşıma Belgeleri ile karşılaştırılmasını müteakip onaylanır. Eşyanın varış gümrük idaresine sevkinde, 11 ve 12 nci maddeler çerçevesinde işlem yapılır.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve izin çerçevesinde ulusal transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir varış gümrük idaresine sevk edilecek trenin sınır gümrük idaresine ulaşması ile birlikte, trenin kontrolü yapılır ve izin sahibi tarafından verilen özet beyanları ihtiva eden varış bildirimi, bilgilerin ilgili CIM Taşıma Belgeleri ile karşılaştırılmasını müteakip onaylanır. Eşyanın varış gümrük idaresine sevkinde, 11 ve 12 nci maddeler çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesine denizyolu ile getirilen ve varış gümrük idaresine CIM Taşıma Belgesi düzenlenerek demiryolu ile sevk edilecek eşyanın, demiryolu taşımacılığının bir parçası olarak limandan demiryolu taşıtlarına yükleneceği yere kadar karayolu ile taşınmasının gerektiği durumlarda, izin sahibince söz konusu karayolu taşımasının da sorumlulukları altında gerçekleştirileceğinin taahhüt edilmesi ve taşımanın karayolu ile gerçekleştirilecek kısmı için gerekli teminatın verilmesi koşuluyla, izin makamınca, taşımanın tamamının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş usulde yapılmasına izin verilebilir.

(6) Sınır gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilir.

(7) Sınır gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

Varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler

MADDE 15 – (1) Basitleştirme izni kapsamında 7 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan bilgilerin, izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, trenin varış gümrük idaresine ulaşması ile eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı kabul edilir.

(2) Trenin varış gümrük idaresine ulaştığının tespitini müteakip, mühürlerin kontrolü yapılır ve 7 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen kayıt numarası üzerinden varış işlemleri gerçekleştirilir. Varış işlemleri ile birlikte, giriş özet beyanın ilgili taşıma senedinde kayıtlı eşya bilgileri de varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir ve eşyaya ilişkin varış gümrük idaresindeki işlemler söz konusu kayıtlar üzerinden yürütülür.

(3) Varış gümrük idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklar için Gümrük Yönetmeliğinin 239 ilâ 242 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

(4) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde tespit edilen beyana aykırılığın 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna varılması durumunda, izin sahibinin demiryolu ile eşya taşımacılığına ilişkin olarak uluslararası ve ulusal mevzuat ile düzenlenmiş sorumlulukları da göz önünde bulundurularak, ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

(5) Varış gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla taşımaya ilişkin belgelerin sunulmasını isteyebilir.

(6) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İznin Askıya Alınması ve İptali

İznin askıya alınması

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, izin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen izin sahibine, bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla otuz gün süreyle uzatılabilir.

(2) İzin sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumları verilen süre içinde düzeltmezse izin makamı, izin sahibinin durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla izni otuz gün süre ile askıya alır ve durumu izin sahibine bildirir. Otuz günlük askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine altmış gün daha uzatılabilir. Verilen ek süreler içinde de gerekli düzeltme yapılmazsa bu Tebliğin 17 nci maddesi kapsamında izin iptal edilir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere, izin sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin, otuz gün süreyle askıya alınır.

(4) Kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı bir tehdit durumunda, söz konusu tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde izin askıya alınır.

İznin iptali

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda izin iptal edilir:

a) İznin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) Basitleştirme izni için gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve 16 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde izin sahibinin eksiklikleri gidermemesi veya durumu düzeltmek için gerekli önlemleri almaması.

c) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması durumunda, hakkında yargı kararı verilmiş kişinin 60 gün içerisinde firma ile ilişiğinin kesilmemiş olması.

(2) İznin iptali bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, izin sahibinin haklı talepleri söz konusu olduğunda yetkili makamlar, iptalin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir. Bu durumda, kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.

(3) Birinci fıkraya göre izni iptal edilen demiryolu tren işletmecisine, iznin iptalinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile yeni izin verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol

İzin sahibinin yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) İzin sahibi

a) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak istasyonlara ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda, söz konusu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle,

b) 7 nci maddede yer alan bilgileri, hareket, varış ve sınır gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine hazır bulundurmakla ve gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletmekle,

c) Belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgilerin gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süre ile bu bilgilere gerekli erişimi sağlamakla ve gümrük idaresince talep edilmesi halinde, bu bilgileri liste halinde gümrük idaresine ibraz etmekle,

ç) Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde gümrük idaresine CIM Taşıma Belgesi ve ilgili belgelerin birer örneğini sunmakla,

d) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda, varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla,

e) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamakla,

f) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idaresince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakla ve elektronik haberleşme güvenliğini sağlamakla,

g) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla,

ğ) Ortak transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecek olan taşımalarda vagonlara 8 inci maddeye uygun şekilde yeşil piktogramı taşıyan etiketleri yapıştırmakla,

h) Rejim hak sahibine ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmekle,

ı) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamakla,

i) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlıkları hareket, varış ve sınır gümrük idarelerine bildirmekle, aynı zamanda usulsüzlük ve uyuşmazlıkları araştırma konusunda gümrük idaresi ile işbirliği yapmakla,

j) İzin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması halinde, en geç otuz gün içerisinde izin makamına durumunu bildirmekle,

yükümlüdür.

Basitleştirme izni kapsamındaki işlemlerin sonradan kontrolü

MADDE 19 – (1) İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Yürütülen sonradan kontrol sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 20 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
KULLANIM KOŞULLARI
 
 
 Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.ktgegitim.com web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. KTG Eğitim www.ktgegitim.com web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.


MADDE 1 - HAKLAR

Bu sitede yer alan her türlü içerik, test, program ve eğitim materyalinin hakları KTG Eğitim ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

MADDE – 2 WEB SİTESİNİN KULLANIMI

www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan içerik,test eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.


2.1 Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.


2.2 WEB SİTEMİZDE BULUNAN TÜM FOTOĞRAF, VİDEO VE YAZILAR ÜZERİNDEKİ HAKLAR; 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU,554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME,556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, HÜKÜMLERİ UYARINCA KORUNMAKTADIR.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.ktgegitim.com web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.


2.3 Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz.


2.4 Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.


2.5 KTG Eğitim'in yazılı iznini almaksızın, "mirror" veya "frame" tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız.


2.6 Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.


MADDE – 3 KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda KTG Eğitim 'e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. KTG Eğitim hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından KTG Eğitim veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.MADDE – 4 ÜRÜN İADESİ

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Katıldığı online test varsa + %10 sistem kullanım ücreti ve komisyon bedeli hesaplanarak kalanı iade edilir.

Müşteri satın almış olduğu online test hizmetini, online olarak teslim aldığı günden itibaren 7 gün içinde aşağıdaki koşullar dahilinde iade edebilir. Müşteri bu 7 gün içinde hizmeti kullanmaya başlarsa cayma hakkını kullanamaz. Online test sisteminde testlerin çözülüp çözülmediği KTG Eğitim tarafından tespit edilmektedir, müşteri bu durumu peşinen kabul eder. Online testleri çözen müşteri gerekli kullanımı sağlamış olur. Müşteri satıma konu olan bilgiyi bu biçimde elde ettiğinden cayma hakkını kullanamaz.
MADDE – 5 GARANTİ VE FERAGAT

KTG Eğitim ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir. KTG Eğitim hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.
MADDE – 6 BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL

Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
 
 
 BU SÖZLEŞME, KTG EĞİTİM ABONESİ OLARAK SİZ KTGEGITIM.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. KTGEGİTİM.COM’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA KTGEGİTİM.COM’U KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZMADDE – 1 TARAFLAR VE KONU

İşbu KTGEĞİTİM.COM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık(Bundan sonra KTG Eğitim olarak anılacaktır) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Gümrük ve Dış Ticaret online eğitim içerikleri sunan KTGEGİTİM.COM Gümrük ve Dış Ticaret Online test Platformu (bundan böyle "KTG Eğitim" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden KTGEGİTİM.COM web sitesine (www.ktgegitim.com) erişimi ile KTGEGİTİM.COM 'a kayıt olması ve KTGEGİTİM.COM’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (KTG EĞİTİM tarafından, tamamen KTG EĞİTİM'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve ktgegitim.com web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de KTG EĞİTİM ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.ktgegitim.com web sitesinde yer alan “SİPARİŞİ TAMAMLA” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya KTGEGİTİM.COM'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, KTGEGİTİM.COM'a kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.MADDE – 2 - LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

KTGEGİTİM.COM’un ve bölümlerinin ve KTGEGİTİM.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece KTGEGİTİM.COM’un münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, KTGEGİTİM.COM’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KTGEGİTİM.COM’a erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. KTGEGİTİM.COM işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, KTGEGİTİM.COM ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. KTGEGİTİM.COM ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM kapsamındaki veya KTGEGİTİM.COM ile ilgili Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’in veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı sırasında KTGEGİTİM.COM’un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’’ne ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ bilgileri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari markaları, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.MADDE – 3 - KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 - Ticari Olmayan Kullanım


KTGEGİTİM.COM’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

KTGEGİTİM.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’un kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM 'u herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. KTGEGİTİM.COM'u, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

KULLANICI, dahil olduğu KTGEGİTİM.COM paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.ktgegitim.com” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, KTGEGİTİM.COM’u bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KTGEGİTİM.COM’un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.3.2- Uygun Kullanım


KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.
KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

MADDE – 4 - Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri.’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KTG EĞİTİM tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, önceden haber vermeksizin KTGEGİTİM.COM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz KTGEGİTİM.COM 'u kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.MADDE – 5 - ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM'u tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 6 - GEREKLİ DONANIMLAR

KTGEGİTİM.COM'a erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı KTGEGİTİM.COM'u, KTGEGİTİM.COM WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sorumlu olmayacağını, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.MADDE – 7 - SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu KTGEGİTİM.COM kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri “olduğu gibi satış” esasları dahilinde KTGEGİTİM.COM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri aynı zamanda KTGEGİTİM.COM içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. KTGEGİTİM.COM’un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM’un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, (a) KTGEGİTİM.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) KTGEGİTİM.COM’un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, KTGEGİTİM.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

KTGEGİTİM.COM 'un versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından KTGEGİTİM.COM'un kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

KTGEGİTİM.COM, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. KTGEGİTİM.COM'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.

Her durumda, KTGEGİTİM.COM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu KTGEGİTİM.COM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.MADDE – 8 - SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, KTGEGİTİM.COM web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.MADDE – 9 - MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.MADDE – 10 - SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.<
br> KULLANICI, KTGEGİTİM.COM’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu KTGEGİTİM.COM’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz KTGEGİTİM.COM'u kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI, KTGEGİTİM.COM paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın KTGEGİTİM.COM’a erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın KTGEGİTİM.COM kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin talep etmesi halinde, KTGEGİTİM.COM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

MADDE – 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için ANKARA Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.
MADDE – 12 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KTG EGİTİM.COM'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla KTGEGİTİM.COM’a KULLANICI adına erişimden Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. KULLANICI'ların, KTGEGİTİM.COM’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’nden zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Gizlilik Politikası http:// www.ktgegitim.com sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.
KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE – 13 İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

KTGEGİTİM.COM ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Müşteri Hizmetleri'ne 0 212 909 39 65 numaralı telefona başvurabilirsiniz.
MADDE – 14 - DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

KULLANICI, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri'nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Kutluhan Tanısalı-KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.    TÜKETİCİ SATICI    
KTG E-bülten Kayıt
E-BÜLTEN KAYIT
Eğitimlerimizden, mevzuzat değişikliklerinden haberdar olun
 

7/24 İletişim Hattı